Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Forord

23.06.2022Versjon 2.4

Forord 

Brukerhåndboken i klinisk kjemi kom ut første gang i 1996 med Jacob Andreas Stakkestad og Arne Åsberg som hovedforfattere, og har siden vært revidert tre ganger (2002, 2004, 2006) før nåværende revisjon. Boken benyttes over hele landet av så vel leger, sykepleiere, bioingeniører, annet helsepersonell og studenter. Alle de gode tilbakemeldingene viser at denne boken har fylt et behov.

Innen laboratoriemedisin, som i andre deler av det medisinske fagfelt, foregår det en kontinuerlig utvikling. Denne nye utgaven tar hensyn til dette ved at nye analyser er tilføyet, andre er revidert, og noen har blitt uaktuelle og er derfor tatt ut. Endringene gjenspeiles også i bokens navn, både at fagområdet nå heter medisinsk biokjemi og at det har kommet til et økende antall analyser fra tilgrensende, til dels overlappende fagområder som klinisk farmakologi, immunhematologi og medisinsk genetikk.

Laboratorieundersøkelser spiller en stadig viktigere rolle for påvisning og kontroll av sykdom. Landets medisinsk-biokjemiske laboratorier utfører nå omkring 50 millioner analyser per år, og stadig lanseres nye tester. Samtidig er ressursbegrensningene i helsevesenet blitt mer påtrengende. Unødvendige tester er dyre i seg selv og kan dessuten gi opphav til kostbare videreutredninger. Særlig i primærhelsetjenesten, hvor prevalensen av den sykdom man leter etter ofte er lav, er det et stort problem med falskt patologiske analyseresultater. På den annen side kan det være både farlig og dyrt å overse sykdom.

Siktemålet med denne boken er å gi en oversikt over de viktigste undersøkelser som utføres ved våre medisinsk-biokjemiske laboratorier, indikasjonene for testene, tolkningen av resultatene, pasientforberedelse og prøvetaking. Vi ser den derfor som et viktig kvalitetssikringstiltak i samarbeidet mellom laboratoriene og de rekvirerende leger. Kvaliteten av det praktiske laboratoriearbeid som foregår ved legekontorene, er allerede søkt ivaretatt gjennom Kvalitetssikringsfondet/NOKLUS. Det henvises i den forbindelse til de oppslagspermer med praktiske retningslinjer for prøvehåndtering og lokal analysering som hver deltager har fått utdelt.

Boken er blitt til på oppfordring fra styret i Norsk forening for medisinsk biokjemi, som nå har rettighetene til teksten. En rekke kolleger med spesialkunnskaper på forskjellige områder har deltatt. Selv om boken ikke har gjennomgått noen konsensusbehandling, skulle innholdet være representativt for den rådende oppfatning blant spesialister i faget.

Det er lagt ned et omfattende arbeid for å unngå feil i boken. Likevel kan feil ha blitt oversett. Redaktørene, forfatterne og utgiverne kan ikke stilles til ansvar for feil eller mangler i boken eller for følger av slike.

Boken er ikke ment å være noen lærebok, men først og fremst et praktisk hjelpemiddel til bruk i det daglige arbeid. Siden laboratoriene har forskjellig analyserepertoar, bruker metoder med litt ulike referanseområder, stiller forskjellige krav til prøvevolum osv., er det nødvendig å supplere med informasjon fra samarbeidende laboratorium. Boken vil heller ikke kunne erstatte en faglig dialog med spesialister ved samarbeidslaboratoriet, men vil forhåpentligvis bidra til at denne blir mer målrettet og meningsfull.

Vi håper at også denne utgaven vil fylle et behov, og bidra til riktigere ressursbruk og større nytte av laboratorieundersøkelsene.

 

Juni 2022

Redaktørgruppen
Morten Lindberg (leder), Gunhild Garmo Hov, Ingrid Marie Hardang, Anne-Lise Bjørke Monsen