Respirasjonssvikt - postoperativt

10.06.2018Versjon 1.2Forfatter: Gro Østgaard

Generelt 

Vanlige symptomer er brady-, taky-eller dyspné, overfladisk respirasjon, urolig eller vanskelig vekkbar pasient. 

 

Utredning: Klinisk us., arteriell blodgass,  ultralyd og/eller rtg thorax. Man skiller mellom to typer respirasjonssvikt som også kan forekomme samtidig:

  1. Hypoksisk (vedvarende SaO2 < 90), mest vanlig ved atelektaser, stuvning, pneumoni.
  1. Hyperkapnisk (PaCO2 > 7 kPa + symptomer), mest vanlig hos pas. med ufri luftvei, overdosering av opioider, KOLS, nedsatt muskelkraft (resteffekt av muskelrelaksantia, sterkt redusert allmentilstand, nevromuskulære lidelser). Pasienter med KOLS kan ha høye CO2 - verdier i utgangspunktet, her vil pH <7,25 – 7,35 være en bedre indikator for ev. behandlingsbehov.

Behandling 

  1. Behandle bakenforliggende årsak (gi antidot, antibiotika, diuretika, tappe pleuravæske ol) 
  1. CPAP opp til 5 cm H2O med fukter og Optiflow (CPAP er 1. valg ved hypoksisk respirasjonssvikt)
  1. CPAP evt + trykkstøtte (PS) eller BIPAP (bifasisk pos. airway pressure)  på maske vha respirator (NIV)
  1. Intubasjon og respiratorbehandling

Non-invasiv ventilasjon (NIV) på Dräger Infinity V500 

Informer pas. godt.  De vanligst brukte maskene er Dräger NovaStar med blå gelering som finnes i 3 størrelser og FitLife heldekkende ansiktsmaske. Velg den minste hvis det er står mellom 2 størrelser. 

 

Respiratoren i stand-by, trykk på tube/NIV, velg NIV og bekreft med hjulet.  Orange felt med bilde av en maske kommer frem øverst til venstre på skjermen.  Still respiratoren i ønsket modus (se nedenfor ). Drägermasken grovtilpasses  først til pasientens ansiktsform ved å bevege maskebrem og gelering. Masken skal plasseres på, ikke under haken. Juster geleputen i pannen ved å skru på hjulet slik at lekkasje opp i øynene blir minst mulig. Koble til respirator. Det brukes alltid aktiv fukting ved NIV. 

 

Trykk på visning og skift til skjermbilde nr 6. Da framkommer VT (det volum som faktisk har vært i lungene) og MVlekk på skjermen.

 

  RESPIRATORMODUS
INNSTILLING SPN-CPAP/PS

PC-BIPAP/PS (ΔP support)

P insp

-

10 cm H2O

ΔP support

 PS modus 5cm H2O

 5 cm H2O

PEEP

5 cm H2O

5 cm H2O

Timaks/tinsp

*

1 – 1,4 s

Stigetid

 PS modos 0,2 s

0,2 s

Frekvens

 – 

12

FiO2

0,5

0,5

Alarm

Apnoealarm 40 s

MVmin 2 – 3 L/min

 

* I CPAP/PS ved bruk av PS er Timaks  øvre grense for inspirasjonstid. Den settes ca. 50 % over pas. egen inspirasjonstid. Eks: frekvens 20/min,  I:E-forhold 1:2, insp. tid 1 s og Timaks  stilles på 1,5s.

 

Velg CPAP evt med PS (pressure support) til pas. med tilfredsstillende egenrespirasjon og PC-BIPAP/PS  til pas. med usikker/langsom egenrespirasjon. Det kan likevel være lurt å starte i BIPAP/PS modus med lav frekvens og gå over til SPN-CPAP/PS så snart masken er godt på plass og lekkasjen er redusert (MV lekk <  MV) fordi stor lekkasje kan føre til problem med triggingen slik  at  pas. ikke får inspirasjonsflow på sine triggingsforsøk.

 

Støtten maskinen gir skal være tilstrekkelig. Juster trykket til ønsket Vt er oppnådd (ikke > 25 cm H2O).   Stigetid og tinsp justeres slik at pas. samarbeider godt med maskinen.  Tilstreb SaO2 > 90 %. Ta arteriell blodgass en time etter behandlingsoppstart, deretter hver 4. time eller på indikasjon.  Ved manglende tegn til bedring etter 4 timer, bør konvensjonell respiratorbehandling overveies.

 

Relative kontraindikasjoner for NIV er svekket bevissthet/agitasjon, ileus/brekninger, orofascial kirurgi og/eller stor slimproduksjon.