Analyser

Aspergillus galaktomannan antigen

08.04.2024Versjon 2.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aspergillusinfeksjon hos immunsupprimerte pasienter (eksempel hematologiske pasienter, transplanterte eller pasienter på steroidbehandling.)
  • Screening som ledd i overvåkning av aspergillusinfeksjon hos høyrisikorisikopasienter

Prøvemateriale 

 

Prøvemateriale fordelt til sekundærglass bør ikke benyttes pga fare for kontaminering.

Prøvetaking og behandling 

Pga fare for kontaminasjon med soppsporer anbefales det å sende uåpnet prøveglass for analysering

  • Serum: Transporteres og oppbevares forseglet. Holdbarhet for uåpnet prøveglass: 5 døgn i 2-8ºC. Åpnet prøveglass 48 timer ved 2-8ºC. Langtidsoppbevaring i -70 graders fryser
  • Bronkialskyllevæske: Tas i sterilt saltvann. Transporteres i lukket prøveglass. Åpnet prøveglass holdbart i 24 timer ved 2-8ºC. For lengre oppbevaring før testing må BAL-prøver fryses (-20ºC). Må forbehandles, dersom prøvematerialet er seigt.
  • Spinalvæske og andre Sterile væsker kan også undersøkes, disse behandles og vurderes som serum. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at testen kan akkrediteres for dette prøvematerialet og dette utføres kun etter vurdering av ansvarlig lege.
  • Annet luftveismateriale kan analyseres. Behandles og vurderes som BAL. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at testen kan akkrediteres for dette prøvematerialet og dette utføres kun etter vurdering av ansvarlig lege. Analyse utføres derfor av-akkreditert.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Om ikke prøven kan sendes samme dag skal den oppbevares kjølig (2-8 °C) og sendes så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzym immunoassay; EIA-teknikk som påviser Aspergillus galaktomannan antigen ved hjelp av peroksidasemerket monoklonalt antistoff.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

Tolkning 

For alle prøvematerialer gjelder:

Positivt resultat kan være indikasjon på aktuell Aspergillus infeksjon, men må samholdes med klinikk og annen utredning. Falsk positivt resultat kan forekomme ved forurensning med Aspergillusporer eller tilstedeværelse av kryssragerende epitoper i prøven. Falske negative verdier forekommer hos pasienter på antifungal behandling.

 

Dessuten gjelder:

  • Serum: Ny prøve anbefales for å verifisere positiv prøve. Fall i indeks kan indikere behandlingseffekt under pågående behandling. Falsk negativt resultat er ikke uvanlig hos immunsupprimerte pasienter uten samtidig nøytropeni og undesøkelsen bør da suppleres med aspergillus antistoff og eventuelt undersøkelse av galaktomannan i BAL.
  • Spinalvæske (og andre sterile prøvematerialer): Vurderes som serum.
  • BAL: Positivt resultat i BAL sees ved pulmonal aspergillose, men vil også være positiv ved kontaminert prøve eller ved kolonisering. Postitvt resultat i BAL må samholdes med klinikk og annen utredning. En høy positiv indeks i BAL taler sterkt for aktuell infeksjon, hos risikopasienter vil også positive og svakt positive verdier tillegges vekt, mens negativt resultat taler imot invasiv aspergillose.