Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Apolipoprotein E, genotyping, B

20.05.2022Versjon 1.4

Bakgrunn 

Apolipoprotein E (APOE) er et glykoprotein som spiller en viktig rolle i lipidhomeostasen både i blodsirkulasjonen og i hjernen. I plasma er APOE assosiert med kylomikronrester, ”very low denisity lipoproteiner” (VLDL) og noen subpopulasjoner av ”high density lipoproteiner” (HDL). Lipoprotein bundet til APOE tjener som ligand for LDL-reseptoren og andre reseptorer.

 

APOE består av 299 aminosyrer og forekommer i tre vanlige varianter (fenotyper) basert på ulike genetiske haplotyper (genotyper): e2 (112Cys;158Cys), e3 (112Cys;158Arg) og e4 (112Arg;158Arg). Disse isoformene kodes fra tre kodominante alleler som ligger i samme genlokus på kromosom 19. Genvarianten APOE2 er assosiert med den recessive formen for type III-hyperlipoproteinemi (type III-HLP). I sammenligning med de andre to isoformene har APOE2 mindre enn 1% av bindingskapasiteten til den hepatiske LDL-reseptoren. Dette kan føre til høye nivåer av p-kolesterol og p-triglycerider og dermed tidlig arterosklerose.

 

Homozygositet for APOE2 forekommer hos ca. 1% av kaukasoid befolkning, mens frekvensen av type III-HLP kun er 1–7 per 5000. Bare et fåtall av personer som er homozygote for APOE2 vil dermed utvikle type III-HLP. Dette indikerer at type III-HLP er en multifaktoriell sykdom som trenger tillegg av andre genetiske faktorer og miljøfaktorer for å bli klinisk manifest.

 

Omtrent 25 % av kaukasoid befolkning er bærere av e4-allelet. Hos pasienter med familiær eller sporadisk form for Alzheimers sykdom finnes et slikt allel hos 64 % og 68 % respekivt. Imidlertid er verken ett eller to e4-alleler er tilstrekkelig eller nødvendig for å utvikle Alzheimers sykdom, og omtrent en tredjedel av pasienter med Alzheimers sykdom har ingen e4-alleler. Det anbefales derfor ikke at pasienter testes for APOE-type i forbindelse med utredning av kognitiv svikt eller demens (1).

Indikasjoner 

Mistanke om type III-hyperlipoproteinemi.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
EDTA-blod.

Veiledende referanseområder 

Tekstet besvarelse.

Tolkning 

Homozygositet for genotype APOE2 bekrefter diagnosen type III-hyperlipoproteinemi i tilfeller der mistanken er sterk basert på verdiene av blodlipider. Fravær av homozygositet for APOE2 svekker diagnosen type III-hyperlipoproteinemi i betydelig grad.

 

Homozygositet og i mindre grad heterozygositet for APOE4 styrker i noen grad mistanken om at klinisk påvist, sent debuterende demens kan være av Alzheimers type, men er på ingen måte diagnostisk for dette.

Nomenklatur 

Variant HGVS-nomenklatur Annen nomenklatur
p.Arg176Cys NM_000041.3:c.526C >T; NP_000032.1:p.Arg176Cys APOE2; rs7412 (tidligere kjent som Arg158Cys)
p.Cys130Arg NM_000041.3:c.388T >C; NP_000032.1:p.Cys130Arg APOE4; rs429358 (tidligere kjent som Cys112Arg)

Referanser 

  1. Rongve A, Årsland D, Graff C. Alzheimers sykdom og genetikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2013;133:1449-52.
  2. Sniderman A, Tremblay A, Bergeron J, Gagné C, Couture P. Diagnosis of type III hyperlipoproteinemia from plasma total cholesterol, triglyceride, and apolipoprotein B. J Clin Lipidol 2007;1:256-63. PubMed PMID: 21291689.