Interleukin-12/23-hemmere

07.02.2024Versjon 1.2Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Oversikt over IL-12/23-hemmere 

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

IL-12/23-hemmere

  • Ustekinumab (Stelara)

Indikasjoner/bruksområder 

Psoriasisartritt.

Utenfor revmatologi: Plakkpsoriasis, Crohn's sykdom, ulcerøs kolitt.

Brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

 

Referanser for dette avsnittet12

Virkningsmekanisme 

Unormal regulering av Il-12 og Il-23 er assosiert med sykdomsaktivitet ved blant annet psoriasisartritt.

 

Ustekinumab er et humant monoklonalt antistoff som normaliserer denne reguleringen ved å binde en subenhet av humant interleukin Il-12 og Il-23.

 

Referanser for dette avsnittet12

Administrasjon 

Subkutant, ferdigfylt sprøyte.

Dosering 

Startdose 45 mg subkutant, etter 4 uker 45 mg subkutant, deretter 45 mg subkutant hver 12. uke.

 

Ved kroppsvekt over 100 kg kan dosen dobles til 90 mg.

Seponering overveies ved manglende behandlingsrespons etter 28 behandlingsuker.

 

Referanser for dette avsnittet12

Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevant aktiv infeksjon. Forsiktighet utvises ved tidligere malign sykdom, eller ved fortsatt behandling av malignitet. Alle pasienter med langvarig immunsuppressiv behandling eller PUVA-behandling bør overvåkes for ikke-melanom hudkreft.

 

Referanser for dette avsnittet12

Svangerskap og amming 

For anbefalinger, se nksr.no

Viktige interaksjoner 

Levende vaksiner skal ikke gis under pågående behandling med ustekinumab.

Referanser