Interleukin-12/23-hemmere

01.03.2022Versjon 0.2Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Oversikt over IL-12/23-hemmere 

Prosedyren er til høring.

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

IL-12/23-hemmere

  • Ustekinumab (Stelara)

Indikasjoner/bruksområder (1, 2) 

Psoriasisartritt.

Utenfor revmatologi: Plakkpsoriasis, Crohn's sykdom, ulcerøs kolitt.

Brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

Virkningsmekanisme (1, 2) 

Unormal regulering av Il-12 og Il-23 er assosiert med sykdomsaktivitet ved blant annet psoriasisartritt.

 

Ustekinumab er et humant monoklonalt antistoff som normaliserer denne reguleringen ved å binde en subenhet av humant interleukin Il-12 og Il-23.

Administrasjon (1, 2) 

Subkutant, ferdigfylt sprøyte.

Dosering (1, 2) 

Startdose 45 mg subkutant, etter 4 uker 45 mg subkutant, deretter 45 mg subkutant hver 12. uke.

 

Ved kroppsvekt over 100 kg kan dosen dobles til 90 mg.

Seponering overveies ved manglende behandlingsrespons etter 28 behandlingsuker.

Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler (1, 2) 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevant aktiv infeksjon. Forsiktighet utvises ved tidligere malign sykdom, eller ved fortsatt behandling av malignitet. Alle pasienter med langvarig immunsuppressiv behandling eller PUVA-behandling bør overvåkes for ikke-melanom hudkreft.

Forberedelser før oppstart 

Tb-quantiferon/IGRA, hepatitt B og C serologi.

Røntgen thorax (dersom flere år siden utført, eller ved indikasjon).

Vaksinasjoner mot sesonginfluensa, pneumokokker og COVID-19.

Monitorering (3, 4) 

  • Blodprøver hos egen lege anbefales 1 måned etter oppstart, deretter hver 3.-6. måned: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, ALAT, GT.
  • Cirka 6-12.4% av pasienter utvikler medikamentantistoffer. Medikamentspeil utføres ved OUS-Radiumhospitalet. Tas som bunnspeil rett før ny injeksjon. Terapeutisk nivå ukjent

Svangerskap og amming (1, 5) 

Ustekinumab skal seponeres 3 måneder før svangerskap. Det anbefales bytte til annen biologisk behandling når pasienten planlegger svangerskap der det er mulig. Bruk av ustekinumab i svangerskap utenfor indikasjon baseres på en grundig avveiing av risiko og nytte. Ved bruk av ustekinumab utenfor indikasjon etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksiner de første 6 månedene etter fødsel.

 

Anbefales ikke brukt under amming. Stor molekylstørrelse indikerer liten overgang i morsmelk.

 

Ingen holdepunkt for fosterskade ved paternell bruk.

Kirurgi (6-8) 

Pauses minst 12 uker før planlagt kirurgi, gjeninnsettes ved god sårtilheling og etter fjerning av suturmateriale.

Viktige interaksjoner (1, 2) 

Levende vaksiner skal ikke gis under pågående behandling med ustekinumab.

Referanser 

(1) felleskatalogen.no

(2) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/stelara-epar-product-information_no.pdf

(3) https://www.janssenmd.com/stelara/safety/immunogenicity/immunogenicity-of-stelara

(4) https://ehandboken.ous-hf.no/document/131379

(5) nksr.no

(6) Arthritis Rheumatol. 2017 Aug;69(8):1538-1551. doi: 10.1002/art.40149. Epub 2017 Jun 16.

2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty

(7) NHS: https://www.nnuh.nhs.uk/publication/download/interruption-of-biologic-therapy-jcg0030-v4-1

(8) Rheumatology, Volume 58, Issue 2, February 2019, Pages e3–e42, https://doi.org/10.1093/rheumatology/key208. The British Society for Rheumatology biologic DMARD safety guidelines in inflammatory arthritis