Oppfølging og behandling etter utskrivelse

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Ragnvald Ljones Brekke

Poliklinisk kontroll 

De fleste pasienter blir satt opp til en tverrfaglig poliklinisk kontroll ved Plastikkirurgisk poliklinikk ca. 3 måneder etter utskrivelse. Hvis mulig, er det for pasienten praktisk om tidspunkt avklares ved utreise.

 

Tidspunkt for poliklinisk kontroll bør tilpasses slik at pasienten om mulig unngår overnatting i Bergen.

 

Det kan være nyttig om sykepleier/sekretær minner om at flyreiser bestilles gjennom Pasientreiser (05515), som har gunstige avtalepriser med flyselskapene.

Oppfølging av bruk av kompresjonsplagg 

Videre sykemelding 

Ved utskrivelse sykmeldes pasientene vanligvis bare for en kortere periode, for sykehusoppholdet og frem til første for kontroll hos egen lege / ved sykehus på hjemstedet. Fastlege vil så ofte være den som deretter bedre kan bedømme når pasienten, helt eller delvis, og eventuelt med en viss tilrettelegging i jobbsituasjonen, igjen kan forsøke seg i arbeid.

Bruk av laser 

Bruk av  ulike former for laser til behandling av hypertrofi, kløe, arr og kontrakturer har de siste årene blitt en stadig viktigere del av oppfølgingen og etterbehandlingen hos pasienter som har gjennomgått brannskader. Denne behandlingen fungerer som et supplement til den mer tradisjonelle etterbehandlingen med fysioterapi og kompresjonsbehandling og kan ikke erstatte denne. 

 

Avdelingen disponerer en CO2-laser og en fargelaser (pulsed dye laser).

 

CO2-laser:

Avdelingen disponerer en fraksjonert ablativ CO2-laser (Lumenis Ultrapulse). Denne benyttes mest til behandling for å oppnå øket elastisitet og til dels jevnere overflate på nye og gamle brannskadearr. Den kan også spille en rolle i tidlig fase i forsøk på å dempe plagsom kløe, men da er gjerne fargelaser førstevalget.

 

Fargelaser (PDL):

Avdelingen disponerer en fargelaser (Candela Vbeam Prima) som primært blir benyttet i tidlig fase for å dempe hypertrofi og karovervekst i arrvev. Den er også førstevalget vårt ved laserbehandling mot plagsom kløe.

 

Poliklinisk laserbehandling:

Vi har poliklinikk med laserbehandling en gang i uken. Det er i hovedsak voksne pasienter som kan takle et visst ubehag og smerte som er aktuelle til poliklinisk behandling. 

 

Laserbehandling ved operasjonsavdelingen:

Vi benytter ofte laser samtidig med rekonstruktiv kirurgi for å optimalise utfallet og gjerne oppnå en viss tilleggseffekt til kirurgien. Hos mindre barn og hos voksne som ikke tolererer våken behandling kan det også være aktuelt å utføre laserbehandling ved operasjonsavdelingen. 

 

Det er operatør som er ansvarlig for transport av laserapparat og annet utstyr dersom dette skal benyttes ved operasjonsavdelingen. Det er også operatør som er ansvarlig for å sette på plass igjen utstyret etter bruk.

Rekonstruktiv kirurgi 

Referansegruppen for Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling har bestemt at større rekonstruksjoner etter brannskade skal utføres ved Brannskadeavdelingen for å sikre et helhetlig tilbud til denne gruppen pasienter.

 

De siste årene har antallet rekonstruksjoner vært økende. Bidragende til økning i antall opererte tidligere brannskadde har også vært en øket pågang av innvandrere som gjerne mange år tilbake pådro seg brannskader i sitt opprinnelsesland, der mulighet for tidlig kirurgisk behandling var begrenset eller helt manglende, og som så gjerne kan ha fått vesentlig funksjonsnedsettelse, f.eks. i form av kontrakturer og arrdrag over større ledd eller på hals.

 

Pasienter som henvises fra andre sykehus eller som er behandlet ved Brannskadeavdelingen, følges primært opp ved vår tverrfaglige poliklinikk. Her planlegges mulige rekonstruksjoner og tidspunktet for disse. Samtidig forsøker man å legge en helhetlig plan for all videre oppfølging, inkludert eventuell laserbehandling,  kompresjonsbehandling, rehabilitering og spesialisert fysio- og ergoterapi

  

De rekonstruktive inngrepenes art vil variere sterkt, fra enkle prosedyrer som Z-plastikker og hudtransplantater og til mer omfattende inngrep som for eksempel bruk av dermale substitutter, og mikrokirurgiske inngrep.