Nerveskader hos pasienter som har fått nerveblokkade

29.11.2023Versjon 0.2Forfatter: Elin Strandenes

Gjelder  

Utredning av mulig nerveskade etter perifer nerveblokade, eksl neuraxial patologi, ex epidurale haematom, se egen prosedyre.

Dokumentasjon 

Innkomstjournal skal hos ortopediske pasienter med ekstremitetsskade inneholde beskrivelse av perifer nevrovaskulær status.

 

Hos de pasienter som får perifer nerveblokade skal nevrologisk status sjekkes perifert for blokk-nivå ved anestesilege som anlegger blokaden. Funn dokumenteres i Anestesijournalen.

henvisning nevrofysiologisk us 

Inneliggende pasienter med symptomer som gir mistanke om nerveskade > 3 døgn etter skade / blokade, henvises til nevrofysiologisk utredning.

 

Ved utskrivelse fra sykehus skal perifer nevrovaskulær status undersøkes og dokumenteres. Ved funn av patologi anbefales:

  • Ved utskrivelse > 3 døgn etter operasjon / blokade: øh-henvisning til nevrofysiologisk us (utsette utskrivelse fra sykehus til nevrofysiologisk us er gjort)
  • Dagkirurgi/ ved utskrivelse < 3 døgn etter operasjon/ blokade: skrive ut fra sykehus som planlagt. Be pasienten ta kontakt hvis ikke regress av symptomer ila de neste 2 døgn. Tar pasienten kontakt etter hjemreise og vedkommende har symptomer som gir mistanke om nerveskade, må pasienten tas inn til ortopedisk poliklinikk for undersøkelse.

 

Lege som undersøker pasienten og avdekker funn, henviser til nevrofysiologisk øh-us. (Gjennomføres mandag – fredag ml kl 08-16). OT-anestesilegegruppen informeres hvis pasienten har fått blokade, ved å sende gul lapp til «SO HAU KSK OT Henvisning».

 

Henvisning til nevrofysiologisk øh-utredning:

  • Inneliggende pasienter: bruk «Tilsyn» i DIPS: SO Hau KNF EMG/NCV tilsyn (ØH)
  • Polikliniske pasienter: «Primær Henvisning» SO Hau KNF EMG/NCV henvisning (poliklinisk)

 

Øh-henvisning bør gjøres innen 7 døgn etter skaden. Spesielt viktig der det er mulighet for kirurgisk behandling av skaden.

Momenter som må vurderes: Tid siden skade/operasjon/blokade, progresjon av symptomer?, påvirket motorikk?, symptomer tilhørende blokadeområdet?, øh-tiltak nødvendig?(løsne gips/øh MR).

 

Alle funn dokumenteres i journalen.

Når nevrofysiologisk us er gjort 

Når svar fra nervofysiologisk undersøkelse foreligger kontaktes anestesilege (gul lapp til «SO HAU KSK OT Henvisning») hvis positive funn og man avtaler poliklinisk konsultasjon igjen på ortopedisk poliklinikk i samarbeid (ortoped/anestesilege).