Abstinens

16.05.2017Versjon 1.1

Generelt 

Abstinens kan oppstå ved brå seponering av vanedannende medikamenter eller nytelsesmidler.

 • Bruk av opiater og benzodiazepiner som sedering og behandling på intensiv, kan gi abstinens ved seponering. Faren for abstinens øker med antall dager pasienten har fått sedering, med økende dose sedativa og ved kort seponeringstid. Etter mer enn en ukes sedasjon, vil ca 30% av pasientene få symptomer på abstinens ved seponering.
 • Brå seponering av illegale nytelsesmidler som anticholinergika, psykedelica(ecstasy, LSD, ketamin), stimulantia(amfetamin, cocain), cannabis, opioider eller sedativa.
 • Brå seponering av alkohol.
 • Brå seponering av tobakk.
 • Brå seponering av legale vanedannende medikamenter som opioider og beroligende medikamenter.
 • Brå seponering av andre medikamenter som for eksempel antidepressiva, betablokkere, clonidin eller antiepileptika kan gi ubehag, kvalme, tachycardi, kramper etc.

Symptomer på abstinens 

 • Angst, fobi og insomnia
 • Irritabilitet og aggresjon
 • Parestesier, hyperestesi eller følelse av å være varm og kald
 • Kramper, ataxi og tremor
 • Synsforstyrrelser og mydriasis
 • Gåsehud, svetting, rhinore og tåreflod
 • Magesmerter og muskelsmerter
 • Kvalme, diaré og oppkast
 • Tachycardi og bradycardi

Behandling og forebygging 

Generelt kontinueres vanedannende medikamenter under oppholdet påintensiv, dersom det er mulig.

 

Alkohol

 • Benzodiazepiner (midazolam eller diazepam) i minste effektive dose. Trapp sakte ned over flere dager.
 • Vitamin B1 (Tiamin) 100mg x 1 i.m./i.v. i 3-5 dager.
 • Afi B total 1-2 tabletter x 3 p.o eller Beco-5 2 ml x 1 i.m/i.v. i 1-2 uker.
 • Magnesiumsulfat dersom pasienten har lav s-magnesium.
 • Hos våkne samarbeidende pasienter har vi hatt god effektr av kontrollert alkoholinntak 3-4 ggr daglig (ref. BSA)

 

Benzodiazepiner

 • Gi benzodiazepiner i minste effektive dose. Ved fare for abstinens, trappes dosen sakte ned over dager til uker.

 

Opioider

 • Ved tegn på abstinens ved seponering av opioider gitt på intensiv, gis opioider i minste mulige effektive dose (morfin eller alfentanil i.v. eller perorale opioider, helst som depotpreparater). Opioiddosen trappes ned med 20% av gårsdagens dose daglig eller annenhver dag. Ved smerter eller abstinens, går man tilbake til gårsdagens dose.
 • Hos langtidsbrukere av opioider gis opioider tilsvarende pasientens faste dose + eventuelle ekstra opioider som smertebehandling.
 • Clonidin 75-1000μg per døgn s. c. eller p.o. fordelt på 4-6 doser eller i.v. på pumpe kan også forsøkes hos voksne, og 0,75-5 μg/kg x 4 p.o. eller 0,15-1,0 μg/kg/time i.v. på pumpe hos barn. Ved seponering må Clonidin trappes ned over 2-3 dager for å unngå rebound-effekt.
 • Det er mulig å bruke inhalasjonsanaestesi (Isofluran) over 3-5 dager mens opioider seponeres helt for å kommer over "akutt" abstinensfase.

 

Nikotin

 • Nikotinplaster 7-21 mg/24 timer til pasienter med symptomer på tobakkabstinens, der andre årsaker til symptomene er lite sannsynlige. Profylaktisk behandling av alle røykere anbefales ikke. Nikotin har en viss trombogen effekt.

 

"Party-drugs"

 • Anticholinergika, psykedelica (ecstasy, LSD, ketamin), stimulantia (amfetamin, cocain), cannabis
 • Behandling av delir som resultat av stoffenes effekt eller som resultat av brå seponering hos intensivpasienter, er lite dokumentert. Generell konsensus i litteraturen anbefaler: Clonidin 75-2000μg per døgn s. c. eller p.o. fordelt på 4-6 doser eller i.v. på pumpe hos voksne. + Benzodiazepiner.

Referanser 

 1. Cammarano WB, Pittet JF, Weitz S, Schlobohm RM, Marks JD. Acute withdrawal syndrome related to tha administration of analgesic and sedative medications in adult intensive care unit patients. Crit Care Med.1998 Apr;26(4):676-84
 2. Kapittel om Delir