Arbeid i helg K1 og K2

21.10.2022Versjon 0.2

Retningslinjer for arbeid i helg fra 15.2.2021. 

For å øke kirurgisk kapasitet i helgene og samtidig redusere arbeid på kveld og natt vil det fra 15.2.2021 være et ekstra team knyttet til K1 og K2 fra kl. 10-18 lørdag og søndag. For å utnytte den ekstra resursen best mulig måte et er viktig å komme tidlig i gang med første operasjon. Det planlegges derfor oppstart av pasient nummer en kl. 8 – som regel fra plastikk og pasient nummer to straks etter kl. 10.

 

Vi tilstreber at det er aktivitet på en stue i perioden 8-18. I perioden 10-18 kan det være mulig å ha aktivitet på to stuer så sant det ikke kommer traumer eller annen ØH utenfor SOP som krever tilstedeværelse av anestesipersonalet (sykepleiere og leger).

 

Planleggingen av pasient nummer en lørdag og søndag avtales med 2545 henholdsvis fredag kveld og lørdag kveld innen kl 20.00. SOP bakvakt 972236/932236 eller forvakt 972547, plastikk kirurgisk bakvakt, og driftsansvarlig SOP (K1 tlf. 970610 / K2 tlf. 970620) må være orientert. Tett kontakt mellom vakthavende leger og driftsansvarlig i SOP er en absolutt betingelse for at man skal få benytte den økte kapasiteten i helgene så godt som mulig.

Organisering i helg: 

 • Første pasient ankommer SOP kl. 08 lørdager og søndager.
  • Dersom ikke annet er avtalt kommer første pasient fra plastikk kirurgisk avdeling til SOP kl.8.00 lørdag og søndag.
  • Ved fravikelse av denne rutinen grunnet medisinsk prioritering av annen pasient, må 2545 kontaktes slik at vedkommende kan varsle plastikkirurgisk forvakt.
  • 2545 har ansvar for at pasient som nå er planlagt som nummer en har fått ny prioritering i orbit.
  • Aktuell forvakt må varsles sin sengepost slik at pasienten kommer ned til kl 8.
  • Driftsansvarlig SOP (tlf. 970610) må få beskjed om endring av prioritet og videreformidle dette til driftsansvarlig anestesisykepleier som igjen informerer forvakt anestesi lege 972547
  • Driftsansvarlig SOP må ringe sengepost dersom KSK ikke kan ta imot pasienten kl 8.00 som avtalt

 

 • Pasient nummer to må prioriteres i orbit senest kl. 10 både lørdag og søndag.
  • Kirurgene bestemmer på sitt morgenmøte kl. 9 hvilken pasient som skal til SOP straks etter kl 10.
  • Aktuell avdeling må innen 9.15 får beskjed om hvilken pasient som skal ned til SOP.
  • Driftsansvarlig SOP ringer til aktuell sengepost når det er klart for pasienten å komme til SOP.

Pasienter med brannskader som må opereres i helg. 

Pasienter med brannskader som må opereres i helg.

 • Ved brannskadeoperasjoner i helg kan det bli aktuelt å kalle inn ekstra personell.
 • Ekstra sykepleiere kalles inn ved operasjon > 3 timer.
 • Ekstra anestesilege kalles inn ved langvarig operasjon/ustabil pasient.
 • Så lenge operasjonen pågår vil det være redusert kapasitet for andre ØH-operasjoner.
 • Pasienter som trenger stell/nexobrid-behandling skal fortsatt få dette på BSA og ikke SOP.