Analyser

Dyrkning av sterile væsker

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om peritonitt, empyem, bakteriell artritt, bakteriell bursitt mm.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

 • Penselprøver på Amies transportmedium bør oppbevares i kjøleskap og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetakning
 • Prøveglass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn, men raskest mulig transport til laboratoriet må tilstrebes

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

 • Negative prøver: Aerob dyrkning 2 døgn, anaerob dyrkning 2-3 døgn.

  Positive prøver: Foreløpig svar med identifikasjon etter 1-5 døgn. Endelig svar med resistensbestemmele etter 2-6 døgn

  Ved mistanke om særlig langsomtvoksende bakterier vil dyrknings- og svartiden forlenges.

   

 • Hvis materialet mottas på blodkulturflasker, inkuberes de i 5 dager (både aerobt og anaerobt)

 

 

 • Soppdyrkning: Minmum 7 dager.

Tolkning 

I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn.