Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)

01.03.2024Versjon 1.1Forfatter: Eirik Klami Kristianslund, Silje W. Syversen, Maud-Kristine Aga Ljoså, Anne Kristine Hjorteseth Halse, Maria Boltshauser, Johanna Elin Gehin

FORORD 

Hovedforfattere: Eirik Klami Kristianslund, revmatolog PhD, Diakonhjemmet sykehus. Silje W. Syversen, revmatolog PhD, Diakonhjemmet sykehus.

Medforfattere: Maud-Kristine Aga Ljoså, revmatolog, Ålesund sjukehus. Anne Kristine Hjorteseth Halse, revmatolog PhD, Haukeland universitetssjukehus. Maria Boltshauser, lege i spesialisering i revmatologi, Nordlandssykehuset. Johanna Elin Gehin, spesialist i medisinsk biokjemi PhD, Oslo universitetssykehus.

Redaktør: Eirik Klami Kristianslund, Diakonhjemmet sykehus. eirikklami.kristianslund@diakonsyk.no

 

Interessekonflikter:

Eventuelle økonomiske og akademiske interessekonflikter er registrert og vurdert av redaktør. Det er ikke relevante økonomiske interessekonflikter. Flere av forfatterne har gjennomført forskning som er del av kunnskapsgrunnlaget for denne retningslinjen.

 

Kunnskapsgrunnlag:

Denne retningslinjen er i hovedsak basert på to anbefalinger fra internasjonale arbeidsgrupper:

 

Kun der hvor denne retningslinjen avviker fra de internasjonale anbefalingene vil kunnskapsgrunnlaget beskrives spesielt. Anbefalingen som omhandler proaktiv terapeutisk legemiddelmonitorering er utarbeidet gjennom en strukturert prosess med tilpasning av den internasjonale retningslinjen (BMJ RapidRec) til norske forhold. Stiftelsen MAGIC har bidratt med metodologisk veiledning i utarbeidelse av retningslinjen.

 

Retningslinjen er sendt på høring 1. mars 2024, med høringsfrist 1. mai 2024.

 

Redaktør: Eirik Klami Kristianslund, Diakonhjemmet sykehus. eirikklami.kristianslund@diakonsyk.no

Kortversjon av anbefalingene 

 • Anbefalingene gjelder terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) av biologiske legemidler under behandling av inflammatoriske leddsykdommer hos voksne
 • TDM er å basere behandlingsvalg på måling av serumnivå og legemiddelantistoffer, f.eks. å øke dosen dersom lavt serumnivå eller bytte medikament dersom høyt nivå av legemiddelantistoffer
 • Proaktiv TDM innebærer regelmessig måling av serumnivåer og legemiddelantistoffer og justering av behandling basert på dette, uavhengig av den kliniske situasjonen
 • Vi foreslår bruk av proaktiv TDM ved vedlikeholdsbehandling med infliksimab, men ikke ved induksjonsbehandling med infliksimab eller behandling med andre biologiske medikamenter.
 • Vi foreslår bruk av TDM ved manglende respons eller sykdomsoppbluss under behandling med TNF-hemmere med unntak av etanercept (reaktiv TDM)
 • Vi foreslår at man vurderer måling av serumnivå før nedtrapping av biologiske legemidler.

Introduksjon 

Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) av biologiske legemidler innebærer måling av serumkonsentrasjoner og eventuelt måling av antistoffer mot legemiddelet (ADAb), og bruk av disse resultatene i beslutninger knyttet til behandlingen. Ofte vil dette brukes til å justere dose av legemiddelet, men det kan også brukes til å identifisere årsak til infusjonsreaksjoner og som støtte i valg av neste biologiske legemiddel. Denne retningslinjen gjelder voksne pasienter med inflammatoriske leddsykdommer som behandles med biologiske legemidler.

 

Generelt skiller vi mellom reaktiv og proaktiv TDM.

 • Reaktiv TDM: Serumkonsentrasjoner og ADAb måles på klinisk indikasjon, typisk ved manglende effekt, sykdomsoppbluss eller infusjonsreaksjon.
 • Proaktiv TDM: Serumkonsentrasjoner måles regelmessig og legemiddeldosen justeres med mål om å holde serumkonsentrasjonen innen et predefinert terapeutisk område. Bytte av legemiddel dersom man påviser høye nivåer av ADAb er også en del av dette konseptet.

Bakgrunn 

For de fleste biologiske legemidler er det en assosiasjon mellom serumkonsentrasjon av legemiddelet og klinisk effekt. Det er betydelig individuell variasjon i legemiddelkonsentrasjoner blant pasienter som får standarddoser. En viktig årsak til dette er utvikling av nøytraliserende antistoffer mot legemiddelet (ADAb), som kan redusere effekten og øke nedbrytning av legemiddelet. Utvikling av ADAb avhenger av faktorer som diagnose (RA mer enn SpA), komedikasjon, røyking, sykdomsaktivitet, pauser i behandlingen og genetiske faktorer. Blant TNF-hemmerne er infliksimab mest immunogent. ADAb er medikamentspesifikke, slik at en pasient som har fått ADAb mot et medikament ikke har ADAb mot et annet medikament vedkommende ikke er behandlet med tidligere (med unntak av biotilsvarende legemidler). Imidlertid har pasienter som tidligere har dannet ADAb mot et bDMARD økt risiko for ADAb dannelse mot andre bDMARD. Lave nivåer av ADAb kan være forbigående, og kan antakelig motvirkes av å øke dosen av medikamentet eller komedikasjon.1

Praktisk informasjon 

Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet tilbyr alle relevante analyser beskrevet i denne retningslinjen, men andre laboratorier tilbyr også enkelte av analysene. Serumprøver for måling av legemiddelkonsentrasjon og ADAb kan sendes med vanlig post. Måling av bunnkonsentrasjon anbefales dersom mulig, særlig dersom medikamentet gis sjeldnere enn hver 2. uke. Dersom det er lav/ikke målbar medikamentkonsentrasjon er det også nyttig å måle konsentrasjonen av ADAb (etterbestilles vanligvis av laboratoriet selv ved medikamentkonsentrasjon < 1 mg/L for infliksimab, adalimumab og golimumab).

Terapeutiske målområder 

De terapeutiske målområdene er best etablert for TNF-hemmere med unntak av etanercept. Målområdene er dels basert på litteraturgjennomgang foretatt av forfattergruppen og av EULAR-gruppen.23 For infliksimab ble målområdet testet i NOR-DRUM-studiene.1

 

Ved måling av legemiddelkonsentrasjon, er analyseresultater nokså sammenlignbare mellom ulike laboratorier, mens det er stor variasjon mellom analyser for måling av antistoffer og man må derfor kjenne til anbefalte grenser gjeldene for det laboratoriet man bruker.3 Ved OUS betegnes ADAb ≥15 µg/L som positiv og >50 µg/L som sannsynlig klinisk relevant (basert på klinisk erfaring og NOR-DRUM studien).1

 

Målområde

Forslag til tolkning

Sc. adalimumab

5-12 mg/L

Adalimumab (anx.no)

Sc. certolizumab pegol

20-40 mg/L

Certolizumab pegol (anx.no)

Sc. golimumab

1-5 mg/L

Golimumab (anx.no)

Iv. infliksimab

3-8 mg/L (bunnkonsentrasjon)

Infliksimab (anx.no)

 

For øvrige legemidler er de foreslåtte målområdene (under) usikre og stort sett basert på erfaring med hvilket område pasientene vanligvis ligger i når de bruker standard dose (normalområde). For etanercept har man mer data, men her er assosiasjonen mellom serumnivå og klinisk effekt usikker, og det ses i praksis ikke nøytraliserende antistoffer.

 

Medikament

Målområde

Forslag til tolkning

Sc. infliksimab

Ikke kjent

Serumkonsentrasjon ved standard sc. dose er betydelig høyere enn bunnkonsentrasjon ved iv. behandling. Klinisk konsekvens av dette ikke kjent.

Sc. etanercept

>1,5 mg/L

Etanercept (anx.no)

Iv. tocilizumab

>10 (-25?) mg/L

Tocilizumab (anx.no)

Sc. tocilizumab

Ikke kjent

 

Sc. sekukinumab

Begrenset kunnskap, konsentrasjoner >15 mg/L ses ofte

Sekukinumab (anx.no)

Sc. iksekizumab

Svært begrenset kunnskap, konsentrasjoner 2-8 mg/L ses ofte

 

Ustekinumab

Begrenset kunnskap, konsentrasjoner >0.3 mg/L ses ofte

Ustekinumab (farmakologiportalen.no)

Iv. abatacept

Begrenset kunnskap, konsentrasjoner 10-25 mg/L ses ofte

Abatacept (farmakologiportalen.no)

Sc. abatacept

Ikke kjent

 

Sc. canakinumab

Svært begrenset kunnskap, konsentrasjoner 10-40 µg/L ses ofte

Canakinumab (farmakologiportalen.no)

Iv. rituksimab

Ikke kjent

Antistoffmålinger aktuelt ved legemiddelreaksjoner

Komedikasjon med metotreksat og andre csDMARDs 

Samtidig behandling med metotreksat reduserer risikoen for utvikling av ADAb, og kan dermed bidra til økt effekt av det biologiske legemiddelet. Ved spondylartritt kan tillegg av metotreksat vurderes dersom pasienten har utviklet ADAb på et biologisk legemiddel, da det er økt risiko for at de vil utvikle det på senere biologiske legemidler. Det er noe data som tyder på at metotreksat bør doseres minst 10 mg per uke.4 Andre csDMARDs ser også ut til å beskytte mot utvikling av ADAb, men effekten ser ut til å være mindre enn for metotreksat, og her har man bare observasjonsdata å støtte seg til.56

Proaktiv TDM - anbefalinger 

Dette avsnittet omhandler proaktiv TDM, det vil si regelmessig måling av serumkonsentrasjoner og justering av legemiddeldose med mål om å holde serumkonsentrasjonen innen et predefinert terapeutisk område uavhengig av den kliniske situasjonen. Anbefalingene er basert på en strukturert tilpasning av BMJ RapidRec "Proactive therapeutic drug monitoring of biologic drugs in adult patients with inflammatory bowel disease, inflammatory arthritis, and psoriasis: A clinical practice guideline ", som finnes i en norsk versjon her. Mer informasjon om kunnskapsgrunnlaget som ligger bak anbefalingene kan finnes ved å trykke på figurene under eller ved å trykkec

 

Vi foreslår proaktiv TDM ved vedlikeholdsbehandling med infliksimab, men grunnet mangelfullt kunnskapsgrunnlag ikke ved vedlikeholdsbehandling med andre biologiske legemidler. Proaktiv TDM anbefales ikke ved induksjonsbehanding med infliksimab eller andre biologiske legemidler, på bakgrunn av manglende effekt for infliksimab og manglende kunnskapsgrunnlag for de andre biologiske legemidlene.

 

Med induksjonsbehandling menes den første perioden etter oppstart av et nytt medikament, der målet er å oppnå sykdomskontroll, og helst remisjon. Med vedlikeholdsbehandling menes perioden etter at man har oppnådd sykdomskontroll, og der man ønsker å beholde effekten av medikamentet.

 

 

 

 

 • Anbefalingen for proaktiv TDM ved vedlikeholdsbehanding med infliksimab er svak pga få studier, manglende blinding og at flere sykdommer er undersøkt i samme studie
 • Anbefalingen mot proaktiv TDM ved induksjonsbehandling med infliksimab er svak av samme årsak
 • Anbefalingen mot proaktiv TDM ved vedlikeholdsbehandling med adalimumab er svak fordi det fra studiene er usikkert hvor god effekten er, selv om det er biologisk rasjonale for at det er effektivt
 • Anbefalingen mot proaktiv TDM ved både induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling med andre biologiske er svak fordi det mangler relevante studier

 

Kunnskapsgrunnlaget som anbefalingen bygger på inkluderer kun pasienter tidlig i behandlingsforløpet med infliximab (< 3 år fra oppstart). Det er derfor usikkert om vedvarende proaktiv TDM utover denne perioden er effektivt.

Proaktiv TDM - algoritme infliksimab vedlikeholdsbehandling 

Denne algoritmen ble brukt i NOR-DRUM B og kan brukes for dosejustering ved vedlikeholdsbehandling med infliksimab.1 Serum-infliksimab måles kort tid før infusjon, og dosen justeres ved denne eller neste infusjon. I NOR-DRUM B justerte man dosen ved neste infusjon.

Reaktiv TDM 

Vi foreslår at man gjør reaktiv TDM ved manglende effekt eller sykdomsoppbluss ved TNF-hemmere med unntak av etanercept. EULARs «points to consider» for TDM angir at reaktiv TDM kan vurderes i denne situasjonen, men vi mener at det er grunnlag for en klarere anbefaling. Forskning publisert etter litteratursøket til EULAR-dokumentet har vist effekt av proaktiv TDM av infliksimab, og bekreftet klar sammenheng mellom serumkonsentrasjoner og klinisk effekt for de subkutane TNF-hemmerne utenom etanercept.781

 

Tolkning av serumkonsentrasjoner og ADAb ved sykdomsoppbluss

Serumkonsentrasjon og ADAb

Mulig tiltak

Utfyllende kommentarer

Lav serumkonsentrasjon og høyt nivå av ADAb

Bytte til annet medikamenta

Bør vurdere tillegg av metotreksat, evt. annen csDMARD, dersom det ikke brukes allerede, også ved spondylartritterb

Lav serumkonsentrasjon med ingen eller lave ADAb

Øke dosenc

Tillegg av metotreksat, evt. annen csDMARD, kan vurderesb

Serumkonsentrasjon innenfor terapeutisk område

Bytte legemiddel.d Ved spondylartritt kan man vurdere å øke dosen, særlig ved iridosyklitt.e

Ved oppbluss under behandling med normalt eller høyt serumnivå, kan man vurdere bytte av virkningsmekanismed

Høy serumkonsentrasjon

Bytte legemiddeld

 

a: Høye nivåer av ADAb forventes å persistere. Tiltak som i NOR-DRUM-algoritmen.

b: Se over om metotreksat og andre csDMARDs

c: Som i NOR-DRUM-algoritmen

d: Pasienten har adekvat serumnivå av sitt legemiddel, men allikevel sykdomsoppbluss. Basert på klinisk vurdering anses det da hensiktsmessig med bytte av virkningsmekanisme.

e: Ved spondylartritt ser man at assosiasjonen mellom serumkonsentrasjon og klinisk effekt vedvarer ved høyere konsentrasjoner, mens man i større grad når et platå ved leddgikt og psoriasisleddgikt. Vår kliniske erfaring er at vellykket behandling av iridosyklitt kan kreve høyere serumkonsentrasjoner, noe som til dels støttes av observasjonsstudier.910

Kostnader og helseøkonomi 

TDM medfører ekstra blodprøveanalyser. Kostnadene for disse er imidlertid relativt lave i Norge, grunnet god tilgang til «in-house»-analyser til lave kostnader. Proaktiv TDM medfører endring av doser og bytte av legemiddel på annet grunnlag enn pasientens kliniske tilstand. I NOR-DRUM var det imidlertid ikke forskjell mellom gruppene i gjennomsnittlig legemiddeldose for infliksimab, eller i antall som byttet behandling. Flere i TDM-gruppen byttet legemiddel pga påviste ADAb, mens flere i kontrollgruppen byttet pga sykdomsoppbluss.

Referanser 

1. Syversen SW, Jørgensen KK, Goll GL, Brun MK, Sandanger Ø, Bjørlykke KH, Sexton J, Olsen IC, Gehin JE, Warren DJ, Klaasen RA, Noraberg G, Bruun TJ, Dotterud CK, Ljoså MKA, Haugen AJ, Njålla RJ, Zettel C, Ystrøm CM, Bragnes YH, Skorpe S, Thune T, Seeberg KA, Michelsen B, Blomgren IM, Strand EK, Mielnik P, Torp R, Mørk C, Kvien TK, Jahnsen J, Bolstad N, Haavardsholm EA. Effect of Therapeutic Drug Monitoring vs Standard Therapy During Maintenance Infliximab Therapy on Disease Control in Patients With Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Dec 21;326(23):2375-2384. doi: 10.1001/jama.2021.21316. PMID: 34932077; PMCID: PMC8693274.
2. Krieckaert CL, van Tubergen A, Gehin JE, Hernández-Breijo B, Le Mélédo G, Balsa A, Böhm P, Cucnik S, Elkayam O, Goll GL, Hooijberg F, Jani M, Kiely PD, McCarthy N, Mulleman D, Navarro-Compán V, Payne K, Perry ME, Plasencia-Rodriguez C, Stones SR, Syversen SW, de Vries A, Ward KM, Wolbink G, Isaacs JD. EULAR points to consider for therapeutic drug monitoring of biopharmaceuticals in inflammatory rheumatic and musculoskeletal diseases. Ann Rheum Dis. 2023 Jan;82(1):65-73. doi: 10.1136/annrheumdis-2022-222155. Epub 2022 May 12. PMID: 35551063.
3. Krieckaert C, Hernández-Breijo B, Gehin JE, le Mélédo G, Balsa A, Jani M, Mulleman D, Navarro-Compan V, Wolbink G, Isaac J, van Tubergen A. Therapeutic drug monitoring of biopharmaceuticals in inflammatory rheumatic and musculoskeletal disease: a systematic literature review informing EULAR points to consider. RMD Open. 2022 Jun;8(2):e002216. doi: 10.1136/rmdopen-2022-002216. Erratum in: RMD Open. 2022 Nov;8(2): PMID: 35980738; PMCID: PMC9171282.
4. Goss SL, Klein CE, Jin Z, Locke CS, Rodila RC, Kupper H, Burmester GR, Awni WM. Methotrexate Dose in Patients With Early Rheumatoid Arthritis Impacts Methotrexate Polyglutamate Pharmacokinetics, Adalimumab Pharmacokinetics, and Efficacy: Pharmacokinetic and Exposure-response Analysis of the CONCERTO Trial. Clin Ther. 2018 Feb;40(2):309-319. doi: 10.1016/j.clinthera.2018.01.002. PMID: 29402521.
5. Vogelzang EH, Pouw MF, Nurmohamed M, Kneepkens EL, Rispens T, Wolbink GJ, Krieckaert CL. Adalimumab trough concentrations in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis treated with concomitant disease-modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis. 2015 Feb;74(2):474-5. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206588. Epub 2014 Nov 28. PMID: 25433018.
6. Martínez-Feito A, Plasencia-Rodríguez C, Navarro-Compán V, Hernández-Breijo B, González MÁ, Monjo I, Nuño L, Nozal P, Pascual-Salcedo D, Balsa A. The effect of methotrexate versus other disease-modifying anti-rheumatic drugs on serum drug levels and clinical response in patients with rheumatoid arthritis treated with tumor necrosis factor inhibitors. Clin Rheumatol. 2019 Mar;38(3):949-954. doi: 10.1007/s10067-018-4355-0. Epub 2018 Nov 6. PMID: 30402698.
7. Hum RM, Ho P, Nair N, Jani M, Morgan AW, Isaacs JD, Wilson AG, Hyrich KL, Plant D, Barton A; BRAGGSS Collaborators. Non-trough adalimumab and certolizumab drug levels associated with a therapeutic EULAR response in adherent patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2023 Jun 1;62(6):2090-2097. doi: 10.1093/rheumatology/keac564. PMID: 36190343; PMCID: PMC10234202.
8. Jyssum I, Gehin JE, Sexton J, Kristianslund EK, Hu Y, Warren DJ, Kvien TK, Haavardsholm EA, Syversen SW, Bolstad N, Goll GL. Adalimumab serum levels and anti-drug antibodies: associations to treatment response and drug survival in inflammatory joint diseases. Rheumatology (Oxford). 2023 Sep 29:kead525. doi: 10.1093/rheumatology/kead525. Epub ahead of print. PMID: 37773994.
9. Bellur S, McHarg M, Kongwattananon W, Vitale S, Sen HN, Kodati S. Antidrug Antibodies to Tumor Necrosis Factor α Inhibitors in Patients With Noninfectious Uveitis. JAMA Ophthalmol. 2023 Feb 1;141(2):150-156. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2022.5584. PMID: 36547953; PMCID: PMC9936342.
10. Cordero-Coma M, Calleja-Antolín S, Garzo-García I, Nuñez-Garnés AM, Álvarez-Castro C, Franco-Benito M, Ruiz de Morales JG. Adalimumab for Treatment of Noninfectious Uveitis: Immunogenicity and Clinical Relevance of Measuring Serum Drug Levels and Antidrug Antibodies. Ophthalmology. 2016 Dec;123(12):2618-2625. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.08.025. Epub 2016 Sep 28. PMID: 27692527.