Postoperative sårinfeksjoner

15.05.2024Versjon 1.1

Innledning 

Postoperative sårinfeksjoner er alvorlige komplikasjoner som oppstår innen 30 dager postoperativt og krever ØH vurdering og behandling, enten poliklinisk eller vanligst med innleggelse. En overfladisk infeksjon bør skjerpe mistanken om at det også er en dyp infeksjon tilstede og at eventuelle implantater og brudd er involvert. Det er avgjørende for prognose og resultat med rask og adekvat utredning og behandling.

Klinikk 

Det kliniske bildet preges av betennelsesreaksjon lokalt (smerte, varme, hevelse, rødhet, forlenget sårsiving (> 5-7 dager), nekroser etc) og evt systemisk påvirkning (feber og nedsatt almenntilstand) eller sepsis (Hypotensjon (BT< 100 mmHg), økt respirasjonsfrekvens (RF>22) og/eller påvirket kognisjon).

Behandling  

For å oppnå infeksjonskontroll er det vanligvis behov for innleggelse for å få utført og igangsatt: Radikalt debridement, adekvate bakterieprøver, bløtvevskontroll, dødromskontroll, stabilitet av brudd og målrettet antibiotika. For detaljert beskrivelse, se Ortopediske infeksjoner, prinsipper.

 

Empirisk antibiotikabehandling kan benyttes etter prøvetaking til prøvesvar i hht Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus (OBS allergi).

  • Empirisk behandling: Cloxacillin.
  • Empirisk behandling med systemisk påvirket pasient: Cloxacillin + Gentamicin.
  • Septisk pasient: Skal overflyttes til og håndteres av infeksjonsmedisin eller intensiv.

 

Rene bløtvevsinfeksjoner og sårinfeksjoner behandles med antibiotika i 2–3 uker.

 

Dype infeksjoner som involverer implantater eller fremmedlegemer (suturer og suturankre) krever 6–12 ukers målrettet antibiotikabehandling. Fra prøvtaking (debridement) til bakterieprøvesvar foreligger gis Kloksacillin. Deretter gis målrettet, biotigjengelig og tolerabelt antibiotikum basert på type infeksjon og bakteriogram. Type antibiotikum, administrasjonsform og varighet avgjøres i samråd med spesialist i infeksjonsmedisin.

 

Infeksjonskontroll vurderes med klinikk og CRP/SR.

Etterbehandling/Kontroll 

Følges på ortopedisk poliklinikk for primærtilstand, infeksjonskontroll og ev. bivirkninger av antibiotikabehandling.

 

Infeksjonskontroll vurderes med klinikk og CRP/SR.