Ernæring

21.12.2022Versjon 1.0

Definisjon 

Underernæring defineres som en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/ eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på kroppssammensetning og – funksjon, samt klinisk resultat.

Generelt 

 • Underernæring øker risikoen for komplikasjoner 5
  • Reduserer motstand mot infeksjoner
  • Forverrer fysisk og mental funksjon
  • Gir redusert livskvalitet
  • Forsinker helingsprosesser og forlenger tiden det tar å bli frisk etter sykdom
  • Øker dødelighet
 • Underernæring får ofte utvikle seg fordi problemet ikke bli identifisert
  • 10-60 % av pasienter som innlegges i sykehus, er underernærte ved innleggelse. Over halvparten av disse går ytterligere ned i vekt under sykehusoppholdet. Dette fører til økt behov for hjemmetjenester, flere legebesøk og reinnleggelser 1

 

 1. Kartlegg ernæringsbehov, tilpass tiltak.
 2. Vurder henvisning til klinisk ernæringsfysiolog (tilsynsforespørsel, SO Hau ERNÆ Voksne henvisning)
 3. Ved svelgvansker; henvisning til logoped (F7, ny sekundær henvisning, avdeling; LOGO-HBE

 

Vær særlig obs hos pasienter som faster over flere dager i påvente av operasjon. Vurdér behov for intravenøs ernæring/væske.

Referanser 

Kartlegging og forebygging av underernæring - NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)

Ernæring, kosthold og måltider i helse- og omsorgstjenesten - Helsedirektoratet

Sykdomsrelatert underernæring.pdf (helsedirektoratet.no)

Ernæringsutfordringer etter ervervet hjerneskade - Helsebiblioteket

 

1.Forebygging og behandling av underernæring - Helsedirektoratet

5.Benoist S, Brouquet A. Nutritional assessment and screening for malnutrition. J Visc Surg. 2015;152 Suppl 1:S3-S7. PMID: 26315577PubMed