Varicella

08.02.2024Versjon 1.10Forfatter: Anne Ma Dyrhol Riise og Dag Kvale

Etiologi 

Varicella og herpes zoster forårsakes av varicella-zoster virus (VZV). Ved voksen alder har ca 90% av befolkningen gjennomgått VZV. Reaktivering av latent virus fører til herpes zoster.

 

VZV smitter lett, vanligvis ved luftsmitte eller gjennom direkte kontakt med væske fra utslett. Inkubasjonstid 2-3 uker. Smittsom periode fra 1-2 dager før utslett til det tørker inn, ca. etter 5 dager. Sero-negativ VZV kan smittes både av person med varicella og med zoster.

Symptomer 

Lett feber. Vesikulært kløende utslett, affiserer også slimhinner. Primærinfeksjon gir vanligvis mild sykdom hos barn, men kan bli alvorlig hos voksne.

Immunsupprimerte pasienter, nyfødte og gravide i siste trimester kan få alvorlig sykdom med dels høy dødelighet.

Diagnostikk 

Tidsaspektet er spesielt viktig i valg av optimal spinalvæske-diagnostikk, angi derfor alltid dette på rekvisisjonen.

 

Varicella-zoster virus DNA (PCR) av vesikkel/sårsekret eller CSF. Øyeprøver sendes i virus transportmedium.

 

Varicella-zoster virus IgG i serum og CSF + Varicella-zoster virus IgM i serum.

Komplikasjoner  

 • Smitte tidlig i svangerskapet kan i sjeldne tilfeller føre til misdannelser (2% risiko før 20. uke; dårlig vekst, øyne- og hjerneskader).
 • Sekundærinfiserte vesikler ( aureusog/eller Streptococcus pyogenes).
 • VZV-pneumonitt, særlig hos voksne og immunsupprimerte. Typisk røntgen funn med nodulære eller interstitielle forandringer.
 • Immunsupprimerte pasienter (spesielt ved leukemibehandling): alvorlig generalisert VZV sykdom med spredning til indre organer.
 • Godartet klinisk encefalitt med cerebellar ataxi med forbigående gangproblemer, snøvlete tale og svimmelhet. Hyppigst hos barn. Ikke medikamentell behandling.
 • Meningoencefalitt som kan ha et alvorlig forløp hos voksne.
 • Andre: transvers myelitt, Guillain-Barrés syndrom, myocarditt, akutt glomerolonefritt, hepatitt.

Behandling 

 • Vanligvis symptomatisk behandling.
 • Antihistaminer mot kløe.
 • Forebygge/behandle sekundærinfeksjon.
 • Ved innleggelse: luftsmitteregime til utskrivelse eller til skorper på alle utslett.
 • Åndedrettsvern anbefales til VZV sero-negativt personale.

 

Antiviral behanding

Pasienter med alvorlig sykdom eller økt risiko for komplikasjoner: Aciklovir 10 mg/kg x 3 IV (obs nyrefunksjon) eller valaciklovir 1g x 3 PO i 7-10 dager.

 

Encefalitt

Aciklovir 10-15 mg/kg x 3 IV i 10-14 (21) dager (obs nyrefunksjon). Voksne, mindre alvorlig sykdom: Aciklovir 800 mg x 4-5 PO i 5 dager.

Profylakse 

Vaksinasjon

Profylaktisk i lavdose, alder > 9-12 mnd (Varilrix®/ Varivax®)

 • VZV sero-negative personer med alvorlig grunnsykdom som kan få primærinfeksjon med alvorlig forløp (spesielt barn med kroniske sykdommer; juvenil artritt, nyresykdommer, cystisk fibrose og akutt lymfatisk leukemi i stabil remisjon, organtransplanterte/planlagt transplantasjon).
 • Friske VZV sero-negative ( > 9 mnd) nærkontakter til risikogrupper.
 • Friske ikke-immune tenåringer og voksne, spesielt kvinner som planlegger å bli gravide kan vurderes.
 • Kontraindisert ved graviditet, immunsvikt (medfødt eller hiv), ved massiv immunsuppresjon eller høy dose steroidbehandling.

 

Herpes zoster vaksine (Zostavax®)

 • Profylaktisk mot herpes zoster og postherpetisk nevralgi.
 • Vaksinen består av én dose levende svekkete virus av samme stammer som brukes i VZV vaksinen.
 • Kun indisert for personer over 50 år.

 

Spesifikt humant VZV immunglobulin (VZIG; Varitect CP®)

 • Kan hindre utbrudd hos ikke-immune personer hvis det gis kort tid etter smitteeksponering (innen 96 timer). Ingen effekt etter sykdomsdebut.
 • Gis til VZV sero-negative med risiko for livstruende forløp (immunsvekkede, nyfødt barn av mor med VZV nær fødselen eller nyfødte/premature som eksponeres). Anbefales vanligvis ikke til gravide, men kan vurderes ved betydelig eksponering.

 

Utgifter til vaksine og VZIG til immunsvekkede dekkes av folketrygden (blåresept § 4.3).

Smitteverntiltak i sykehus 

Luftsmitteregime. Behov for enerom med undertrykksventilasjon og sluse. Isolering til utskrivelse eller til skorper har falt av. Ikke-immune eksponerte medpasienter bør utskrives innen Dag 10 etter første eksponering, eller luftsmitteisoleres fra Dag 10. Profylakse med hyperimmunglobulin eller antivirale midler kan bli aktuelt.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle (meningitt/encefalitt) 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) på papir til MSIS med kopi til Bydelsoverlegen; evt til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys. Alternativt kan man sende elektronisk melding til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å sende papirkopi til Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen), samt å scanne en papirkopi i journalen.