Pleuravæske

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Magnus Qvarfort


Klassifikasjon 

Pleuravæske klassifiseres som transudat eller eksudat med hjelp av Lights kriterier (sammenligner LD og protein i serum(s) og pleuravæsken(p)) eller med forenklede tester som kun vurderer innhold i pleuravæsken.

 

Eksudat:

 • Lights kriterier:
 • p-protein/s-protein > 0,5 eller
 • p-LD/s-LD > 0,6 eller >2/3 av øvre serum referanseverdi
 • Forenklet vil følgende tale for eksudat:
 • p-protein > 30 g/l
 • p-kolesterol > 1,165 mmol/l

 

Ved "pseudoeksudat" ved diuretikabehandling vil s-albumin – p-albumin >12 g/l tale for transudat.

 

Ingen kriterier er absolutte og ved grenseverdier kan feilklassifisering gjøres. Resultat bør vurderes opp mot klinisk sannsynlighet for det ene eller andre.

 

Transudat: Serøs væske, ikke eksudat

 

Serosanginøs-sanginøs (blodig, evt. mål Hb)

 

Empyem (purulent/blakket, pH < 7,2, LD >1000 UE/l, glukose < 2,2 mmol/l)

Anamnese 

Husk yrke (asbesteksposisjon), røykevaner, medikamenter (evt. sjekk opp mot pneumotox.com), andre sykdommer (hjertesvikt, nyresvikt/dialyse, infeksjoner i thorax eller øvre abdomen, malign sykdom, lungeembolisme, bindevevssykdommer).

Klinikk 

Dyspné dominerer. Evt. pleurasmerter og tørrhoste. Nedsatt bevegelse av affisert hemithorax. Dempning og svekket/opphevet respirasjonslyd. Evt. bronkial blåst like over væskenivå (konsolidert lunge/atelektase).

 

Prøvetaking

 • (Ved embolimistanke - se Lungeembolisme (LE)).
 • Rtg thorax (evt. med innskutt bilde).
 • Ultralyd thorax kan påvise lokulamentdannelser ved empyem og brukes for å veilede pleuratapping ved små væskemengder.
 • CT thorax
 • Pleuratapping/diagnostisk punksjon (se Pleuratapping).

 

Pleuravæskeundersøkelser

 • Utseende (se over).
 • Cytologisk og bakteriologisk undersøkelse rutinemessig.
 • Totalprotein (ved transudat er årsaken sjelden sykdom i lunge/pleura).
 • Tbc-dyrkning (aktuelt ved samtidig pleurabiopsi) ved mistanke om tbc-pleuritt.
 • Aerob/anaerob dyrk (Sterilt prøveglass; + evt. lukket sprøyte uten luft eller rett på blodkulturflasker) v/mistanke om empyem.
 • Soppdyrkning v/ mistanke (immunsuppresjon m.m.)

 

Andre mulige pleuravæskeundersøkelser

LD, glukose, pH, kolesterol, TG, amylase, hvite med diff.

 

Gjentatt undersøkelse av pleuravæske (flere tappinger) øker det diagnostiske utbyttet.

 

Pleurabiopsi gjøres rutinemessig når diagnostisk tapping ikke er konklusiv og spes. ved mistanke om tbc eller malignitet. Prosedyren kan/bør gjøres veiledet av UL.

 

Bronkoskopi gjøres ved mistanke om sykdom i lunge/luftveier, fortrinnsvis etter å ha tappet ut det meste av pleuravæsken. Pleuravæske vil likeså kunne minske den diagnostiske verdien av CT thorax.

 

Torakoskopi vurderes der annen utredning ikke har gitt noen diagnose.

Behandling 

Prinsipielt av årsaken. Ved malign residiverende pleuravæske hvor annen behandling ikke fører frem vurderes kjemisk pleurodese (talk eller mepakrin) etter forutgående drensinnleggelse. Dette forutsetter at væsken er drenert og lungen er ekspandert til brystveggen for vellykket resultat.