Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kreatinin-clearance, Pasient

12.03.2024Versjon 2.3

Bakgrunn 

Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) er den mengde ultrafiltrat som blir dannet per tidsenhet i nyrenes glomeruli. Pasient-kreatinin-clearance er et brukbart mål for GFR hvis denne er normal, men ved fallende GFR vil den tubulære sekresjonen av kreatinin føre til økende overestimering av GFR. Kreatinin-clearance brukes kun unntaksvis. Estimert GFR gir generelt et bedre estimat på GFR enn s-kreatinin alene eller kreatinin-clearance (1). Pasient-kreatinin-clearance beregnes som:

(u-kreatinin x urinflow per minutt) / s-kreatinin

 

Urinflow per minutt = døgnurinvolum / 1440 (2).

Indikasjoner 

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) ved utredning av nyresykdommer. eGFR vil vanligvis gi et bedre mål på GFR (hos ikke-gravide og pasienter med normal muskelmasse). Invasiv clearance-måling med eksogent tilført markør (som Iohexol) anbefales for nøyaktig GFR-måling.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Pasienten må ikke spise kjøtt under testperioden for å sikre rimelig konstant s-kreatinin.


Prøvetaking
5 mL av godt blandet urin, samlet over et tidsrom på minst 4, helst 24 timer. Oppgi samletid og urinvolum. Blodprøve til bestemmelse av kreatinin i serum eller plasma tas i samleperioden.

Veiledende referanseområder 

Kvinner Verdier
40–49 år: 65 – 123 mL/min/1,73 m2
50–59 år: 58 – 110 mL/min/1,73 m2
60–69 år: 50 – 111 mL/min/1,73 m2
70–79 år: 46 – 105 mL/min/1,73 m2
80+ år: 48 – 85 mL/min/1,73 m2

 

 

Menn Verdier
17–24 år: 93 – 131 mL/min/1,73 m2
25–34 år: 78 – 146 mL/min/1,73 m2
35–44 år: 74 – 138 mL/min/1,73 m2
45–54 år: 74 – 129 mL/min/1,73 m2
55–64 år: 69 – 122 mL/min/1,73 m2
65–74 år: 61 – 114 mL/min/1,73 m2
75–84 år: 52 – 102 mL/min/1,73 m2

Ref kvinner og menn: (1)


Kommentarer
Gravide har noe høyere verdier.

 

For omregning fra mL/min/1,73 m2 til mL/s/1,73 m2 : Divider med 60.

 

Kroppskorrigert kreatininclearance (mL/min/1,73 m2) forutsetter at pasienten sin lengde og vekt oppgis. Ellers vil svar bli utgitt som ukorrigert kreatininclearance (mL/min).

Tolkning 

Lave verdier: Redusert GFR av prerenale (sirkulasjonssvikt), renale (glomerulusskade) eller postrenale (avløpshinder) årsaker.

 

Feilkilder

Pasient-kreatinin-clearance overestimerer GFR, se bakgrunn. Lengre samleperiode for urin enn oppgitt vil gi falskt for høy verdi, og ufullstendig urinsamling vil gi falskt for lav verdi. Hos voksne er den intrainviduelle dag-til-dag CV (variasjonskoeffisient) for gjentatte målinger av kreatinin clearance > 25 % (1). Medikamentene cimetidin, trimetoprim, sulfa og probenecid kan hemme den tubulære sekresjon av kreatinin og føre til økt s-kreatinin (og dermed redusert pasient-kreatinin-clearance) uten at glomerulær filtrasjonshastighet er redusert (3).

Referanser 

  1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5.utg.St Louis;Elsevier Saunders;2012.
  2. Inker LA, Perrone RD. Assessment of kidney function. Up to Date; Topic last updated: Jun 12, 2018.
  3. Nilsson-Ehle P, Söderlund MB, Theodorsson E. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9.utg.Lund: Studentlitteratur; 2012