Pulmonalarteriekateter

29.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Til sentral hemodynamisk monitorering brukes pulmonalarterie (PA) kateter (Swan-Ganz) eller PiCCO (se egen prosedyre). På intensiv brukes fiberoptisk PA kateter som også måler sentralvenøs O2 metning (SvO2). Dette gir viktig tilleggsinformasjon om oksygentransport og -utnyttelse.

Spesielt utstyr 

PA kateter: Abbot Opticath. Det må brukes eget introducersett. Kateteret har to løp (distalt og proksimalt), ballong, termistor og fiberoptikk.

 

Egen SvO2 og CO modul. Vi har en egen modul (fem kanaler) for PA kateter og PiCCO kateter til Philips overvåkingssystemet!

 

Ellers utstyr som ved innleggelse av SVK.

Indikasjoner 

 1. Hemodynamisk ustabile pasienter, spesielt når informasjon om CO og motstand er viktig for terapivalg (væske og vasoaktive medikamenter). Når behov for noradrenalin går over 0,2 μg/kg/min, vurder bruk av PiCCO eller PA kateter
 2. Sviktende oksygenering. Ved betydelig hypoksi (SaO2 < 90 ved FiO2 > 0,6 og PEEP > 5 cm H2O) vil informasjon om SvO2 og oksygentilbud/forbruk gi verdifull informasjon om respiratorstrategi videre.

 

Da nytten av PA kateter ved sirkulasjonssvikt er kontroversiell (trolig liten/ingen effekt) går trenden i retning av bruk av mindre invasive teknikker for måling av CO og andre hemdynamiske variabler (hos oss PiCCO)

Innleggelsesmetode 

Nødvendig utstyr finnes frem. To ekstra transducersett monteres til pulmonaltrykk (PAP) og sentralt venetrykk (CVP). Prosedyren utføres med tilstrekkelig assistanse (vanligvis to) og med «operatør» sterilt kledd. Videre fremgangsmåte punkt for punkt:

 • punksjon av sentral vene (v. jug. interna dx. /v. subclavia). Husk bred vasking og god dekning med sterile duker.
 • innleggelse og fastsuturering av introducer med sideport
 • kalibrering av kateter (pre-insertion kalibrering) for korrekt SvO2 initialt.
 • testing av ballong og gjennomskyll (NB må først gjøres etter at kateteret er kalibrert)
 • husk beskyttelsesstrømpen!
 • introdusering av PA kateter under kontinuerlig registrering av trykk (fra distal ende).
 • deflatering av ballong når korrekt posisjon er nådd (vanligvis ved 50-65 cm)
 • tilkopling av alle trykk og CO registrering (NB! lukket system)
 • rtg thoraks etter endt prosedyre

Bruk av utstyret 

Når utstyr er på plass og kalibrert gjøres umiddelbart full hemodynamisk måling. Først måles kiletrykk. Lagre dette. Så måles CO (middel av 3 målinger), som lagres. Alle andre data (utenom høyde/vekt) lagrer HP-systemet automatisk og overfører til ICIP. Det skal alltid gjøres måling ved endret terapi eller ved klinisk forandring.

 

Det skal utføres måling ca. hver 8. time. PA kurven skal alltid være synlig. Ved spontan innkiling må kateterposisjonen justeres. ICIP registrerer alle trykk som ikke krever manipulering med kateteret (SAP, PAP, CVP), SaO2 (separat pulsoksimeter) og SvO2. CO og kiletrykk registreres hver gang dette måles (siste målte verdier står på skjermen). Daglig må ustyret kalibreres (også oksymetrimåling). En spesiell «in-vivo» prosedyre følges, hvor blandet venøst blod analyseres (oksygenmetning måles fra blod dratt fra distalt lumen). Bruk intensiv sitt eget blodgassapparat.

Bruk av sirkulasjonsdata 

Det er spesielt CO, kiletrykk og systemisk- og pulmonal vaskulær motstand (SVR og PVR) som brukes til å styre terapien. Disse verdier må derfor dokumenteres. Plassen tillater ikke detaljert beskrivelse av de ulike terapivalg som gjøres (se spesial-litteratur og web-referansen under). Vær spesielt klar over at SvO2 er et indirekte mål på CO! Ved uendret blodvolum, FiO2 og alveolær Odiffusjon er det i hovedsak endringer i CO som påvirker SvO2. Denne verdien får vi frem kontinuerlig.

Bruk av oksygendata 

Bruk av kateteret gir data for oksygen tilbud og forbruk (ml/min), ekstraksjonsrate (a-v O2 differanse) og blandet sentralvenøs metning (SvO2). Dette gir en ny mulighet for å vurdere om pasienten blir tilstrekkelig oksygenert. Terapien styres ikke primært etter SaO2 (eller PaO2). Dette gir bl.a. mulighet for å bruke så lav FiO2 som råd når dette er viktig. Vi definerer ofte tre soner for SvO2:

 1. Normalområdet ( 70-75%)
 2. Lett redusert (70-60%).
 3. Moderat redusert (60-50%)
 4. Kraftig redusert (< 50%). Det er fare for anaerob metabolisme (laktacidose). Terapien må intensiveres. Sjekk s-laktat!

Referanser 

 1. Harvey S et al: Assessment of the clinical effectiveness of pulmonary artery catheters in management of patients in intensive care: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 472-7
 2. Pybus A. The St.George guide to pulmonary artery catheterisation. 2000.