Overflytninger

14.10.2022Versjon 0.20

Overflyttingskriterier fra andre sykehus  

Kontakt- og overflyttingskriterier fra andre sykehus i henhold til nasjonal traumeplan

 

Generelt

 • Alle overflyttinger skal avtales med teamleder direkte (975840)
 • Teamleder må be henvisende lege sørge for at relevante radiologiske undersøkelser blir sendt til Haukeland universitetssjukehus; det er ikke mulig for radiolog ved HUS å rekvirere bildene sendt.
 • Alle overflyttede traumepasienter skal tas i mot med traumeteam ved ankomst Haukeland universitetssykehus
 • Det anbefales at man ringer vakthavende radiolog for å få en regranskning av eventuelle radiologiske undersøkelser før pasienten ankommer. Dette forutsetter at henvisende lege har sørget for at bildene blir sendt fra sitt sykehus.
 • Vurdér indikasjon for evt. ny rtg thorax/FAST/CT, eller andre røntgenundersøkelser.
 • Ved antatt behov for intervensjonsradiolog, må vakthavende intervensjonsradiolog tilkalles.
 • For pasienter i mistenkt blødningssjokk, skal bildene vurderes av radiologisk bakvakt.

 

Hode/CNS

 • Penetrerende skade/åpen fraktur
 • Impresjonsfraktur
 • Lateraliserende tegn
 • GCS-forverring
 • GCS < 14 med CT-funn
 • Spinalskade eller ustabil rygg-/nakkefraktur

 

Thorax/Hals

 • Hemothorax med pågående blødning (hvis transportstabil)
 • Hjerteskade (hvis transportstabil)
 • Mistanke om intrathorakal karskade
 • Mistanke om bronchialruptur
 • Betydelige lungekontusjoner eller laserasjoner med behov for respiratorbehandling
 • Brystveggsskade med behov for respiratorbehandling (”flail chest”) eller fiksering av costafrakturer

 

Abdomen

 • Større karskade
 • Betydelig urogenital skade
 • Leverskade med transfusjonsbehov
 • Pancreas-eller duodenalskade
 • Åpen buk etter hemostatisk nødkirurgi på akuttsykehus
 • Miltskade grad 4/5, stabil > 24 timer, for coiling

 

Bekken/Ekstremiteter

 • Ustabil bekkenfraktur
 • Åpen bekkenskade
 • Bekkenskade med hemodynamisk påvirkning
 • Fraktur/dislokasjon av ekstremiteter med pulsbortfall
 • Åpen fraktur i lange rørknokler
 • Ischemi/knusningsskade

 

Mengde skade

 • Overflytting til Brannskadeavdelingen
 • Brannskade sammen med andre skader
 • Skade i > 2 organsystemer
 • Etter hemostatisk nødkirurgi

 

Forverring/sen overflytting

 • Sepsis
 • Nekrose
 • Multiorgansvikt

 

Komorbiditet (lavere terskel for overflytting)

 • Alder > 55 år
 • Alder < 5 år
 • Hjerte-lungesykdom
 • Diabetes
 • Fedme (BMI >30)
 • Graviditet
 • Antikoagulantia

Kriterier for å kontakte traumebakvakt