Rutinemessige ordinasjoner

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim og Ragnvald Ljones Brekke

Generelt 

Indikasjoner for og dosering av legemidler må individualiseres.

Pasientens ordinære medisiner 

Mottakende plastikkirurg må fremskaffe informasjon om legemidler som pasienten bruker til vanlig. For pasienter som ikke selv kan gi slik informasjon, må informasjon søkes hos nær familie, i reseptformidleren, eller ved kontakt (dagtid) med fastlege.

 

Pasientens faste medisinbruk legges inn i elektronisk kurve (ICIP) under "fanen" Forordninger".

For medikamenter som ikke umiddelbart skal kontinueres etter innleggelse, settes "Frekvens" som "Avventende". Det bør samme sted under "Forordningsinstruksjoner" anføres den dose pasienten til vanlig tar (f.eks. bruker til vanlig 20 mg p.o. x 2).

Analgetika 

De fleste voksne pasienter settes initialt fast på paracetamol 1000 mg x 4 p.o. eller p.s.

 

Bortsett fra for minimale skader bør det også settes opp behovsdose av et egnet opiat, og gjerne både med alternativ dosering for peroral og for parenteral adminstrasjonsmåte.

 

For noen pasienter kan kvalme etter opiater være et vesentlig problem, og det kan være fornuftig også å sette opp en behovsdosering av Zofran eller Afipran.

Laksantia 

Pasienter som får (store doser) opiater blir regelmessig obstipert.

 

Vi søker å forhindre obstipasjon ved "rutinemessig" å gi de fleste pasienter laktulose mikstur (Duphalac):

  • Voksne og ungdom > 14 år: 15 ml x 1 – 3.
  • Barn: doseres individuelt

 

Laxoberal dråper 10-15 dråper på kvelden gies eventuelt som tillegg.

 

Relistor (metylnaltrexon) 12 mg gitt s.c. x 1 hver til hver annen dag har ofte vært gitt ved noe mer hardnakket obstipasjon hos pasienter som får noe større doser opiater. (Redusert dose: 8 mg for pasienter <62 kg).

Tilskudd (vitaminer og mineraler) 

Tradisjonelt har vi gitt de fleste brannskadepasienter et ekstra tilskudd av vitaminer og mineraler i form av Nycoplus Multi 1 tablett daglig.

 

For pasienter som ikke selv kan svelge tabletter, og som i stedet får mikstur på sonde, bør en være oppmerksom på om miksturen "kun" inneholder vitaminer, eller om den også inneholder et mineraltilskudd.

Tromboseprofylakse 

Se eget avsnitt: Tromboseprofylakse

Ulcus-profylakse 

Pasienter med større brannskader har høy risiko for "stress-ulcus".

 

Optimalisert intensivbehandling (enteral ernæring, væskebehandling, sirkulasjon, respirasjon, analgetika og evt. sedasjon) er  viktig. Tidligst mulig enteral ernæring - ved større skader med nedlegging av ernæringssonde/duodenalsonde allerede ved primærmottak av pasienten.

 

Medikamentell profylakse individualiseres noe: H2-blokker, ranitidin 150 mg x 2 per os/på sonde (eller 50 mg x 2 i.v.), eller protonpumphemmer,  pantaprazol  40 mg x 1 p.o. Medikamentell profylakse bør gies bl.a. hvis tidligere ulcus-sykdom eller refluks, ved de mer utbredte brannskader, hos pasienter som bruker (eller startes på) NSAID’S, eller hos pasienter som får antikoagulasjon i terapeutiske doser (Fragmin).