Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hjerneabscess

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
21.01.2022Versjon 0.4Forfatter: Mai Sasaki Aanensen Fraz, Gorm Hansen

Sykdomsbilde 

En hjerneabsess er en avgrenset fokal eller multifokal infeksjon i hjerneparenchymet. Klassiske symptomer er hodepine, feber og nevrologiske utfall, men kan også være epileptiske anfall og bevissthetstap. Behandlingen består oftest av både kirurgisk drenasje og langvarig antimikrobiell behandling. Se også kapittelet Bakteriell hjerneabscess i Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS.

 

Inngangsporten til hjerneparenchymet kan være spredning av infeksjon fra nærliggende fokus (bihuler, mastoider, mellomøret), hematogen spredning fra distalt fokus (endokarditt, alvorlig luftveisinfeksjon, tanninfeksjoner) eller barrierebrudd etter nylig gjennomgått nevrokirurgi eller hodetraume. Polymikrobiell flora er vanlig, inkludert anaerobe bakterier. Vanlige mikrobefunn ut fra inngangsport:

 

 • Tenner/munnhule: Anaerobe bakterier, inkl. Actinomyces. Streptococcus spp (spesielt anginosus/milleri-gruppen).
 • Paranasale sinus: Streptococcus (spesielt anginosus/milleri-gruppen) og Bacterioides spp. Enterobacterales, S. aureus, Haemophilus spp.
 • Ører: Streptococcus spp (spesielt anginosus/milleri-gruppen), anaerobe, enterobacterales.
 • Endokarditt: S. aureus, Streptococcus spp.
 • Lunger: Anaerobe bakterier, inkl. Actinomyces. Streptococcus og Nocardia spp.
 • Posttraumatisk: S. aureus, S. epidermidis, Streptococcus spp, Enterobacterales og Clostridium spp.

 

Hos immunsvekkede pasienter bør man også mistenke følgende mikrobiologiske agens:

 

 • Organtransplanterte: Aspergillus og Candida spp. Enterobacterales, Nocardia, Toxoplasma gondii og M. tuberculosis
 • HIV/AIDS-pasienter: Toxoplasma gondii, Nocardia, Mycobacterium spp, Listeria monocytogenes, Cryptococcus neoformans.
 • Neutropene pasienter: Gramnegative aerobe staver, Aspergillus og Candida spp., Mucorales
 • Annet: eldre, gravide og pasienter som mottar immunosuppressiv behandling kan være disponert for Listeria monocytogenes

 

Hos pasienter som har oppholdt seg i endemiske områder bør man tenke på:

 

 • Taenia solium, cysticerkose
 • Entamoeba histiolytica
 • Schistosoma spp.
 • Andre parasitter

Indikasjon for prøvetaking 

Nevrokirurg vurderer og utfører stereotaktisk drenasje eller kirurgisk eksisjon. Korrekt prøvetaking og håndtering av prøvemateriale er essensielt, og mikrobiolog skal konsulteres før inngrepet. Spinalpunksjon er ofte dyrkningsnegativ og nytteverdi veies opp mot risiko for herniering. Det skal tas Blodkultur av alle pasienter med hjerneabscess.

Prøvemateriale 

Prøvematerialet leveres i ordinær åpningstid direkte til mikrobiologisk laboratorium umiddelbart etter prøvetaking. Se Hasteprøver.

Utenom åpningstider:
- RH: prøven sendes prøven via Avdeling for medisinsk biokjemi.
- Ullevål: prøve oppbevares på infeksjonsmedisinsk laboratorium og sendes så raskt som mulig til mikrobiologisk avdeling neste dag.
Se også kapittelet: Levering og forsendelse av prøver

 

Remisse skal følge prøven og skal inneholde opplysninger om immunsuppresjon, sykdomsvarighet og evt utenlandsanamnese.

 • Abscess-/pussmateriale på sterilt glass uten tilsetning. I tillegg penselprøve på transportmedium, samt aspirat på blodkulturflasker (aerob og anaerob, men ved lite materiale prioriteres anaerob)
 • Det bør også tas prøv på formalin som sendes patologisk avdeling.
 • Spinalvæske (spinalpunksjon gjøres kun i samråd med nevrokirurg pga hernieringsfare)
 • Blodkultur
 • Annet: ved mistanke om annet primærfokus tas prøver fra aktuelle sted (øre, sinus, tenner, osv)

Aktuelle analyser 

Standardundersøkelser:

 

Hos immunsvekket pasient vurderes:

 

Ved opphold i endemisk område: