Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

NT-proBNP, P

05.05.2023Versjon 2.6

Bakgrunn 

Natriuretiske peptidhormoner finnes i hjertemuskulatur og utskilles normalt i små mengder i blodbanen. De regulerer blodtrykk og elektrolytt- og væskebalansen og kan påvirke myokardstruktur og -funksjon. De fysiologiske virkningene til natriuretiske peptider er økt natriurese og diurese, hemming av renin-angiotensin-aldosteronsystemet og det sympatiske nervesystemet samt hemming av endotelinutskillelsen og vasodilatasjon. Dette fører til redusert belastning på hjertet. Frigjøringen av natriuretiske peptider reguleres av graden av myokardialt veggstrekk, slik at seksresjonen øker ved økt intrakardialt trykk og/eller volum.
Peptidhormonet BNP (brain eller B-type natriuretisk peptid) produseres både i atriene og ventriklene. BNP består av 32 aminosyrer og dannes ved spaltning av prohormonet proBNP. I denne prosessen avspaltes en inaktiv del, NT-proBNP (N-terminalt fragment) på 76 aminosyrer. NT-proBNP har lengre halveringstid i plasma og foreligger derfor i høyere konsentrasjon og er mer stabil in vitro enn det aktive BNP.

Indikasjoner 

Diagnostikk ved mistanke om hjertesvikt. Vurdering av prognose og effekt av behandling hos pasienter ved diagnostisert hjertesvikt. Prognosevurdering ved iskemisk hjertesykdom.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvetaking

Serum (gelglass kan benyttes), EDTA- og heparinplasma.

Veiledende referanseområder 

Alder: ng/L Ref
0-2 dg < 12000 1
3-11 dg < 6000 1
12-30 dg < 2500 6
1-12 mnd < 680 1
12-23 mnd < 425 1
2-5 år < 300 1
6-17 år < 170 1
18–44 år, kvinner ≤ 130 7
18-44 år, menn ≤ 86 7
45–54 år, kvinner ≤ 249 7
45-54 år, menn ≤ 121 7
55–64 år, kvinner

≤ 287

7
55-64 år, menn

≤ 210

7
65–74 år, kvinner ≤ 301 7
65-74 år, menn ≤ 376 7
≥ 75 år, kvinner ≤ 738 7
≥ 75 år, menn ≤ 486 7

 

Kommentarer

Referansegrensene for barn og ungdom er avrundet 95-persentil.

Barn har høyere verdier, høyest hos nyfødte, med markert fall de første 1-2 uker etter fødselen og deretter et mer langsomt fall gjennom barnealderen (1).

Kliniske beslutningsgrenser 

Måling av NT-proBNP er av særlig verdi for å kunne utelukke hjertesvikt. Ved denne indikasjonen er de anbefalte beslutningsgrensene satt lavt for å gi høy sensitivitet og dermed høy prediktiv verdi av en negativ test:

  • 125 ng/L: Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med ikke-akutte symptomer (4). Særlig aktuelt i allmennpraksis for å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografi.
  • 300 ng/L: Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse (4,5).

Tolkning 

Høye verdier ses ved hjertesvikt, uansett årsak. Den vanligste årsaken er hjertesvikt på bakgrunn av iskemisk hjertesykdom eller hypertensjon. Økningen i NT-proBNP er proporsjonal med graden av hjertesvikt etter NYHA-klassifiseringen. Høye verdier indikerer alvorlig systolisk svikt. Diastolisk dysfunksjon gir mindre uttalt økning. Jo høyere NT-proBNP er, jo mer sannsynlig er det at pasienten har hjertesvikt. På bakgrunn av en samleanalyse av 1256 pasienter innlagt i sykehus med dyspné og mistanke om akutt hjertesvikt, ble det funnet at NT-proBNP-verdier over henholdsvis 450, 900 og 1800 ng/L for personer < 50 år, 50–75 år og > 75 år, identifiserte hjertesvikt med en sensitivitet på 90 % og spesifisitet på 84 % (5).

Andre årsaker til økt NT-proBNP er kardiomyopati, venstre ventrikkelhypertrofi, akutt koronarsyndrom, klaffefeil, arytmier, myokarditt og lungeemboli. En rekke andre tilstander som i utgangspunktet er ikke-kardiale, kan også gi økt NT-proBNP, blant annet hjerneslag, anemi, KOLS, alvorlige infeksjoner og alvorlig ketoacidose. Ved nyresvikt finner man økning i NT-proBNP grunnet nedsatt renal utskillelse og/eller renalt betinget hypervolemi. Beslutningsgrensene er derfor høyere ved nyresvikt. NT-proBNP faller med økende kroppsmasseindeks. Generelt bør NT-proBNP-nivået alltid vurderes i sammenheng med alder og kjønn og andre mulige innvirkende faktorer som nyresvikt og annen komorbiditet, overvekt samt medikamentbruk, og optimale beslutningsgrenser som sannsynliggjør hjertesvikt vil variere avhengig av om slike faktorer er til stede.

 

Feilkilder

Metodeavhengige. Analysemetoder basert på biotin-streptavidinbinding vil kunne gi falsk lave verdier ved inntak av høye doser av B-vitaminet biotin. Pasienter som har heterofile antistoffer eller andre antistoffer rettet mot analysereagenser, kan risikere å få feil analyseresultat (sjelden).

Analytisk og biologisk variasjon 

Intraindividuell biologisk variasjon (CV): 25–35 % (2,3).

Referanser 

  1. Nir A, Lindinger A, Rauh M et al. NT-Pro-B-type Natriuretic Peptide in Infants and Children: Reference Values Based on Combined Data from Four Studies. Pediatr Cardiol (2009) 30:3–8.
  2. Meijers WC et al. Variability of biomarkers in patients with chronic heart failure and healthy controls. Eur J Heart Fail. 2017 Mar;19(3):357-365.
  3. Bruins S et al. High intraindividual variation of B-type natriuretic peptide (BNP) and amino-terminal proBNP in patients with stable chronic heart failure. Clin Chem. 2004 Nov;50(11):2052-8.

  4. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016. Eur Heart J 2016;37:2129-2200.
  5. Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. The International Collaborative of NT-proBNP Study. Eur Heart J 2006;27:330–337.
  6. Continuous, complete and comparable NT-proBNP reference ranges in healthy children. J. Palm, G. Hoffmann, F. Klawonn, O. Tutarel, H. Palm, S. Holdenrieder, et al.Clin Chem Lab Med 2020 Vol. 58 Issue 9 Pages 1509-1516
  7. Roche Diagnostics