Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Tyreoglobulin antistoff, P

09.02.2023Versjon 2.3

Bakgrunn 

Autoimmune prosesser er den vanligste årsaken til funksjonsforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Påvisning av autoantistoffer har vært og er viktige i diagnostikk av autoimmune thyreoiditter. Anti-TPO er det autoantistoffet som har størst diagnostisk og prognostisk verdi. Tyreoglobulin er et tyreoideaspesifikt protein, det er svært immunogent og det dannes lett anti-Tg. Imidlertid har anti-Tg liten diagnostisk eller prognostisk verdi.

 

Ved måling av tyreoglobulin (Tg), må anti-Tg bestemmes fordi anti-Tg kan interferere i Tg-assayene, og i immunometriske assay vil tilstedeværlse av anti-Tg gi falsk lave Tg-verdier.

Indikasjoner 

Antistoff mot tyreoglobulin (anti-Tg) skal alltid måles samtidig med tyreoglobulin (Tg), fordi anti-Tg kan interferere i målingen av Tg og gi falskt lav Tg-verdi. Tidligere ble måling av anti-Tg brukt rutinemessig ved mistanke om autoimmun tyreoiditt. I dag brukes i stedet anti-TPO, da denne er langt mer spesifikk og sensitiv enn anti-Tg.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: Negativ

 

Kommentarer
Sterkt metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

Påvisning av anti-Tg i serum betyr at disse antistoffene kan interferere ved måling av Tg. Graden av påvirkning avhenger dels av analysemetoden og dels av antistoffenes egenskaper.

 

Høye verdier kan sees hos pasienter med autoimmun tyreoiditt og som også har anti-TPO. Mellom 10-15 % av befolkningen har påvisbare antistoffer mot Tg i serum. Det er ingen eller svært liten økt risiko for utvikling av tyreoideasykdom hvis man ikke samtidig har antistoffer mot tyreoideas peroksidase (anti-TPO).

 

I oppfølging av pasienter behandlet for papillær eller follikulær thyroideakreft, kan anti-Tg være en surrogat tumormarkør. Hvis en pasient konverterer fra å være anti-Tg negativ til anti-Tg positiv, kan det bety residiv av sykdommen eller at gjenværende rester av normalt thyroideavev har blitt aktivert. Pasienten bør da utereds med ultralyd av hals evt. henvises til spesialavdeling.