Langtids-EKG

14.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Rykke/Solheim

Generelt 

Ambulant langtids-EKG med bærbar opptager er i utgangspunktet en poliklinisk metode og består av følgende metoder:

 • 24-72-timers EKG hvor samtlige EKG-komplekser registreres og analyseres. Datastyrt avspilling sikrer at alle relevante arytmier oppdages. Registreringene primærtolkes av sykepleier, men vurderes og besvares av lege. Egnet for påvisning av alle typer arytmier, særlig ved hyppig forekommende episoder.
 • R-test, EKG-registrering over én uke hvor forhåndsprogrammerte hendelser kan fryses i minnet, og hvor pasienten selv kan fryse minnet like etter en hendelse. Egnet for arytmipåvisning for både brady- og takykardier med relativt hyppige episoder, men man får kun 30 sekunders sekvenser pr. registrert hendelse og ingen oversikt over hyppighet av ekstrasystoler. Tolkes av lege.
 • Zenicor-EKG. Håndholdt apparat/hendelsesopptaker som pasienten holder i hendene med tomlene plassert på to elektroder, og som registrerer EKG i 30 sekunder hvorpå det sendes via mobilnettet til en server. Registreringer utføres i løpet av for eksempel 4 uker, men andre tidsintervaller kan også avtales. Egner seg best til relativt sjeldne episoder uten bevissthetstap eller arytmimonitorering, f.eks. paroksystisk atrieflimmer. Kan ikke brukes i synkopeutredning. Det er avgjørende at pasientene utfører EKG-registreringen korrekt for å få god rytmeregistrering. Tolkes av lege.

Indikasjoner 

 • Synkope eller nærsynkope uten annen kjent eller sannsynlig årsak.
 • Mistanke om takykardianfall eller episodisk bradykardi.
 • Kontroll av frekvensregulering hos atrieflimmerpasienter.
 • Kontroll av medikamentell arytmibehandling.
 • Vurdering av risiko for malign arytmi ved alvorlig hjertesykdom.
 • Kontroll av pacemaker og/eller medikamentell arytmibehandling (Pacemaker- og ICD-senterets leger).
 • Utredning av hjerneslag med klinisk mistanke om paroksystisk atrieflimmer (obs. varighet av arytmi >30 sekunder for å kunne stille diagnosen atrieflimmer).
 • Plagsomme palpitasjoner, hvis hensikten også er å følge opp disse klinisk etterpå.

 

Rekvirering

Elektronisk rekvisisjon sendes Hjertemedisinsk poliklinikk. Anfør aktuell klinisk problemstilling og all relevant medikasjon. Oppgi også evt. resultat av tidligere langtids-EKG-registreringer.

Gjennomføring 

Utstyret monteres og utleveres av sykepleier som instruerer pasienten som deretter reiser hjem der han/hun oppfører seg som vanlig, evt. går på arbeid, og gjerne prøver å utløse symptomer. Retur til avtalt tid for frakobling. Resultatet kan foreligge etter 1/2 time, men vanligvis tidligst neste dag.

 

Det er viktig at pasienten anfører eventuelle symptomer med tidsangivelse. Funnene ved rytmeanalyse må alltid sammenholdes med symptomer.

Presentasjon av funn 

Rapport bør inneholde opplysninger om:

 • teknisk kvalitet på registreringen
 • grunnrytme, gjennomsnittsfrekvens (dag/natt), maksimums- og minimumsfrekvens
 • angivelse av omtrentlig antall VES og SVES
 • episoder med takyarytmi – antall, varighet og maksimumsfrekvens
 • pauser og bradyarytmier – antall, varighet og minimumsfrekvens
 • funn ved tidspunkter hvor symptomer er angitt
 • kortfattet konklusjon med angivelse av klinisk relevans

Tolkning av asymptomatiske funn 

Ingen klinisk betydning:

 • sinusarrest <3 sekunder nattlig
 • pauser under atrieflimmer <4 sekunder nattlig
 • AV-blokk grad II Mobitz type 1 om natten eller hos yngre individer under høy vagal aktivitet også på dagtid
 • VES/SVES uten strukturell hjertesykdom (hyppige VES >10.000 pr. døgn kan ha prognostisk betydning ved kjent hjertesykdom)

Alternative metoder for arytmidokumentasjon 

Avhengig av symptomer, varighet og hyppighet:

 • 12-avlednings EKG er den beste metoden for rytmediagnostikk, men egner seg kun ved langvarige anfall.
 • Ved sjeldne, men alvorlige symptomer er implantasjon av loop recorder (ILR) aktuelt. Dette må avtales med Pacemaker- og ICD-senteret.

Oppfølging 

Ved henvisende lege, evt. ved time ved Hjertemedisinsk poliklinikk (alle med klinisk signifikante funn). Oppfølging av pacemakerpasienter skjer ved Pacemaker- og ICD-senteret.