Overflytting til Brannskadeavdelingen?

28.11.2022Versjon 1.2

Kriterier for overflytting til Brannskadeavdelingen 

Kriterier for henvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling

Haukeland universitetssjukehus tar imot pasienter for avansert brannskadebehandling fra hele landet. Her er en oversikt over når man bør kontakte oss for konferering om videre behandling og eventuell overflytting.

 

Listen er ikke uttømmende. Behandling av brannskader på lokalsykehus vil være avhengig av lokal kompetanse og erfaring. Kriterielisten gir grunnlag for rådføring og mulig overflytting til BSA.

 

Dersom lokal kompetanse er tilstrekkelig, spesielt ved plastikkirurgiske avdelinger, vil man kunne anbefale behandling lokalt og/eller regionalt utover kriteriene under.

 

 • Brannskade som er større enn 10 prosent av TBSA (kroppsoverflaten)
 • Brannskade som er større enn 5 prosent av TBSA hos barn
 • Fullhud (3. grad) skader som er større enn 5 prosent av TBSA
 • Brannskader i spesielle regioner:
  • Hender, ansikt, føtter, genitalia, perineum og over store ledd
  • Skader som omfatter hele sirkumferensen på ekstremiteter eller thorax
 • Brannskader med inhalasjonsskade
 • Elektriske brannskader
 • Kjemiske brannskader
 • Brannskader hos multimorbide
 • Brannskader hos gravide
 • Brannskader med samtidig multitraume
 • Brannskader hos svært små barn eller svært gamle og svekkede pasienter
 • Brannskader der man mistenker mishandling/omsorgssvikt

Forberedelse til overflytting 

Ved overflyttinger til Brannskadeavdelingen gjelder en del forhold som er aktuelle generelt ved overflyttinger av akutt skadde mellom sykehus, og i tillegg noen forhold som mer er "brannskadespesifikke". Følgende punkter kan være aktuelle, men må med fornuft eventuelt nedskaleres tilpasset brannskadens omfang og pasientens tilstand:

 

Omstendigheter og bakgrunn:

Informasjon om tidligere sykdommer og om kjente allergier er vesentlig, ettersom vi ved Haukeland oftest ikke har adgang til oppslag i elektronisk journal for annet helseforetak. Send gjerne også med papirutskrift av epikriser fra nyere opphold ved sykehuset, dersom de antaes å være relevante. Oppdatert informasjon om hvilke medikamenter pasienten faktisk har brukt før skaden vil alltid være nyttig.

 

Mest mulig presis informasjon omkring skademekanismen og hvordan pasienten kom seg vekk fra selve skadestedet kan være nyttig. Ofte kan lokalt ambulansepersonell inneha relevant informasjon om tidspunkt, skademekanisme, pasientens bevissthet og tilstand på skadestedet, og også om skadete hudområder ble kjølt ned.

 

For intensivpasienter vil informasjon om navn på nærmeste pårørende, om disse er varslet, og deres telefonnummer være nyttig.

 

For Haukeland kan det være nyttig å vite om lokalt politi allerede er kjent med skadetilfellet.

 

Kurver. Elektronisk overføring av røntgenbilder eller kopi på CD:

Kopier av anestesikurve og intensivkurve kan for oss inneholde essensiell informasjon om hva som er gitt av væsker og legemidler.

 

Ofte savner vi spesifikt informasjon om det ved primærsykehuset er gitt en booster-dose av tetanus-vaksine.

 

Kopi av blodgass svar og andre klinisk-kjemiske prøvesvar kan være nyttige for å se helheten i et komplekst forløp.

 

Vi mangler foreløpig for mange sykehus mulighet for elektronisk overføring av røntgenbilder til Haukeland. Hvis det er tatt røntgenbilder, mottar vi gjerne kopi av beskrivelse, og helst også kopi av bildene på CD. Også bilder med "normale funn" kan vise seg nyttige til senere sammenligning, ikke minst dersom det ved primærsykehuset er gjort "traume-CT".

 

Luftveier:

For intuberte pasienter med ansiktsbrannskade er det vesentlig at tube ikke er klippet og at tube fikseres godt, gjerne med bendelbånd festet rundt pasientens hode. Fest et stykke brunt plaster sirkulært rundt tube under bendelbåndet i nivå med munnviken, slik at ikke bendelbånd kan gli på tuben. Intuberte pasienter bør ha ventrikkelsonde.

 

Venetilganger og arteriekateter:

Pasientene bør ha to godt fikserte og velfungerende venetilganger. Venetilganger bør om mulig ikke legges gjennom brannskadet hud. Eventuelt SVK og intraarteriell tilgang bør festes med sutur: "alt blir vått", og plaster sitter da mindre godt.

 

Intraarteriell tilgang bør ikke legges gjennom brannskadet hud på håndledd, selv om dette teknisk kan være mulig.

 

Dersom pasienten har sirkulær brannskade på arm proksimalt for en intraarteriell tilgang, må en være oppmerksom på at intraarterielt trykk kan vise lavere verdi enn reelt systemisk blodtrykk. Intraarteriell trykkmåling via a.femoralis kan under transport vise seg mer pålitelig enn "en kran ved håndleddet".

 

Temperaturmåling under transport:

Ved mer utbredte brannskader er det vesentlig med innpakking/tildekking som begrenser varmetap under transport. Temperaturmål på blærekateter kan være nyttig, ikke minst dersom pasienten under en lengre transport er pakket inn i "bobleplast".

 

Væskeregnskap:

Etter overflytting av pasient fra annet sykehus kan det være nesten umulig å få klarhet i hvor mye væske som er gitt fra skadetidspunkt frem til ankomst Brannskadeavdelingen. Det kan da hjelpe om det før avreise fra avsendende sykehus kort oppsummeres hvilke infusjonsvæsker og hvor mye væske som er gitt fra skadetidspunkt og frem mot avreise. Pågående infusjoner kan med fordel merkes med nummer skrevet med tusj på infusjonsposen (f.eks. Ringer ac 1000 ml; pose nr. 5). Tilsvarende for urin: f.eks. "frem til kl.xx er det totalt kommet 520 ml urin; pose byttet før avreise".

 

Småbarn med mindre skader og faste før ankomst Haukeland:

For småbarn med mindre skader, og som gjerne eventuelt skal reise med rutefly: informer foreldre og tilpass mat- og drikkeinntak slik at pasienten er fastende ved forventet tidspunkt for ankomst Haukeland. Kan få vann og klare væsker fremt til to timer før forventet ankomst.

Huskeliste overflytting 

 • Luftveier: Sikret, oksygen tilgjengelig
 • Sirkulasjon: Stabil, sikre tilganger, infusjoner. Vurder også behov for eskarotomi.
 • Urin: (vurder:) blærekateter, helst med temperaturmål
 • GI-traktus: (hos intuberte pasienter:) nasogastrisk sonde
 • Smerte: paracetamol, evt. morfin, kvalmestillende
 • Sår: rengjorte og tildekket
 • Tetanusvaksine: ved behov
 • (Send bilde til mottakende avdeling på forhånd)
 • Send med all tilgjengelig dokumentasjon, inkludert CD med røntgenbilder

Referanser 

European Practice Guidelines for Burn Care, 4th edition, European Burns Association, 2017 https://www.euroburn.org/wp-content/uploads/EBA-Guidelines-Version-4-2017-1.pdf