Levotyroksinabsorpsjonstest

29.04.2024Versjon 0.4Forfatter: Ann-Elin Meling Stokland, Bjørn Gunnar Nedrebø og Anne Schønberg

Bakgrunn 

Vedvarende forhøyet TSH til tross for adekvat vektjustert dosering av levotyroksin er en vanlig problemstilling i klinikken. TSH over referanseområdet til tross for dosering av levotyroksin > 1,9 mikrogram/kg/døgn defineres som refraktær hypotyreose.

Årsaker 

Årsaken til dette kan være redusert etterlevelse, interaksjoner med andre medikamenter, kost eller tilskudd (se Hypotyreose), cøliaki, atrofisk gastritt, Helicobacter-pylori-infeksjon, gjennomgått gastrointestinal kirurgi eller uttalt intestinalt ødem.

Diagnostikk 

Indikasjon

Utelukke malabsorpasjon som årsak til vedvarende forhøyet TSH under adekvat behandling. Andre årsaker til forhøyet TSH (se Hypotyreose) må forsøkes utelukket før man går videre med absorpsjonstest.

 

Forsiktighetsregler

Testen er godt tolerert av de aller fleste pasienter. Forsiktighet bør likevel utvises ved høy alder, koronarsykdom eller arytmi. I sistnevnte grupper vil det uansett sjeldent være aktuelt å gjennomføre testen.

 

Praktisk gjennomføring

Pasienten møter fastende (min. 8 timer) til undersøkelsen. Før inntak av levotyroksin tas blodprøver med måling av TSH og fritt T4. Under observasjon av helsepersonell inntar pasienten levotyroksin 1,6 mikrogram/kg x 7 (maks 1500 mikrogram; rund av til nærmeste 50 mikrogram) som engangsdose per os. Fritt T4 måles to timer etter inntak.

 

Tolkning

En stigning i fritt T4 på omkring 50 % etter to timer anses som adekvat og taler mot malabsorpsjon. Det presiseres at det finnes relativt lite data, og litteraturen angir ikke hva som er et sikkert patologisk resultat.

 

Feilkilder

Pasienter med alvorlig hypotyreose (TSH > 100 mU/L) kan ha nedsatt absorpsjon av levotyroksin sekundært til intestinalt ødem.

Referanser 

  1. Walker, JN, et al, A thyroxine absorption test followed by weekly thyroxine administration: a method to assess non-adherence to treatment, European Journal of Endocrinology, 2013, 168 913-917. DOI: 10.1530/EJE-12-1035
  2. Jayakumari, C, et al, Efficacy and safety of once-weekly thyroxine for thyroxine-resistant hypothyroidism, Journal of the Endocrine Society, 2019, 3(12): 2184–2193. DOI: 10.1210/js.2019-00212
  3. Ghosh, S, et al, Levothyroxine absorption test for differentiate pseudomalabsorption from true malabsorption, European Thyroid Journal, 2020;9:19-24. DOI: 10.1159/000504218
  4. Lewandowski, K, et al, Adequate timing and constant supervision are the keys of successful implementation of levothyroxine or levothyroxine/paracetamol absorption test, Thyroid Research, 2020, 13:5. DOI: 10.1186/s13044-020-00079-6