Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kalsitonin, P

09.02.2023Versjon 1.4

Bakgrunn 

Kalsitonin produseres i de parafollikulære celler (C-celler) i tyreoideakjertelen. Hormonet senker kalsiumkonsentrasjonen i blodet ved å hemme frigjøringen av kalsium fra skjelettet og ved å stimulere utskillelsen av kalsium og fosfat i urinen. Kalsitonins betydning for kalsiumhomeostasen hos mennesket er uklar. Det er ingen sikre forandringer i bein- og mineralstoffskiftet hos individer som mangler kalsitonin (etter total fjerning av glandula thyreoidea), eller hos pasienter med medullær tyreoideacancer som produserer store mengder kalsitonin.

 

Medullære tyreoideakarsinomer opptrer både familiært (mutasjon i RET-onkogenet) og sporadisk. Medullære tyreoideakarsinomer kan opptre alene eller som del av multippel endokrinneoplasi (MEN), sammen med feokromocytom og hyperparatyreoidisme (MEN Type IIa), eller sammen med feokromocytom, multiple mukøse nevromer, intestinal ganglionevromatose og marfanoid utseende (MEN Type IIb).

Indikasjoner 

Måling av kalsitonin er viktig både i primærdiagnostikk og oppfølging etter behandling av medullært tyreoideakarsinom. Det er diskusjon om kalsitoninmåling skal inngå i utredning av knuter i tyreoidea. Kalsitonin bør måles preoperativt ved total tyreoidektomi eller hemityreodektomi som gjøres pga. knuter i tyreoidea.

Kalsitoninmåling er indisert ved utredning av multiple endokrine neoplasier og nevroendrokrine svulster. Gentester (påvisning av mutasjoner i RET-onkogenet) har erstattet kalsitoninmåling i familieutredningen.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Prøven bør tas fastende om morgenen.

 

Prøvetaking
Serum eller plasma (Li-heparin, K2-EDTA og K3-EDTA) kan benyttes. Kjølte vakuumrør. Unngå hemolyse. Plasmaprøver bør sentrifugeres så snart som mulig. Prøven bør koagulere i kjøleskap og sentrifugeres i kjølesentrifuge. Serum/plasma separeres fra blodlegemene og fryses snarest, helst innen 1 time. Minst 1 mL serum sendes frosset på tørris til laboratoriet.

Veiledende referanseområder 

Kjønn Verdier
Kvinner: < 2,1 pmol/L
Menn: < 3,1 pmol/L

 

Kommentarer

  • Oppgitte referanseverdier er fra OUS-HF. Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.
  • Konsentrasjonen er noe høyere hos nyfødte. Hos kvinner øker konsentrasjonen under graviditeten og i laktasjonsperioden.
  • Det er betydelig biologisk variasjon. I oppfølgingen av pasienter behandlet for medullært tyreoideakarsinom vurderer man doblingstiden for kalsitonin ved mistanke om progredierende sykdom.
  • Majoriteten av tyreodektomerte pasienter har kalsitonin lavere enn nedre målegrense.
  • I internasjonal litteratur brukes pg/mL, og omregnigsfaktoren til pmol/L er 0,296 (pg/mL X 0,296 = pmol/L).

Tolkning 

Kalsitoninnivået i serum er vanligvis høyt hos pasienter med medullær tyreoideacancer eller C-cellehyperplasi.

Små svulster kan imidlertid ha normalt eller kun lett forhøyet nivå.

 

Ved en rekke andre cancere, for eksempel gastrointestinale og bronkiale karsinoider, lungekarsinomer (spesielt ved oatcell eller småcellet karsinom) melanomer, feokromocytomer, mammakarsinomer, pankreaskarsinomer og andre, kan man påvise forhøyet kalsitoninkonsentrasjon i serum. Likeledes kan man finne økt kalsitoninnivå ved akutt og kronisk nyresvikt, hyperkalsemi, hypergastrinemi, samt ved ulike gastrointestinale og pulmonale sykdomstilstander. Ved autoimmune tyreoiditter kan det også være C-cellehyperplasi og moderat økning i kalsitoninverdiene.

 

Feilkilder

Hemolyse kan gi falskt for høye verdier.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon varierer mellom 6-10 % avhengig av nivå. Analytisk VK% vil variere mellom laboratorienen og gjelder over et tidsrom på dager-måneder. Oppgitte VK% er fra OUS-HF.


Biologisk variasjon kan være meget høy og blir sjelden oppgitt - se også kommentarer til referanseområdet.