Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av sterile væsker, andre

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Jan Cato Holter, Gorm HansenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om peritonitt, empyem, bakteriell artritt, bakteriell bursitt mm.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Penselprøver på Amies transportmedium bør oppbevares i kjøleskap og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetakning
  • Prøveglass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn, men raskest mulig transport til laboratoriet må tilstrebes

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

  • Direkte mikroskopi vurderes på purulent materiale mottatt på steril beholder
  • Ved utsæd på fast medium: Aerob og anaerob dyrking (3 dager)
  • Hvis materialet mottas på blodkulturflasker, inkuberes de i 5 dager (både aerobt og anaerobt)

Tolkning 

I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.