Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av sterile væsker, andre

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om peritonitt, empyem, bakteriell artritt, bakteriell bursitt mm.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Penselprøver på Amies transportmedium bør oppbevares i kjøleskap og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetakning
  • Prøveglass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn, men raskest mulig transport til laboratoriet må tilstrebes

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

  • Direkte mikroskopi vurderes på purulent materiale mottatt på steril beholder
  • Ved utsæd på fast medium: Aerob og anaerob dyrking (3 dager)
  • Hvis materialet mottas på blodkulturflasker, inkuberes de i 5 dager (både aerobt og anaerobt)

Tolkning 

I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.