Undersøkelser av lungefunksjon

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Karl-Otto Larsen


Generelt 

De beskrevne lungefunksjonstester utføres blant annet ved Poliklinikk for lungesykdommer og allergi samt på Barneavdelingens poliklinikk. Pasienten må være mentalt klar og orientert, og må kunne ta instruksjon. Svært dårlige pasienter egner seg ikke for undersøkelse.

Spirometri/flow-volum 

Indikasjon:

 • Mistanke om nedsatt lungefunksjon
 • Preoperativ vurdering
 • Dyspné av ukjent årsak
 • Vurdering av terapieffekt

Lungevolum og motstand i luftveiene 

Indikasjon:

 • Behov for utvidet lungefunksjonsdiagnostikk
 • Mistanke om restriktiv lungesykdom
 • Mistanke om hyperinflaterte lunger
 • Mistanke om økt luftveismotstand av uforklarlig årsak

 

Gjennomføring

Pasienten sitter inne i en bodyboks som bl.a. måler trykk- og volumforskjeller. Total lungekapasitet, funksjonell residual kapasitet, residualvolum og motstand i luftveiene beregnes. Tid: 4-5 min

Lungenes diffusjonskapasitet, DLCO 

Indikasjon:

 • Mistanke om interstitielle lungesykdommer
 • Mistanke om emfysem
 • Preoperativ vurdering av cancer pulm

 

Gjennomføring

Pasienten inhalerer en kjent gassblanding bestående av metan og karbonmonoksid (CO) hvor diffusjonskapasiteten for CO samt alveolære volum beregnes. Pasienten må på forhånd ha utført en spirometri. Tid 4-10 min

Ekshalert nitrogenoksid, FENO 

Indikasjon:

 • Markør for vurdering av grad av eosinofil inflammasjon ved f.eks. utredning og behandling av astma
 • Primær ciliedyskinesi på barn
 • Cystisk fibrose

 

Gjennomføring

Pasientens ekspirasjonsluft analyseres mht. mengde partikler NO. Tid: 1-2 min

 

Utvidede respirasjonsfysiologiske undersøkelser

De beskrevne (lunge)funksjonsundersøkelser utføres ved Lungefysiologisk laboratorium samt Arbeidsfysiologisk laboratorium på Barneavdelingens poliklinikk. Pasienten må være mentalt klar og orientert, og må kunne ta instruksjon. Sengeliggende pasienter egner seg ikke for undersøkelsen(e).

Provokasjonsundersøkelser 

 • Metakolinprovokasjon for vurdering av grad av bronkial reaktivitet: Tid 45 min
 • Belastningsundersøkelse ved løping på tredemølle og lungefunksjonsundersøkelser for vurdering av evt. anstrengelsesutløst astma. Tid: 60 min
 • HAST (Hypoxia Altitude Simulation Test) for vurdering av behov for ekstra oksygentilskudd under flyreise. Ofte behov for arteriekran. Tid: 90 min

 

Kardiopulmonal "exercise"-test, CPET

Indikasjon:

 • Preoperativ vurdering av cancer pulm (hvis FEV1 eller DLCO< 80 %)
  Funksjonsdyspné av uforklarlig årsak
 • Mistanke om kardial eller pulmonal patologi
 • Adipøse pasienter med redusert lungefunksjon
 • Pasienter henvist til AKG som ikke behersker ergometersykkel
 • TX-utredning (krav: maksimalt oksygenopptak < 12 ml·kg-1·min-1)
 • Progresjon av sykdomsforløp ved kjent diagnose

 

Gjennomføring

Progressiv økende belastning ved gange på tredemølle til utmattelse. Lungefunksjon, gassutveksling mht. O2 og CO2, ventilasjonsrespons, blodgassrespons, EKG, blodtrykksrespons samt måling av maksimalt oksygenopptak. Tid 60 – 75 min

Preoperativ vurdering cancer pulm 

Indikasjon:

 • Cancer pulm – lobektomi/pulmektomi der FEV1 eller DLCO< 80 %.

 

Gjennomføring

Måling av spirometri og diffusjonskapasitet hvor postoperativ FEV1 og DLco beregnes ut ifra antall segmenter som må fjernes. Hvis FEV1 eller DLco er < 30 % av forventet postoperativt, bør pasienten ha et maksimalt oksygenopptak målt ved belastning på tredemølle ≥ 10 ml·kg-1·min-1 ut i fra retningslinjer fra ERS (samme prosedyre som CPET).