Rundmarkinfeksjon (nematoder)

02.07.2023Versjon 2.12Forfatter: Mogens Jensenius og Frank Olav Pettersen

Bakgrunn 

Bare Ascaris lumbricoides (spolmark) og Enterobius vermicularis (barnemark) er endemisk i Norge. Mange andre forekommer som importsykdommer hos adoptivbarn, innvandrere, flyktninger og nordmenn som i lengre tid har reist/bodd under enkle forhold/på landsbygda i lavinntektsland. Ulike smitteveier (via kontaminert mat, hud eller autoinfeksjon).

Klinikk 

Avhengig av ormemengde og hvilke(n) mark. Intestinale nematoder gir ofte ingen symptomer, men kan gi diaré, magesmerter og hypoproteinemi/jernmangelanemi (hakemark). Personer fra endemiske områder kan være smittet av flere samtidig. Ev. pulmonale symptomer og eosinofili (Löffler’s syndrom) i akuttfasen. Symptomer og kliniske funn fra hud og underhud vanlig ved ekstraintestinale infeksjoner (erytem, kløe, hevelse).

 

Strongyloides stercoralis er viktig å utelukke hos personer som skal immunsupprimeres og ved alvorlig diaré, SIRS og multiorgansvikt hos slike pasienter. Organdonores i Norge screenes for dette.

Diagnostikk 

Kliniske funn kan være nok til å stille diagnosen f. eks. ved kutan larva migrans. Eosinofili sees primært ved infeksjoner i vev og/eller i migrasjonsfase til intestinale parasitter, f.eks. passasje via lungene.

 

Påvisning av egg, larve eller mark når det er mulig, fortrinnsvis i avføring. Anal tapeprøve ved diagnostikk av Enterobius vermicularis.

 

Serologisk undersøkelse ved ekstraintestinale sykdommer hvor mark/egg vanskelig kan påvises, f.eks. strongyloidiasis (UNN), toxocariasias, trikinose (Folkhälsomyndigheten)

 

Dyrking aktuelt i faeces, biopsimateriale, ventrikkelaspirat og bronkialskyllevæske ved mistanke om strongyloidiasis (Statens Serum Institut). Strongyloides PCR utføres ved Folkhälsomyndigheten og Statens serum institut

 

Mikrobiom-underøkelse i avføring

Behandling 

Anti-parasittære midler virker ikke i akuttfasen/larvefasen (under pågående Löffler’s syndrom).

 

Mebendazol (Vermox®) kan brukes ved de fleste infeksjoner i tarm (unntatt strongyloidesinfeksjon). Dosering 100 mg x 2 med eller uten mat i 3 dager, eller 500 mg som engangsdose. Ved spolorm bør behandlingen gjentas etter 2 uker.

Ved barnemark er dosen 100 mg som engangsdose. Bør gjentas etter 2 uker. Hele husstanden eller medpasienter i institusjon behandles samtidig og klær/sengetøy/tepper/tøyleker vaskes/fryses uavhengig av ev. påvist smitte.

 

Albendazol (Zentel® eller Eskazole®; uregistrert) kan brukes ved de fleste infeksjoner i tarm, dosering 400 mg som engangsdose (i 3 dager ved hakeorm eller trichuriasis) med fettholdig mat. Gjentas etter 2 uker ved spolorm og barnemark. Ved strongyloides doseres 400 mg x 2 i 7 - 14 dager (2. linjebehandling etter ivermektin).

Ved residiverende barnemarkinfeksjon 400 mg som engangsdose, gjentatt hver 14. dag over 6 uker (totalt 4 doser) da eggene kan forbli viable i fuktig miljø i inntil 6 uker. Samtidig behandling av husstandsmedlemmer med 400 mg engangsdose på dag 1 og dag 14.

 

Ivermektin (Scatol®)

  • Strongyloidesinfeksjon 9 - 12 mg (3 - 4 tabletter à 3 mg) engangsdose på fastende mage på Dag 1, 2, 14 og 15. Ved Strongyloides hyperinfeksjon må ivermektin gis per oralt som daglige doser, ev. som Ivomec® (veterinærformulering) subkutant 10 - 12 mg daglig i inntil 1 - 2 uker etter negativ mikroskopi av faeces eller duodenalaspirat.
  • Kutan larva migrans 9 - 12 mg som engangsdose til voksne, kan gjentas etter noen uker ved utbredt sykdom.

Kontroll 

Kontroll feces-prøve 6 uker etter siste kur (Ascaris, hakeorm og trichuriasis).

 

Kontroll blodprøve ved oppfølging av Strongyloides (halvering av antistoffnivået og/eller normalisering av eosinofili etter 6-12 mnd. er indisium på god behandlingseffekt.