Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Iohexol-clearance

10.11.2021Versjon 2.2

Bakgrunn 

Iohexol (Omnipaque) er et jodholdig røntgenkontrastmiddel som kun filtreres i glomeruli uten at det reabsorberes eller skilles ut i tubuli. Retensjonstiden i plasma er derfor avhengig av den glomerulære filtrasjonsraten (GFR). Etter at en viss mengde iohexol er gitt intravenøst, vil derfor konsentrasjonen i plasma være avhengig av personens kroppsstørrelse (vekt, høyde), tiden som er gått fra injeksjonen ble gitt og personens GFR. På denne bakrunn er iohexol i økende grad blitt brukt som en sensitiv og korrekt GFR-parameter. Den korrelerer meget god til plasma clearance målt ved 51Cr-EDTA (1, 2) og har derfor i flere land erstattet denne isotopmetoden. Måling av Iohexol-clearance ut fra en blodprøve, som vanligvis tas etter 3 timer (1-punktsmetodikk), gir i de aller fleste tilfeller en god bestemmelse av GFR som oppfyller de kvalitetskrav som stilles til klinisk rutinevirksomhet (3). 2-punktsmetodikk gir derimot sikrere beregninger og anbefales brukt, spesielt hos barn. Blodprøver tas da vanligvis 2 og 5 timer etter iohexolinjeksjon.

Indikasjoner 

Ved behov for nøyaktig bestemmelse av GFR som ved utredning av potensielle nyredonorer. Ved mistanke om moderat nedsatt GFR og hvor eGFR beregnet ved kreatinin- eller cystatin C-baserte metoder er lite sensitive eller unøyaktige. Eksempler på dette er kontroll ved bruk av potensielt nefrotoksiske legemidler, kontroll av urinveisanomalier eller ved mulig postrenal hindring. Metoden er også indisert hos personer hvor sterkt redusert GFR er forventet eller klart til stede som ved progredierende nyrefunksjonstap, vurdering av oppstart av dialysebehandling eller dosering av visse farmaka med renal utskillelse. Særlig gjelder dette dersom eGFR kan gi et feilaktig bilde av filtrasjonen (avvikende muskelmasse eller annet).

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Pasienten trenger ikke være fastende, men må ikke ha gjennomgått undersøkelser med intravenøse kontrastmidler de to siste døgn. Pasientens høyde og vekt av ny dato (i undertøy) må oppgis. Verdiene inngår i beregningen av Iohexol-clearance, og det er svært viktig at korrekte verdier oppgis. Medikamenter til behandling av anafylaktisk sjokk skal være lett tilgjengelig. Spesiell forsiktighet bør utøves hos pasienter med allergi, astma eller som tidligere har reagert på joderte kontrastmidler.
Ved tidligere alvorlig reaksjon på iohexol skal stoffet ikke gis.

 

Injeksjon og prøvetaking (ved forventet GFR > 40 mL/min/1,73 m2):

 • Trekk opp nøyaktig 5,0 mL Omnipaque®300 mg I/mL og legg sprøyten forsiktig i plast-/papiremballasjen den var pakket i. NB. 2,0 mL Omnipaque®300 mg I/mL til barn < 2 år, ellers 5,0 mL.
 • Vei sprøyten med innhold og emballasje. Noter vekten på rekvisisjonen. Bruk 2 desimaler.
 • Legg inn venflon og sett på treveiskran.
 • Ta blodprøve (0-prøve) fra venflon og noter dato og klokkeslett på rekvisisjon.
 • Injiser Omnipaque via treveiskranen på venflon. Gis over 1-2 minutter. Pass på at det ikke tapes noe ved injeksjonen. Legg den tomme sprøyten tilbake i den samme emballasjen.
 • Skyll venflonen med 10 mL sterilt fysiologisk saltvann via treveiskranen på venflonen.
 • Noter nøyaktig tidspunkt for injeksjonen på rekvisisjonen. Bruk pasientens egen klokke ved injeksjonstidspunkt og blodprøvetakingene.
 • Vei sprøyten med samme emballasje etter injeksjon og noter vekten på rekvisisjonen. Bruk 2 desimaler.
 • Pasienten skal observeres i avdelingen i 30 minutter av hensyn til mulige allergiske reaksjoner. Legemidler til behandling av anafylaktisk sjokk skal være lett tilgjengelige.
 • Etter observasjonsperioden skal venflonen fjernes før pasienten forlater lokalet. Pasienten kan nå fritt disponere sin tid frem til neste prøvetaking.
 • Ta ny blodprøve ved venepunksjon etter 3 timer (1-punktsmetodikk) eller etter 2 og 5 timer (2-punktsmetodikk). Tidsrammen kan uten problem avvikes med ±10 min så lenge det reelle tidspunkt for prøvetakingen registreres nøyaktig. Ved en forventet GFR < 40 mL/min/1,73 m2 brukes annet tidspunkt for prøvetaking (se under).
 • Noter nøyaktig tidspunkt for prøvetaking på rekvisisjonen. Bruk pasientens egen klokke (altså samme klokke for injeksjonstidspunkt og ved blodprøvetakingen).

 

Tidspunkt for prøvetaking vd betydelig redusert nyrefunksjon

Ved kjent eller estimert GFR < 40 mL/min/1,73 m2 brukes følgende tider for prøvetaking:

 • Ved forventet GFR 10-40 mL/min/1,73 m2 tas prøven etter 8 timer ved 1-punktsmetodikk eller etter 2 og 8 timer ved 2-punktsmetodikk. Noter nøyaktig tidspunkt for prøvetaking på rekvisisjonen.
 • Ved forventet GFR 5-10 mL/min/1,73 m2 tas prøven etter 24 timer ved 1-punktsmetodikk eller etter 2 og 24 timer ved 2-punktsmetodikk. Noter nøyaktig tidspunkt for prøvetaking på rekvisisjonen.

 

Barn

Hos barn anbefales det å bruke en 2-punktsmetodikk med prøvetaking etter 2 timer og 5 timer (ved forventet GFR > 40 mL/min/1,73 m2). Ut fra barnets vekt brukes en mindre mengde Iohexol. Det anbefales 2,0 mL Omnipaque®300 mg I/mL til barn < 2 år, ellers 5,0 mL.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn

Aldersgruppe (år) GFR (mL/min/1,73 m2 )
3-12 77 - 150
13-17 86 - 149
18-29 84 - 142
30-39 82 - 138
40-49 77 - 133
50-59 70 - 125
60-69 62 - 117

 

Ref: (4, 5)

GFR stiger fra fødsel og til rundt 2-års alder.

Tolkning 

Den glomerulære filtrasjonen er proposjonal med antall fungerende nefroner. Normalt synker GFR med ca. 1 mL/min/1,73 m2 pr år for personer over 40-50 år. At s-kreatinin holder seg relativt konstant hos nyrefriske personer over 50 år skyldes at muskelmassen som regel synker i samme takt som GFR reduseres.

 

Lave verdier tilsier en nedsatt glomerulær filtrasjon. Nyresykdom og nyrefunksjon inndeles i 5 stadier:

 • GFR 60-90 ml/min/1,73 m2 betyr at glomerulær filtrasjon er lett nedsatt og tilsvarer kronisk nyresykdom stadium 2.
 • GFR 30-60 mL/min/1,73 m2 tilsier en moderat nedsatt glomerulær filtrasjon og stadium 3.
 • GFR på 15-30 mL/min/1,73 m2 svarer til en alvorlig nedsatt nyrefunksjon og stadium 4.
 • GFR < 15 mL/min/1,73 m2 betyr terminal nyresvikt og stadium 5.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 3 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 10 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 10 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Referanser 

 1. Krutzén E et al. Plasma clearance of a new contrast agent, iohexol: A method for the assessment of glomerular filtration rate. J Lab Clin Med. 1984;104:955-61
 2. Brändström E et al. GFR measurment with iohexol and 51Cr-EDTA. A comparison of the two favoured GFR markers in Europe. Nephrol Dial Transplant. 1998;13:1176-82
 3. Nilsson-Ehle P. Iohexol clearance for the determination of glomerular filtration rate: 15 years´ experience in clinical practice,, eJIFCC vol 13 no 2: http://www.ifcc.org/ejifcc/ejifcc/vol13no2/1301200105n.htm
 4. Schwarts GJ, Work DF. Measurement and estimation of GFR in children and adolescents. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4: 1832-43
 5. Delanaye P, Scheffner E, Ebert N, Cavalier E, Mariat C, Krzesinski J-M, Moranne O. Normal reference values for glomerular filtration rate: what do we really know? Nephrol Dial Transplant. 2012;27:2664-72