Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Generelt om rekvirering, prøvetaking og forsendelse

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
08.11.2022Versjon 0.5

Rekvirering 

Valg av analysemetode og klinisk vektlegging av svar baseres på foreliggende klinisk informasjon og eventuelle tidligere prøvesvar. Alle rekvisisjoner gås gjennom ved mottak i laboratoriet og det gjøres en vurdering på om det skal legges til eller trekkes fra analyser med bakgrunn i angitt informasjon.

 

Angi derfor alltid følgede for å sikre korrekt prøvebehandling og utsvaring:

 • Adekvate kliniske opplysninger, inkludert sykdomslengde og eventuell behandling
 • Valg av adekvat prøvemateriale
 • Korrekt angitt pasientidentifikasjon og prøvemateriale
 • Korrekt dato og klokkeslett for prøvetaking
 • Korrekt transport av prøvemateriale


Avdelingen har rutiner for å håndtere primærprøver med mangelfull identifikasjon.

Prøvetakingsutstyr 

 • Benytt korrekt transportmedium for å sikre overlevelse av det man ønsker å påvise og for å hindre lekkasje av prøvemateriale.
 • Brukerhåndboken beskriver hva slags prøvemateriale og prøvetakingsutstyr som bør benyttes (se enkeltanalyse eller Prøvetaking).

Utførelse 

Avdeling for mikrobiologi utfører ikke prøvetaking. Avdelingen legger vekt på korrekt prøvetaking og ønsker å gi råd og veiledning til rekvirentene.

 

Prøver som sendes til Avdeling for mikrobiologi skal fortrinnsvis følges av avdelingens rekvisisjon.

Prøvemateriale 

Det å velge representativt prøvemateriale kan i utgangspunktet virke enkelt. Imidlertid får avdelingen daglig inn prøver som ikke er tatt hensiktsmessig. Analyseresultater fra slike prøver kan ofte være misvisende og føre til feilaktig diagnostikk og behandling. Avdelingen har rutiner for å vurdere alle tilsendte prøver med gjennomgang av kliniske opplysninger og hvorvidt prøvematerialet er representativt. På bakgrunn av dette kan laboratoriet legge til relevante analyser og/eller la være å utføre analyser som ikke er relevante. Dette blir dokumentert i svarrapporten.

Normalflora 

Ved prøvetaking som omfatter hud eller slimhinner, vil normalflora (bakterier og sopp) i større eller mindre grad komplisere tolkningen av prøvefunnene. Laboratoriet vil i disse tilfellene lete spesifikt etter mikroorganismer som er sykdomsfremkallende. Hos immunsupprimerte pasienter kan tolkningen av mikrobiologiske funn være spesielt krevende.

 

I alle tilfelle er det viktig at prøver blir tatt på en slik måte at kontaminering med normalflora minimaliseres.

Oppbevaring av prøvemateriale 

En prøves holdbarhet før analyse er avhengig av prøvemateriale, transportmedium, temperatur, type analyse og analysemetode. Alle prøver til mikrobiologiske analyser oppbevares i kjøleskap etter prøvetakning. Unntak er blodkulturflasker og spinalvæsker til bakteriologisk undersøkelse, samt andre prøver med mistanke om infeksjon med meningokokker og gonokokker.

 

Avdeling for mikrobiologi har prosedyrer for oppbevaring av prøver for å sikre mulighet for gjentakelse av analysen etter rapportering av resultatet, eller for eventuelle tilleggsanalyser. Oppbevaring skjer under forhold som sikrer stabilitet i prøvens egenskaper.

Forsendelse 

Prøven sendes prøvemottak/Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer snarest mulig etter prøvetaking. Se lokal prosedyre i Kvalitetsportalen.

 

Se til at prøven er pakket på forsvarlig vis mht. smitte. Sørg for at pasientopplysninger på prøve og rekvisisjon er tilfredsstillende beskyttet for uvedkommende ved transport.

 

Se også de ulike prøvematerialene for spesifikk håndtering.

Utfylling av rekvisisjon/e-rekvirering 

Avdeling for mikrobiologi har utarbeidet rekvisisjon som skal følge prøver som sendes til laboratoriet.

 

Rekvisisjonene til pasientundersøkelser/e-rekvirerte prøver sikrer tilstrekkelige opplysninger, herunder:

 1. Entydig identifikasjon av pasienten; navn, kjønn, fødselsnummer, adresse (inkl. fylke)
 2. Identifikasjon av rekvirenten; HPR-nr. og navn på lege, post/avdeling/legekontor/institusjon (adresse og telefonnummer)
 3. Opplysninger som identifiserer betaler
 4. Prøvemateriale og lokalisasjon
 5. Antimikrobiell behandling
 6. Undersøkelser som er rekvirert
 7. Relevante kliniske opplysninger, inkludert 1. sykdomsdag.
 8. Dato og klokkeslett for prøvetaking