Organdonasjon-donorpreservasjon

10.09.2020Versjon 1.2Forfatter: Gunhild Holmaas

Generelt 

Opphevet cerebral sirkulasjon kan gi hypotensjon og hypovolemi. Bortfall av vasomotorisk tonus gir fall i SVR, membrandysfunksjon gir kapillærlekkasje, ADH-bortfall gir polyuri, og opphevet sentral temperaturregulering gir hypotermi.

Kanylering 

 • Arteriekran i a radialis eller brachialis. Dersom donor har piccokateter i lysken, kan dette brukes
 • SVK i vena subclavia eller jugularis interna. SVK i lysken kan ikke brukes under hele organuttaket
 • 2 perifere venekanyler med lange forlengelser for væsketilførsel
 • Ventrikkelsonde (ved lungedonasjon)
 • Urinkateter med timediurese og temperaturmål

Monitorering 

 • MAP >65 mmHg
 • Hjertefrekvens 60-120/minutt
 • CVP 6-10 mmHg, ITBVI 850-1200 ml/m2 eller PWP 5-15 mmHg, CI > 2,4 l/(min m2)
 • Timediurese 1-2 ml/kg/time
 • Glukose 4 -8 mmol/l
 • Normale elektrolytter
 • pH 7,35-7,45 og PaCO2 5,0-7,0 kPa
 • Temperatur 36-38°C
 • Hb > 8 g/dl.

Hemodynamisk balanse 

Hypovolemi korrigeres med Ringer. SAG ved behov. Unngå HES. I tillegg til glukose 50 mg/ml 100 ml/time (mindre til barn) gis Ringer tilsvarende 100 % av forrige times diurese. Ved behov for vasopressor velges vasopressin (Empressin®) opp til 2,4 enh/time og/eller Noradrenalin. Ved behov for inotropi brukes dopamin, adrenalin eller dobutamin. Ved timediurese > 3ml/kg/time gis desmopressin (Minirin®) 4 μg som iv bolus.

Temperatur 

Tilstreb temperatur > 36 °C. Det er økt arytmifare og blødningstendens ved temperatur < 34 °C. Bruk kontinuerlig temperaturmåling, og korriger hypotermi med varme væsker, varmelaken eller kjøledrakt (37º).

Respirasjon 

Lungeprotektiv ventilasjon med PEEP 10 cm H2O og tidalvolum 6-8 ml/kg. Frekvens slik at donor normoventileres. Unngå topptrykk > 30 cm H2O.

Ved planlagt donasjon av  

Hjerte

Unngå hypotermi og takykardi. Vær obs på at samtidig bruk av vasopressin og dopamin kan gi koronar vasokonstriksjon. ST- depresjon, U-bølge og fokale eller globale ekkofunn etter cerebral tamponade har ofte ingen klinisk betydning. 12-avlednings EKG, CK Mb, troponinT og proBNP. Kortvarig sirkulasjonsstans er ingen absolutt kontraindikasjon. Coronar angiografi hos donorer > 45 år på cat-laben samtidig med cerebral angiografi (avtal med intervensjonskardiolog og nevroradiolog)

 

Lunger

Legg ned ventrikkelsonde for å hindre aspirasjon. Avdøde må vanligvis ha PaO2 > 12 kPa ved FiO2 0,3 og PaO2 > 40 kPa ved FiO2 1,0 for at lungene skal være aktuelle. Inspiratorisk topptrykk skal holdes < 30 cm H2O. Tidalvolum 6-8 ml/kg. PEEP 10 cm H2O. Ta røntgen thorax og som oftest CT thorax, og mål thoraxomkrets rett under mammæ. Maskinell lungekondisjonering etter organuttak kan bedre lungenes funksjon noe

 

Lever

Ta ASAT, ALAT, GT, ALP, INR, bilirubin og s-glukose. Det er viktig å korrigere Na > 160.

 

Pankreas

Pankreas er meget følsom for hypotensjon. Ta s-glukose og HbA1c.

 

Nyrer

Ta kreatinin, karbamid og elektrolytter samt urinmikroskopi (ring nyrelege (93-3620)).

Referanser 

Organdonasjon: Protokoll: Haukeland Universitetssykehus. Ligger i intern elektronisk kvalitetshåndbok med adresse https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/dok18144.pdf 

 

Rikshospitalets protokoll for organdonasjon