Sendoxan

12.09.2023Versjon 0.2Forfatter: Marte Ingeborg Sæther, Jannicke S. KarlengenGodkjent av: Marte Ingeborg SætherGodkjent dato: 2023-09-12

Hensikt og omfang 

Muliggjøre korrekt og sikker administrering av cyklofosfamid (Sendoxan) infusjon.

Ansvar / målgruppe 

Leger
Sykepleier med godkjent cytostatika kurs.

Handlinger 

Ansvarlig lege:

 • Tar graviditetstest og HCG der anamnese tilsier det.
 • Gir fertile menn tilbud om nedfrysning og lagring av sæd der anamnese tilsier det.
 • Informerer pasienten om å bruke effektiv prevensjon under behandlingen, og i minst 3 mnd etter behandlingen. Gjelder begge kjønn.
 • Kontrollerer blodprøvesvar før dosering (Hb, hvite m.diff, trombocytter, ALAT, ALP, kreatinin og urin stix).
 • Kontraindikasjoner: Kjent hypersensitivitet overfor cyklofosfamid.Sterkt nedsatt benmargsfunksjon, pågående infeksjoner, også UVI, obstruksjon i nedre urinveier, graviditet, amming eller planlagt graviditet.
 • Vurder hvor raskt iv væske skal gå dersom pasienten har hjertesvikt/pulmonal hypertensjon, og om Glucose skal erstatte NaCl 9 mg/ml.
 • Doseringen av i.v Sendoxan er individuell og bestemmes av den enkelte lege (se NRF prosedyrer for diagnoser).
 • Som hovedregel gis samtidig instruksjon om behandling med mesna (Uromitexan®) som forebygging av hemoragisk cystitt. Mesna administreres iv 2 timer før, po 2 timer etter og po 6 timer etter Sendoxan, hhv 20%, 40% og 40% av total Sendoxan-dose (eksempel - ved Sendoxan 1000 mg iv, gis mesna 200mg 2t før, 400mg hhv 2t og 6t etter).
 • Planlegger tid for ny behandling og informerer om blodprøvekontroll 8-10 dager hos fastlege (Hb, hvite m.diff, trombocytter, ALAT, kreatinin og urin stix).

 

Ansvarlig sykepleier:

Forberedelse:

 • Sendoxan blandes på apoteket og rekvireres samme dag. Ring og bestill, og ta med rekvisisjon ved henting. Pasientens navn og fødselsdato noteres i rekvisisjonen.
 • Husk: Eget infusjonssett leveres apoteket i forkant av kur dag (Vi har egne sett som passer til infusjonspumpen vår).
 • Ved første gangs behandling får pasienten legemiddelinformasjon og gjennomgang av prosedyren.
 • Sørger for at pasienten får informasjon vedrørende fertilitet. Se punkter under ansvarlig lege.
 • Sørger for at blodprøver og urinstix er tatt og godkjent av ansvarlig lege.
 • Arbeidsskjema for Sendoxan klargjøres og brukes videre i prosedyren.

 

Administrering:

 • Legg inn rosa eller grønn iv venekanyle. Fyll tre-veiskran med NaCl og koble den til venekanyle. Legg inn perifer kanyle i en stor vene på underarmen. Kontroller backflow.
 • Dersom utilsiktet paravenøs administrering av cyclofosfamid, skal infusjonen stoppes umiddelbart. Se felleskatalog for videre håndtering.
 • Følg skjema for Sendoxanbehandling.
 • Benytt doble hansker ved til og fra kobling til infusjonssettet.
 • Pasienten oppfordres til å drikke rikelig. Helst 1,5 liter både i løpet av behandlingsdøgnet og dagen etter.
 • Pasienten må også informeres om å trekke ned 2 ganger etter toalettbesøk infusjonsdagen.
 • Bestille ny time etter legens forordning.

 

Håndtering av søl og tiltak ved eksponering:

 • Alt avfall håndteres som risikoavfall.
 • Utstyr brukt ved infusjon pakkes i pose som lukkes før det kastes i gul plastdunk. Denne merkes med cytostatika avfall.
 • Vask hender med såpe og vann.

Kontroll 

Evt. bestille kontrolltime på poliklinikken hos revmatolog (noen pasienter går til kontroll på andre sykehus).

Referanser 

Felleskatalogen om Sendoxan
Arbeidsskjema for Sendoxan