Ilioinguinal/iliohypogastric nerveblokade for barn

02.11.2023Versjon 0.1Forfatter: Gjermund GallebergGodkjent av: Elin Bjørnestad

Indikasjoner 

Lyskekirurgi (Lyskebrokk, hydrocele, retentio testis)

 

Denne metoden beskriver blokaden slik den benyttes for barn ved DKS som er 3-16 år. Ved barn < 3 år og voksne gjelder de samme prinsipper, men dosering og anatomi vil være noe anderledes.

 

Særlig ved kirurgi som involverer skrotum vil IL/IH være en inkomplett blokade pga innervasjon av genitofemoralnerven (og pudendalnerven).

Anatomi 

Ilioinguinalnerven og Iliohypogastricnerven kommer normalt fra L1-roten av lumbale plexus. Derfra ligger de anteriort på quadratus lamborum-muskelen før de når de tre bukveggsmusklene lateralt. Initialt ligger de dypt for transversus abdominis helt til de har passert midaxillærlinjen. De relevante grener for lyskekirurgi krysser deretter transversus abdominis og ligger i TAP-planet kranialt for crista iliaca/ASIS i anterolaterale del av bukveggen. Det er her nervene er enklest å visualisere med ultralyd. Videre medialt og inferiort for ASIS vil nervene krysse m. internal oblique og dermed ligge ytterligere mer overfladisk mellom m. internal oblique og aponeurosen til m.external oblique, her er det mer krevende å visualisere nervestrukturer. Relevante dermatomer vises best med et bilde, men et viktig poeng er at det forekommer betydelig interindividuell variasjon:

Gjennomføring 

Standard monitorering, iv-tilgang og barn i narkose før blokade.

Plasser laterale ende av proben initialt på kraniale kant av ASIS i et plan som peker mot umbilicus. Identifiser de 3 muskellagene i bukveggen. Dersom du bare ser to muskler er du sannsynligvis for langt kaudalt. Forflytt proben 1-2cm kranialt for å oppnå en posisjon hvor II/IH ligger sikkert i TAP-planet og identifiser IL/IH-nervene som normalt ligger 1-2 cm medialt for crista iliaca. Obs: det vil ofte også være en mindre arterie her, kontroller med fargedoppler før innstikk.

Vanlig 5cm plexus-nål er fullt brukbar, men det er essensielt å perforerere hud med svært flat nålevinkel for å unngå å gå gjennom peritoneum, benytt in-plane teknikk. Injiser LA i TAP-planet. Splittingen av rett fascieplan kan være noe utfordrende i seige småunger, vurder eventuelt å bruke NaCl 0.9% for hydrolokalisering.

Dosering i barn: Ropivacain 2mg/ml 0.15-0.2ml/kg. Sammenliknet med kirurgisk infiltrasjonsanestesi gir dette noe hyppigere god smertelindring postoperativt. I tillegg er varigheten av smertelindringen betraktelig lengre enn ved lokalinfiltrasjon.

Sakralblokk og TAP-blokk er mulige alternativer, men skal kun benyttes på spesiell indikasjon ved DKS.

Komplikasjoner 

Svært sjeldent, men:

  • Tarmperforasjon er beskrevet
  • Spredning av lokalanestesi under fascia iliaca kan gi femoralis- og/eller LFCN-blokade, obs når pasienten skal mobiliseres
  • LAST må alltid vurderes - vær særlig forsiktig ved små barn med tanke på totalvolum av lokalanestesi. Kommuniser tydelig med kirurg som ofte setter lokalinfiltrasjon i tillegg.

Referanser 

1. Baird R et al. A systematic review and meta-analysis of caudal blockade versus alternative analgesic strategies for pediatric inguinal hernia repair. J Paed Surg 2013: 48; 1077

2. Grosse et al. Ultrasound-guided ilioinguinal-iliohypogastric block (ILIHB) or perifocal wound infiltration (PWI) in children: a porspective randomized comparison of analgesia quality, a pilot study. BMC Anesthesiology 2020: 20; 256

3. Stein ALS et al. Updates in Pediatric Regional Anethesia and Its Role in the Treatment of Acute Pain in the Ambulatory Setting. Curr Pain Headache Rep 2017: 21; 11

 

Relevante videoer av blokaden:

3. https://youtu.be/WJPH6Ij3StA?si=YDepKJZs1sPcYuSP

4. https://youtu.be/vnzve-9-Ez0?si=xFbGZ2IkscjgHOvd