Beredskap ved katastrofer og massetilstrømning

16.02.2022Versjon 1.1Forfatter: Mogens Jensenius og Anne Maagaard

Bakgrunn 

Ved de fleste typer katastrofer vil infeksjonsmedisinsk avdeling ikke være direkte faglig involvert, men det kan bli aktuelt å avlaste andre avdelinger (akuttgeriatrisk sengepost, obs-post etc). Se eHåndbok dokument #7075 «Massetilstrømning av pasienter» og #6957 «Beredskapsplan for Infeksjonsmedisinsk avdeling»

 

Infeksjonsmedisinsk avdeling har en oppdatert Beredskapsperm som står på blått grupperom 0301090 på INFS1 og vaktrommet på INFS2 (gul perm). Denne permen inneholder alle handlingskortene. Det er oppdaterte telefonlister på alle ansatte, se innholdsfortegnelse i permen. Handlingskort finnes også i eHåndboken (se nedenfor)

 

Infeksjonsmedisinsk bakvakt er avdelingens primære varslingspunkt ved økt beredskap, og fungerer som avdelingsleders stedfortreder inntil denne er varslet og beredskapsledelsen evt. er etablert. Bakvaktens første prioritet er å varsle avdelingsleder/stedfortreder, INFS1, INFS2, og evt. poliklinikk. Se eHåndboken dokument #18308 «Handlingskort for beredskapsledelse og bakvakt»

 

Seksjonsoverleger på postene skal i samarbeid med ansvarlig sykepleier og LIS-leger vurdere snarlig utskrivning av inneliggende pasienter. Se eHåndboken dokument #18509 «Handlingskort 1 for seksjonsoverleger ved INFS1 og INFS2 ved massetilstrømning»

 

LIS-leger på postene skal i samarbeid med postoverlege og sykepleier klargjøre pasienter for overflytting til annen avdeling, institusjon eller hjem. Se eHåndboken dokument #18512 «Handlingskort 2 for assistentlege/postlege ved INFS1 og INFS2 ved massetilstrømning»