JAK-hemmere

12.01.2023Versjon 0.3Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Oversikt og virkningsmekanismer 

Prosedyren er til høring

 

Janus kinaser (JAK) er sentrale i overføring av intracellulære signaler ved grunnleggende funksjoner som immunitet, celledeling, celledød og tumordannelse gjennom den såkalte JAK-STAT signaleringen. Det er blant annet interferon og interleukin 6 og 12/23 som signalerer inn i cellen via JAK-STAT. En kjenner til 4 Janus kinaser, JAK1-3 og TYK2. Teoretisk sett kan ulike hemmere av ulike JAK ha noe ulik virknings- og bivirkningsprofil. Det er foreløpig usikkert i hvilken grad dette er klinisk relevant. Effekten av JAK-hemming in vivo er fortsatt dårlig forstått og kompleksiteten i signaleringen gjør at man her skal være varsom.

Det eksisterer per i dag 4 ulike JAK-hemmere for revmatologiske indikasjoner:

 • Baricitinib (Olumiant), hemmer JAK1 og JAK2
 • Filgotinib (Jyseleca), hemmer JAK1
 • Tofacitinib (Xeljanz), hemmer JAK1 og JAK3, JAK2 i noen grad, TYK2 i mindre grad
 • Upadacitinib (Rinvoq), hemmer JAK1 og JAK1/3

 

Referanser for dette avsnittet: 1-3

Indikasjoner, dosering, administrasjon 

Virkestoff (preparatnavn) Indikasjoner Dosering (administrasjon tabletter p.o.)
Baricitinib (Olumiant)

RA

Atopisk dermatitt

4 mg x 1 daglig

 

2 mg x 1 daglig kan være aktuelt

 • hos eldre ≥ 75 år
 • ved infeksjonstendens
 • ved langvarig remisjon
 • ved kreatininclearance 30-60

 

Seponer ved kreatininclearance < 30

Filgotinib (Jyseleca)

RA

Ulcerøs kolitt

200 mg x 1 daglig

 

100 mg x 1 daglig kan være aktuelt

 • hos eldre ≥ 75 år
 • ved kreatininclearance 15-60
Tofacitinib (Xeljanz)

RA

PsA

axSpA (radiografisk)

JIA

Ulcerøs kolitt

5 mg x 2 daglig eller 11 mg x 1 daglig

Kroppsvektadaptert dosering for JIA

 

5 mg x 1 daglig kan være aktuelt

 • hos eldre ≥ 65 år
 • ved moderat redusert leverfunksjon
 • ved alvorlig nyresvikt
Upadacitinib (Rinvoq)

RA

PsA

axSpA (radiografisk/nonradiografisk)

Atopisk dermatitt

Ulcerøs kolitt

15 mg x 1 daglig

 

Forsiktighet ved alvorlig nyresvikt, residiverende infeksjoner, alder ≥ 65 år

 

Off-label bruk: JAK-hemmere er benyttet mot en rekke andre autoimmune og autoinflammatoriske tilstander, blant annet uveitt (4) og dermatomyositt (5). Kunnskapen øker her raskt og teoretisk sett vil JAK-hemmere kunne ha et bredt område for anvendelse.

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler 

Aktiv tuberkulose eller andre alvorlige aktive infeksjoner. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet og amming.

 

Ved Hb < 8, neutropeni < 1, lymfopeni < 0.5 skal ny behandling ikke initieres og pågående behandling pauses.

 

Følgende pasienter skal kun behandles med JAK-hemmer dersom alternativer mangler (6-7):

 • pasienter med alder ≥65 år
 • pasienter som har økt risiko for kardiovaskulære hendelser som f eks hjerteinfarkt eller slag
 • pasienter med pågående eller tidligere langvarig røykehistorie
 • pasienter med økt risiko for kreftsykdom. Kreftsykdom eller CIN III siste 5 år.

 

Alle JAK-hemmere kan kombineres med methotrexate. Lite data på bruk i kombinasjon med andre syntetiske DMARD, forsiktighet må utvises. JAK-hemmere skal ikke kombineres med biologiske DMARD.

Svangerskap og amming 

For anbefalinger, se nksr.no

Referanser 

 1. Traves PG, et al. JAK selectivity and the implications for clinical inhibition of pharmacodynamic cytokine signalling by filgotinib, upadacitinib, tofacitinib and baricitinib. Ann Rheum Dis. 2021.
 2. Banerjee S, et al. JAK-STAT Signaling as a Target for Inflammatory and Autoimmune Diseases: Current and Future Prospects. Drugs. 2017;77(5):521-46.
 3. Rasi Bonab F, et al. Molecular pathways in the development of HPV-induced cervical cancer. Excli j. 2021;20:320-37.
 4. Chen JL, et al. Recent advances in the treatment of juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Ther Adv Ophthalmol. 2021;13:2515841420984572.
 5. Paudyal A, et al. JAK-inhibitors for dermatomyositis: A concise literature review. Dermatol Ther. 2021:e14939.
 6. PRAC recommandation Oct 27th, 2022: Janus Kinase inhibitors (JAKi) | European Medicines Agency (europa.eu)
 7. Ytterberg SR, et al. Cardiovascular and cancer risk with tofacitinib in rheumatoid arthritis. New Engl J Med 2022;386(4):316-326. doi: 10.1056/NEJMoa2109927.
 8. Goodman SM, et al. 2022 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients with Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty: Perioperative-Management-Guideline-Summary.pdf (rheumatology.org)