Non-invasiv ventilasjon (NIV)

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sigurd Aarrestad

Generelt 

Akuttmedisinsk NIV med ansikts-/nesemaske kan gis via:

 1. Kontinuerlig luftveisovertrykk (CPAP)
 2. Trykkstøttet ventilasjon

 

I akuttbehandling bør intensivrespirator med NIV program eller spesialiserte akutt BIPAP-ventilator benyttes til trykkstøtte. NIV kan også gis i trykk-kontrollert og volum-kontrollert modus avhengig av utstyr.

 

Metoden(e) kommer i tillegg til, ikke i stedet for konvensjonell behandling. Initial behandling: rask effekt - raskt reverserbar - enkel teknikk. Initialt kreves like mye overvåkning og personell som ved respiratorbehandling.

 

Vurder hele tiden behovet for intubasjon & konvensjonell respiratorbehandling.

Indikasjoner 

Akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt

Best dokumentert effekt ved akutte forverrelser av kols. Også aktuelt ved akutt forverrelse av kronisk hypoventilasjon; ved toraksdeformitet, nevromuskulære sykdommer og adipositas hypoventilasjon. Indikasjon ved følgende kombinasjon av klinikk og blodgass:

 

Klinikk

 • Dyspné
 • Aksessorisk respirasjonsmuskulatur/abdominal paradoks
 • Respirasjonsfrekvens >24

 

Blodgass

 • pH< 7,36 og hyperkapni

 

Akutt hypoksemisk respirasjonssvikt

Generelt mindre dokumentasjon for effekt og bør gis med forsiktighet og på overvåknings/intensiv avdeling.

 

Best effekt ved akutt respirasjonssvikt hos immunsupprimert og kardiogent lungeødem (CPAP; bedrer oksygenering og reduserer dyspné)

 

Kontraindikasjoner

 • Kirurgi i øvre luftveier,
 • Fiksert obstruksjon i øvre luftveier
 • Ansiktsskader og sår
 • Oppkastproblemer
 • Pneumothorax; Dren først

 

Relative kontraindikasjoner

 • Redusert bevissthet
 • Problemer med frie luftveier
 • Mye slim fra luftveier
 • Livstruende hypoksemi
 • Hemodynamisk instabilitet
 • Stor uro
 • Nylig gjennomgått kirurgi i øvre GI-tractus
 • Klaustrofobi (uttalt)

 

NIV kan likevel forsøkes forutsatt at det er lagt klare planer for rask intubering, eller det er bestemt at pasienten ikke skal på respirator

 

Evaluering av behandlingsrespons

 • Bevissthetsnivå
 • Dyspné
 • Respirasjonsfrekvens og bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur
 • Pulsfrekvens. BT
 • Tegn på utmattelse
 • Synkronisering med respirator
 • Arteriell blodgasser. Bør tas etter 1 times behandling.
 • Kontinuerlig pulsoksymetri.

 

Tilstreb: SaO2 >90 %, PaO2 >8kPa, pH >7,20. Obs PaCO2.

 

Vurder intubering/konvensjonell respiratorbehandling ved

 • Fortsatt uro/panikk
 • Redusert bevissthet
 • Utmattelse/redusert/opphørt egenrespirasjon
 • Aspirasjonsfare (brekninger/oppkast)
 • Manglende behandlingsrespons/forverring etter 1-2 timers behandling
 • Fallende PaO2 til < 7kPa med FiO2 100 %.
 • Stigende PaCO2 som gir sedering eller pH< 7,20.
 • Ustabil sirkulasjon/arytmier

Bivirkninger 

Hypotensjon: Reduser trykk evt. pause i behandlingen og/eller i.v. væske og/eller pressormedikamenter.

 

Maskegnag: Maske må tilpasses så godt som mulig, ikke strammere enn nødvendig for å unngå lekkasje.

 

Angst/panikk: Berolige, kun sedativa i nødsfall da dette kan forverre situasjonen.

 

Aerofagi: Kan forårsake oppkast og aspirasjon; senk trykk.

 

Sinus/øresmerter: Kontinuer behandling. Gi analgetika.

 

Munn tørrhet, nesetetthet: Tette lekkasje. Fukter.