Anestesi ved manuell uthenting av placenta eller sutur av fødselsrift

15.02.2023Versjon 1.4Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

Kvinner i barselseng har en økt risiko ved anestesi i tillegg til risiko for alvorlige blødningskomplikasjoner. Kvinnen regnes som ikke fastende i minst 48 timer etter forløsning.

Monitorering 

Pasienter som får anestesi i barselseng overvåkes med minimum EKG, BT og Sp02. To i.v. tilganger (minst 1,3mm). Anestesiapparat tilkobles på stuen, med mindre anestesiteam avgjør at anestesien kan gjennomføres trygt uten.

Umiddelbart inngrep 

Estimering av blødningsmengde:

Det kan være krevende/vanskelig å beregne nøyaktig omfang av en post partum-blødning. Tallene nedenfor er derfor veiledende, og anestesilegen vil ofte kunne gjøre en god klinisk vurdering av kvinnens volumstatus før anestesi. Vurdér alltid om kvinnen kan profittere på fylning, evt. starte infusjon av blodprodukt, før anestesi innledes. Barselkvinnene kan kompensere lenge i form av bibeholdt blodtrykk/fravær av takykardi selv om de har tapt mye blod.

 

Blødning < 1-1,5 liter hos pasient som har et velfungerende epiduralkateter:

 • Chloroprocaine 30 mg/ml 8-12 ml ED
 • eller lidocain 20 mg/ml m/adrenalin 5ug/ml 8-12 ml ED

 

Blødning < 1-1,5 liter hos pasient som ikke har et velfungerende epiduralkateter:

 • Generell anestesi med intubasjonsnarkose.
 • Opiat
 • Thiopenton eller propofol
 • Suxametonium eller rocuronium
 • Sevofluran

 

Dersom kvinnen likevel flyttes til en operasjonsstue, kan også spinalbedøvelse brukes.

 • Bupivacain plain eller tung 5mg/ml, 1-2 ml.
 • Evt. fentanyl 15 mcg

 

I fall pasienten har blødd > 1-1,5 liter og fortsatt blør, vurdér behov for blodprodukt. Dersom kvinnen vurderes hemodynamisk ustabil, er ketamin (+ evt. midazolam) et bedre induksjonsmedikament enn de ovenfornevnte. Indikasjon for narkose/intubasjon må også vurderes nøye hos utblødd pasient, dog kan blødning med stort transfusjonsbehov være egen grunn til narkose hos kvinnen.

Forsiktig regionalbedøvelse kan også brukes hos disse kvinnene, men behandling av hypovolemi bør være påbegynt.

I tilfeller hvor pasienten vurderes ustabil skal spesialistvakten alltid orienteres og evt. tilkalles.

 

Umiddelbart inngrep utføres fortrinnsvis på fødestuen (Føde A, stue 1-5). Dette for å unngå unødvendig transport av ustabile pasienter.

Ved langvarig og komplisert prosedyre, kan det likevel være bedre å flytte inn på en operasjonsstue.

Inngrep som ikke må utføres umiddelbart. Hemodynamisk stabil pasient. 

Pasient som har et velfungerende epiduralkateter:

 • chloroprocaine 30 mg/ml 8-12 ml E.D
 • eller lidocain 20 mg/ml m/adrenalin 5 ug/ml 8-12 ml E.D

 

Spinal anestesi

 • bupivacain spinal tung 5 mg/ml: 1–2 ml
 • fentanyl 50 ug/ml: 0,3 ml = 15 ug

 

Generell anestesi dersom regionalanestesi er kontraindisert.