Om Brannskadeavdelingen

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim og Ragnvald Ljones Brekke

Generelt 

Årlig innlegges drøyt 600 pasienter ved norske sykehus pga. brannskade. Helse Bergen har ansvar for det som betegnes som Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling (tidligere: "Landsfunksjonen i avansert brannskadebehandling").

 

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter avansert brannskadebehandling ved store brannskader og tidlig høyspesialisert brannskade-rehabilitering ved komplekse rehabiliteringsbehov i forlengelsen av akuttoppholdet. Den nasjonale tjenesten omfatter også rekonstruksjon av følgetilstander etter store brannskader.

 

Den nasjonale behandlingstjenesten for avansert brannskadebehandling inkluderer intensivbehandling og kirurgi ved store flammeskader, skåldingskader, kontaktskader, etseskader og elektriske skader og tilstander som trenger tilsvarende behandling (toksisk epidermal nekrolyse/Steven-Johnsons syndrom og svært omfattende hud- og bløtdelsdefekter som følge av andre skader/tilstander).

 

Behandling av alvorlige brannskader er svært ressurskrevende og krever høyspesialisert kompetanse fra mange yrkesgrupper. Brannskadeavdelingen er den eneste avdeling i Norge for behandling av større brannskader og også mer spesielle, mindre brannskader. Avdelingen en del av "Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi og Nasjonalt brannskadesenter" ved Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus.

 

Brannskadeavdelingen har inntil åtte sengeplasser. Både voksne og barn behandles ved avdelingen, og avdelingen fungerer også som intensivavdeling for de pasienter som trenger intensivmedisinske behandlingstiltak.

 

Avdelingen åpnet 1.september 1984, og i 35-årsperioden 1984-2018 var totalt 2637 pasienter med brannskade innlagt ved avdelingen. I årene 2014-18 har det vært en markert økning i antall overflyttete pasienter (90% økning sammenlignet med i perioden 1984-2008). Særlig stor har økningen vært for overflyttinger av småbarn (under 5 år) og pasienter >60 år.

 

Pasienter behandlet ved Brannskadeavdelingen kommer fra alle landsdeler, og nesten 80% av alle liggedøgn ved Brannskadeavdelingen går til å behandle pasienter hjemmehørende i andre fylker.

Referanser 

Referanse:

Onarheim H, Brekke RL, Guttormsen AB. Brannskadede innlagt i norske sykehus - en populasjonsbasert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1799-1802.