Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Tabell med måleusikkerhet for Hormonlaboratoriets analyser

04.03.2024Versjon 14.0Forfatter: Kvalitetsansvarlig Stine RødmyrGodkjent av: Seksjonsleder Venke SkeidGodkjent dato: 2023-08-31

Lenke til: Tabell med måleusikkerhet for Hormonlaboratoriets analyser 2024.docx

 

Tabellen viser (i utgangspunktet) total analytisk CV% per august 2023. Tabellen oppdateres årlig, eller når det gjøres endringer i analysemetodene som påvirker måleusikkerheten. Det medfører at CV% gjelder ut august 2024, så fremt det ikke gjøres endringer i metodene. Analyser der CV% er endret i løpet av perioden er merket med uthevet skrift i tabellen.

 

I forbindelse med forskningsprosjekter hvor analysens CV% er avgjørende for tolkning av resultater anbefaler vi å ta kontakt med laboratoriet for mer presis informasjon om analysens CV% i aktuelle tidsrom.

 

Hva er måleusikkerhet?

 

Måleusikkerhet angir graden av overensstemmelse mellom uavhengige måleresultater oppnådd med samme måleprosedyre under spesifiserte betingelser, og vil variere over tid, selv om analysemetodene ikke endres. Dette skyldes tilfeldig feil (analysens presisjon) og eventuell systematisk feil (bias).

 

Måleusikkerhet presenteres her som total analytisk variasjonskoeffisient (CV%). CV% tilsvarer 1 standard avvik uttrykt som prosent av gjennomsnittsverdien for målingene.

 

Hvordan brukes data om måleusikkerhet?

 

Analysene kontrolleres mot de oppgitte verdiene for CV% i tabellen.

 

Vi bruker stort sett ± 2 SD som kontrollgrenser for våre analyser, dvs vi har en dekningsfaktor på 2 (k=2). Det betyr at det er 95 % sannsynlighet for at den sanne verdien til analyseresultatet ligger innenfor intervallet ± 2 x CV% fra analyseresultatet.

 

Eksempel på beregning av 95% konfidensintervall for sann verdi:

Gitt et analyseresultat på 10 nmol/l og en CV%= 5, så vil det sanne resultatet med 95% sannsynlighet ligge i intervallet 9 til 11 nmol/l.

2xCV%=10%, dvs trekker fra 10% for å finne nedre grense for intervall og legger til 10% for å finne øvre grense for intervall.

 

Beregningsgrunnlag for total analytisk CV%

 

Total analytisk CV% er, for de fleste analysene, beregnet på grunnlag av måling av interne kvalitetskontroller i minimum 30 ulike analyseoppsett i flere reagenslot/produksjoner og inkluderer lot til lot variasjon. For de automatiserte analysemetodene beregnes total CV% etter ≥3 reagenslot eller etter 12 måneder (dersom 3 reagenslot ikke har blitt brukt i løpet av 1 år).