Psykoedukasjon

29.09.2021Versjon 0.17

Hva er psykoedukasjon? 

Psykoedukasjon innebærer at barnet, ungdommen eller den voksne og den nærmeste familie, skole og annet helsepersonell får informasjon om diagnose, årsak, forløp og behandling.

 

Arbeidsgruppens anbefaling

  • Alle som får diagnosen kroniske tics eller TS skal ha psykoedukasjon.

 

Gradering: Sterk anbefaling

Dokumentasjon: Høy/ middels kvalitet

 

Begrunnelse

Det er grunnleggende for all behandling av tics at det gis informasjon til pasient og pårørende om diagnose, forløp og muligheter for behandling.1-4 Målet for psykoedukasjon er å vite mer om tilstanden og derved bidra til å redusere stress, angst og opplevd ubehag ved tics. Pasienten og brukerens rett til informasjon er lovfestet, pasient- og brukerrettighetsloven. Det foreligger ikke standardiserte protokoller på hva som skal inkluderes i psykoedukasjon, men det synes allment akseptert at tilpasset informasjon og opplæring er viktig for å redusere stress og usikkerhet. Det kan ofte være behov for at psykoedukasjon gjentas og tilpasses forløpet hos den enkelte. TS er en kronisk tilstand og hyppighet/alvorlighetsgrad av tics vil ofte øke i tidlig ungdomsalder (se Epidemiologi og klinisk forløp)

 

Det er et mål at opplæringen skal bidra til økt kunnskap om hvordan man kan mestre utfordringer på en best mulig måte i hverdagen og være med og skape realistiske forventninger til bedring og prognose. Det er ikke evidens for at tidlig behandling av tics er mer effektivt enn om behandlingen startes senere. De fleste voksne vil kunne oppleve at de er mindre plaget av tics i voksen alder enn da de var barn og ungdom.

 

Personer med sameksisterende tilstander skal få psykoedukasjon og informasjon om behandlingsalternativer for disse tilstandene. Effektiv behandling av sameksisterende tilstander vil kunne påvirke hvordan ticsene opptrer. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal hjelpes til å mestre en kronisk, sammensatt og kompleks tilstand for å oppnå en så god livskvalitet som mulig.

 

Psykoedukasjon er en integrert del av Comprehensive Behavioural Intervention for Tics (se avsnitt om HRT/CBIT og ERP i Tics-kontrollerende trening).

Referanser 

  1. Pringsheim, T. et al. Practice guideline recommendations summary: Treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology 92, 896 (2019). DOI: 10.1212/WNL.0000000000007466
  2. Verdellen, C. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part III: Behavioural and psychosocial interventions. European Child and Adolescent Psychiatry 20, 197-207 (2011).
  3. Steeves, T. et al. Canadian guidelines for the evidence-based treatment of tic disorders: behavioural therapy, deep brain stimulation, and transcranial magnetic stimulation. Canadian Journal of Psychiatry - Revue Canadienne de Psychiatrie 57, 144-51 (2012).
  4. Andrén, P., Jakubovski, E., Murphy, T.L. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders—version 2.0. Part II: psychological interventions. Eur Child Adolesc Psychiatry (2021). doi.org/10.1007/s00787-021-01845-z