Covid-19

03.11.2022Versjon 0.3

Innledning 

 • Sykehjem huser en heterogen men i gjennomsnitt meget skrøpelig del av befolkningen, der en betydelig andel med COVID-19 kan få et svært alvorlig forløp. Det er derfor viktig å begrense COVID -19- pandemien blant de sårbare pasientene gjennom godt smittevern og tidlig identifikasjon av COVID-19 i sykehjem
 • COVID-19-pasienter med alvorlig respirasjonssvikt vil som regel trenge respirator eller non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) for å overleve. De færreste sykehjemspasienter vil være kandidater for slik behandling, som i utgangspunktet først og fremst vil være aktuelt for relativt spreke korttids- og rehabiliteringspasienter. Derfor må vi planlegge behandlingsnivå for den enkelte og kommunisere dette til pasient og pårørende. Dette kapitlet er primært utformet for sykehjemsleger i Bergen, men kan også være nyttig for sykehjemsleger i andre kommuner. Kapitlet vil bli oppdatert ved eventuelle endringer i anbefalingene
 • Nasjonale anbefalinger for COVID-tiltak i sykehjem er publisert av Helsedirektoratet.

Diagnostikk 

Når?

 • Det skal være lav terskel for Sars-CoV-2 diagnostikk av alle pasienter i sykehjem. Vi har følgende anbefalinger for prøvetakingsindikasjon, uavhengig av vaksinasjosstatus:
  • Alle pasienter med akutt oppstått feber, hoste og tung pust
  • Alle pasienter med influensaliknende sykdom
  • Det anbefales også testing hos pasienter uten feber og med milde symptomer på akutt luftveisinfeksjon, ved akutt funksjonssvikt uten annen åpenbar årsak eller ved akutte gastrointestinale symptomer
  • Ved positiv koronavirustest hos pasient og/eller ansatt skal det i samråd med kommunal smittevernlege planlegges utvidet testing av medpasienter og personalet med utgangspunkt i FHI sine råd for utbruddshåndtering i sykehjem. NB! omfanget av testing i en utbruddssituasjon må tilpasses sykehjemmets fasiliteter, utbruddets omfang og kunskap om smitteveier.
  • Fürst utfører PCR-diagnostikk for COVID-19 på pasientprøver fra sykehjem
   • Prøver hentes alle hverdager, analyseres også i helg
   • Må rekvireres som «SARS CoV-2-PCR», husk også å bestille vanlig luftveispakke i tillegg
  • Det rekvireres «influensapanel», der PCR for sars-CoV-2 inngår. NB! Per medio desember kjører ikke Fürst analyser på blant annet RS-virus og humant metapneumovirus på grunn av kapasitetsproblemer.
  • Ved indikasjon for utvidet testing av pasienter utføres dette av sykehjemslege/pleiepersonell.

 

Ansvarlig

 • Diagnostisk prøve skal tas av lege eller pleiepersonell som behersker prøvetaking
 • Ved testing av ansatte, vil dette som hovedregel utføres ved selvtesting (antigentest) hos asymptomatiske individer. Ansatte med symptomer skal ikke gå på jobb selv om antigentesten er negativ. I slike tilfeller er det også aktuelt med PCR-test, som fortrinnsvis utføres av personell fra Bergen legevakt. I utbruddssituasjoner vil gjennomføring av testing avtales på utbruddsmøte.

 

Gjennomføring

 • All prøvetaking av pasienter skal foregå på enerom med dråpesmitteisolasjon
  • Prøvetaker skal være iført engangsfrakk/tøyfrakk, kirurgisk munnbind, hansker og øyebeskyttelse. (FHI)
  • Prøven bør fortrinnsvis tas dag 1-2 etter symptomstart

 

Prøvetaking

 • Prøven kan tas med samme pensel og prøverør som ved annen luftveisdiagnostikk (for eksempel ved mistanke om influensa)
 • Prøven tas fra hals, nasofarynks eller begge lokalisasjoner (med samme pensel). Sensitiviteten er angitt å være like god i halsprøve som i nasofarynksprøve. Dersom det er vanskelig å gjennomføre slik prøvetaking, kan det forsøkes å ta fremre neseprøve.
 • Ved prøvetaking av pasienter med symptomer skal det alltid tas PCR-test
 • I forbindelse med utbrudd, gjennomføres testing som beskrevet i den til enhver tid gjeldende prosedyren (tilgjengelig på Almenningen - almenningen.bergen.kommune)
 • Ved nasofarynksprøve skal penselen føres helt til nasofarynksveggen og roteres i cirka 5 sekunder. Video: (Youtube)
 • Ved halsprøve skal penselen strykes over fremre ganebue, tonsiller og bakre svelgvegg. Video: (Youtube)
 • Ved fremre neseprøve brukes fortrinnsvis tykk vattpensel, som føres rett inn ca 1-2 cm inn i nesen, roteres i 10 sekunder, og deretter gjentas samme prosedyre i det andre neseboret (Prøvetaking - FHI)

 

Bestilling, forsendelse og svar på SARS-CoV-2-PCR fra pasienter

Bestilles fortrinnsvis elektronisk

 • Velg pasient
 • Trykk på «NY»
 • Velg fanen «Mikrobiologi»
 • Velg fanen «Molekylærbiologi»
 • Hak av for «Influensapanel» (inneholder sars-Cov-2))
 • Skriv ut rekvisisjon


Oppbevaring, emballering og henting av prøve

 • Prøverøret skal oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse
 • Tilstreb forsendelse samme dag
 • Sykepleier/lege avtaler henting med Fürst hentetjeneste (tlf. 22 90 95 29) og forsikrer seg i ettertid at prøve er hentet

 

Prøvesvar fra Fürst

 • Svar ankommer vanligvis dagen etter prøvetaking
 • Logg inn i Fürst Forum. Der finnes en dialogfunksjon, hvor man hele tiden kan følge med på COVID-status ved institusjonen. For detaljer se: (Fürst Forum)

Smittevern 

Gode rutiner for både basalt smittevern og forsterkede smitteverntiltak hos pasienter med mistenkt eller påvist COVID-19 er en forutsetning for å begrense omfanget av COVID-19-pandemien i sykehjem. For enkelte pasienter/beboere med utfordrende atferd og vandringstrang er dråpesmitteregime vanskelig å gjennomføre på en god måte. Vi anbefaler nedenfor tiltak ved ulike kliniske situasjoner. Smittesporing og test av ansatte omtales ikke i dette dokument - for mer informasjon søk på Allmenningen. For basale smittevernrutiner, se FHI

 

Pasienter med påvist COVID-19

 • Dråpesmitteisolasjon
  • Engangsfrakk, hansker, munnbind og øyebeskyttelse (briller/visir) (FHI)
  • Dersom begrenset tilgang på engangsfrakker kan det vurderes gjenbruk med både tøyfrakker og engangsfrakker under følgende forutsetninger
   • Personbundet, skiftes mellom hver vakt
   • Henges opp på pasientrommet med den «skitne» siden ut
   • Ved risiko for søl med kroppsvæsker brukes plastforkle utenpå frakken
   • Tilsølte frakker skiftes umiddelbart

 • Når er det indikasjon for åndedrettsvern ved behandling, stell og pleie av COVID-19-pasienter i sykehjem?
  • Hos COVID-19- positive beboere som bruker hjemme-CPAP/BIPAP
  • Hos COVID-19-positive beboere med trakeostomi når det utføres åpent trakealsug

 

Prøvetaking til COVID-19-diagnostikk

 • Dråpesmitteisolasjon
  • Engangsfrakk/tøyfrakk, hansker, munnbind og øyebeskyttelse

 

Pasienter som isoleres i påvente av svar på COVID-19-diagnostikk

 • Dråpesmitteisolasjon
  • Engangsfrakk/tøyfrakk, hansker, munnbind og øyebeskyttelse

 

Pasienter i karantene på grunn av nærkontakt med SARS-CoV-2-positiv person. NB! Fra 14.1.22 skal ikke sykehjemspasienter som defineres som andre nærkontakter i karantene

 • Bør om mulig plasseres i karantene på enerom med eget toalett
 • Instruer i god hoste- og håndhygiene
 • Ved nærkontakt/stell: Engangsfrakk/tøyfrakk, hansker, munnbind og beskyttelsesbriller
 • Ved utdeling av mat- og medisin eller annen kontakt som ikke defineres som nærkontakt følges vanlige basale smittevernrutiner, med spesielt fokus på desinfeksjon av hender og hyppig berørte kontaktpunkter

 

Symptomatiske pasienter/beboere med utfordrende atferd og vandringstrang, og lav risiko for COVID-19, venter på prøvesvar, uavhengig av vaksinasjonsstatus

 • Faktorer som kan peke mot "lav risiko" for COVID-19:
  • Symptomer som kan være forenlig med COVID-19 OG
   • Ingen andre pasienter/beboere med COVID-19 i avdelingen, eller ingen ansatte som har fått påvist COVID-19 i løpet av de siste 14 dager
   • Lavt smittepress i befolkningen

 

 • Tiltak:
  • Forsøk å isolere pasient/beboer med dråpesmitteregime
  • Antall helsepersonell som har tilgang til pasientrommet, og nærkontakt med pasient enten på eller utenfor rommet, skal begrenses i den grad det lar seg gjøre
  • Dersom dette ikke lar seg gjennomføre; bruk engangsfrakk/tøyfrakk, hansker og munnbind i nærkontakt/stell med pasienten på rommet
  • Dersom pasient/beboer ikke lar seg holde på rommet må man tilstrebe å unngå nærkontakt med vedkommende
  • Minn pasienten på smitteregimet, gi en forklaring tilpasset pasientens forståelsesevne, språk, og hørsel
  • Dersom dette ikke lar seg gjøre bør pleiepersonell bruke munnbind i nærkontak også utenfor rommet og forsøk å lede andre pasienter/beboere bort fra den syke
  • Husk god desinfeksjon av hender og kontaktpunkter!

 

Pasienter/beboere med utfordrende atferd og vandringstrang og påvist COVID-19 ELLER moderat til høy risiko for COVID-19 som venter på prøvesvar, uavhengig av vaksinasjonsstatus

 • Faktorer som kan peke mot "moderat til høy risiko" for COVID-19
  • Symptomer som kan være forenlig med COVID-19 OG
   • Andre pasienter/beboere med COVID-19 i avdelingen, eller der ansatte har fått påvist COVID-19 i løpet av de siste 14 dager
   • Nærkontakt med pasient/ansatt som har testet positivt for koronavirus
   • Moderat eller høyt smittepress i befolkningen

 

 • Tiltak
  • Antall helsepersonell som har tilgang til pasientrommet, og nærkontakt med pasient enten på eller utenfor rommet, skal begrenses i den grad det lar seg gjøre
  • Forsøk å isolere pasient/beboer med dråpesmitteregime
  • Bruk engangsfrakk/tøyfrakk, hansker, munnbind og øyebeskyttelse i nærkontakt/stell med pasienten på rommet
  • Dersom pasient/beboer ikke lar seg holde på rommet må man tilstrebe å unngå nærkontakt med vedkommende
  • Minn pasienten på smitteregimet, gi en forklaring tilpasset pasientens forståelsesevne, språk, og hørsel
  • Dersom dette ikke lar seg gjøre bør pleiepersonell tilstrebe å bruke engangsfrakk/tøyfrakk, hansker, munnbind og øyebeskyttelse i nærkontakt også utenfor rommet og forsøk å lede andre pasienter/beboere bort fra den syke
  • Det kan også være aktuelt å utstyre medpasienter med munnbind ved opphold i fellesområder med fare for nærkontakt med den smittede, men dette forventes vanskelig å gjennomføre
  • Husk god desinfeksjon av hender og kontaktpunkter!

 

 • En kan etter konferering med sykehjemslege, teamoverlege og kommunal smittevernoverlege vurdere å
  • Kohort-isolere hele avdelingen dersom flere av de forrige punkter ikke lar seg gjennomføre. Da må helsepersonell bruke fullt beskyttelsesutstyr ved nærkontakt med pasienter i fellesarealer

 

Tvangsisolering i sykehjem etter smittevernloven

 • Alle sykehjem i Bergen Kommune har hjemmel for å gjennomføre tvangsisolering av pasienter etter smittevernloven §§ 5-2, 5-3 eller 5-8
 • Kan først og fremst bli aktuelt for pasienter med påvist COVID-19 som ansees som spesielt smitteførende, f.eks. ved rikelig hoste med oppspytt, spytting mot medpasienter og helsepersonell og truende atferd
 • Isolasjon skal alltid forsøkes gjennomført basert på frivillighet
 • Vedtak om tvangsisolering skal fattes av kommunal smittevernoverlege eller dennes stedfortreder
 • I normalarbeidstiden kontaktes kommuneoverlege med smitteansvar på telefon 40 81 47 85
 • Dersom det blir nødvendig å fatte hastevedtak på kveld og i helg, må samfunnsmedisinsk beredskapsvakt kontaktes på telefon 55 56 75 65
 • For detaljer, vennligst se Tvangsisolering av pasienter i sykehjem etter smittevernloven

Utbrudd av COVID-19 i sykehjem 

Utbrudd av COVID-19 i sykehjem kan være begrenset til én avdeling, men kan også spres til andre deler av institusjonen. Derfor er rask styrking smitteverntiltak, identifikasjon av nærkontakter og samvittighetsfull smittesporing helt sentralt for å begrense slike utbrudd. NB! Ved ett tilfelle av COVID-19 blant ansatte eller pasienter, skal situasjonen håndteres som et utbrudd frem til en har oversikt over situasjonen.

 

Definisjon

 • To eller flere tilfeller av COVID-19 på samme sykehjem, og som mistenkes å ha en felles kilde

 

Varsling og dokumentasjon av ett eller flere tilfeller med COVID-19

 • Ta raskt kontakt med institusjonsledelsen, etatsledelsen, sykehjemslege, teamoverlege og kommunal smittevernlege, slik at det samme dag kan gjennomføres et utbruddsmøte for planlegging av tiltak, med utgangspunkt i FHI sine anbefalinger for utbruddshåndtering i sykehjem
 • Utpek en person i institusjonen som er ansvarlig for utbruddshåndtering og loggføring

 

Smittevern

 • Skill de syke fra de friske
  • Alle pasienter med mistenkt eller påvist COVID-19 isoleres på enerom under dråpesmitteregime
  • Identifiser nærkontakter blant medpasienter og personalet og anvend karanteneregler som anbefalt av FHI
  • Medpasienter som defineres som nærkontakter settes i karantene på enerom dersom dette er mulig (se avsnitt over om Smittevern, Pasienter i karantene på grunn av nærkontakt med SARS-CoV-2-positiv person)
 • Tilstreb å bruke dedikert personell til pasienter med COVID-19
 • Ikke tillat flyt av personell mellom avdelinger med og uten utbrudd av COVID-19
 • Steng avdelingen for inntak av nye pasienter og bevegelse av pasienter mellom ulike avdelinger i sykehjemmet
 • Ved større utbrudd, eller i avdelinger som huser pasienter med utfordrende atferd og vandringstrang kan det være aktuelt å forsøke kohort-isolering. I så fall tilstrebes det isolasjon av alle pasienter med COVID-19 i kohorten etter dråpesmitteregime (Se avsnitt over om Smittevern, Pasienter/beboere med utfordrende atferd og vandringstrang og påvist COVID-19 ELLER moderat til høy risiko for COVID-19 som venter på prøvesvar)
 • Ved påvist COVID-19 ved sykehjem i Bergen Kommune må man i samarbeid med teamoverlege og etatsledelsen, eventuelt også kommunal smittevernlege og Bergen Legevakt, planlegge utvidet testing av pasienter og ansatte ved avdelinger som er rammet av utbruddet
  • PCR-testing av ansatte utføres som hovedregel ved Bergen Legevakt og analyseres ved Avdeling for Mikrobiologi ved Haukeland Universitetssykehus
  • NB! Fra 14.1.22 anbefaler vi ikke karantene for ansatte som er definert som «andre nærkontakter», men antigentest dag 0, 3, 5 og 7 etter siste nærkontakt

Behandling 

Behandling av respirasjonssvikt

 • Oksygenbehandling hos tidligere lungefriske pasienter
  • Behandlingsmål er Sp02 >90 %, men gjør individuelle vurderinger basert på klinikken, spesielt hos de skrøpeligste og eldste
  • 1-4 liter/min på nesekateter, 5-10 liter/min på oksygenmaske
  • O2-behandlingen justeres etter behov, og kan gis på nesekateter ved flow opptil 4 liter/min

 

 • Oksygenbehandling ved kjent kronisk respirasjonssvikt type 1 (ikke kjent forhøyet pC02)
  • Hovedmålsetning er Sp02 >85 %, men gjør individuelle vurderinger basert på klinikken, spesielt hos de skrøpeligste og eldste
  • Vær oppmerksomme på at kronisk lungesyke med respirasjonssvikt type 1 lettere retinerer C02 enn lungefriske
  • Anbefalt trinnvis behandling
   • 1-4 liter/min på nesekateter
   • 5-10/liter på oksygenmaske
  • NB! Vær observant på kliniske tegn til økt C02-retensjon; mental påvirkning i form av forvirring, somnolens og bevissthetstap

 

 • Oksygenbehandling ved kjent kronisk respirasjonssvikt type 2 (kjent forhøyet pC02)
  • Behandlingsmål er Sp02 > 85 %, men gjør individuelle vurderinger basert på klinikken, spesielt hos de skrøpeligste og eldste
  • NB! Vær observant på kliniske tegn til økt C02-retensjon; mental påvirkning i form av forvirring, somnolens og bevissthetstap
  • Ved alvorlig respirasjonssvikt (SpO2 < 80%)
   • Gi inntil 3 liter/min i 2-3 minutter, observer nøye med tanke på tegn til C02-retensjon
   • Juster flow utfra respons og eventuelle tegn C02-retensjon
  • Ved lett til moderat respirasjonssvikt (SpO2 80-85%)
   • Start med 0,5 -1 liter/min, titrer langsomt oppover ved behov
  • Ved alvorlig hypoksi og kliniske tegn til CO2-retensjon er prognosen dårlig. Ta raskt kontakt med pårørende og vurder oppstart av lindrende behandling

 

 • Ved tegn til bronkial obstruksjon
  • Beta-2-agonister (f.eks. Ventoline) og muskarinreseptorantagonister (Atrovent) på inhalasjonskolbe eller forstøverapparat

 

Behandling av eventuelle bakterielle superinfeksjoner

 • Førstevalg
  • Penicillin G 1.2 g – 2-4 g iv x 4, med overgang til Apocillin po tbl 1 g x 4
 • Ved terapisvikt
  • Cefotaksim 1-2 g x 3 iv., med overgang til TMP-SMX (Bactrim ®) 2 tbl. x 2, Amoksicillin (Imacillin ®) tbl. 500 mg x 3 po. eller Amoksicillin-klavulansyre (Augmentin ®) tbl. 500 mg x 3 po.
 • NB! Ta hensyn til nyrefunksjon og kroppsmasseindeks ved dosering

 

Væskebehandling

 • Vær forsiktig, spesielt ved alvorlig COVID-19- indusert respirasjonssvikt og samtidig hjertesvikt
 • Ringer-Acetat eller 0.9 % NaCl iv.
 • Ved stabil sirkulasjon gis maksimalt 1 liter væske iv. per døgn

 

Behandling med kortikosteroider

 • Behandling med kortikosteroider har vist seg å redusere dødeligheten blant sykehusinnlagte pasienter med vedvarende respirasjonssvikt som krever 02-behandling eller ventilasjonsstøtte (CPAP, BIPAP eller respirator). Gevinsten er klart størst hos dem som får ventilasjonsstøtte.
 • Ekstrapoleringsverdien til skrøpelige sykehjemsbeboere er usikker
 • Behandling med kortikosteroider ved covid-19 indusert respirasjonssvikt er aktuelt, og indikasjon for eventuell behandling skal stilles i samråd med overlege
 • Indikasjon for eventuell behandling skal stilles i samråd med teamoverlege
 • Følgende behandlingsalternativer foreligger
  • Prednisolon 40 mg x 1 i 7-10 dager eller
  • Deksametason 6 mg x 1 i 7-10 dager eller
  • Hydrokortison (Solu-Cortef®) 50 mg x 3 iv. i 7-10 dager
 • Obs. kognitive bivirkninger, og hyperglykemi hos diabetikere
 • Hos pasienter som settes på kortikosteroider, skal profylaktisk behandling med protonpumpehemmer under kuren vurderes, for eksempel
  • Esomeprazol 20 – 40 mg peroralt

 

Tromboseprofylakse

 • Covid-19 ser ut til å være hyppig assosiert med tromboemboliske komplikasjoner
 • Vi anbefaler derfor tromboseprofylakse til pasienter med moderat til alvorlig covid-19, bortsett fra dem med signifikant blødningsrisiko
 • Vi anbefaler ikke rutinemessig tromboseprofylakse til oppegående pasienter med covid-19 som har mild sykdom eller er asymtomatiske
 • NB! De som allerede står på antikoagulerende midler (DOAK eller Marevan) skal ikke ha LMWH i tillegg
 • Dosering
  • Dalteparin (Fragmin®) 5000 IE x 1 eller
  • Enoksaparin (Klexane®) 4000 IE x 1
  • Vurder halvering av dosen hos pasienter med alvorlig nyresvikt (eGFR < 30), betydelig undervekt og/eller skrøpelighet
 • LMWH kan seponeres når pasienten er friskmeldt og oppegående.

 

Lindrende behandling

Generelle prinsipper

 • God lindrende behandling sammen med årsaksrettet behandling (f.eks. antibiotika) gir best effekt. Fallerer pasienten og går over i den døende fasen må årsaksrettet og livsforlengende behandling seponeres og palliative tiltak intensiveres
 • Forhåndssamtaler rundt behandlingsbegrensninger og behandlingsnivå er en prioritet for alle med påvist COVID-19
 • Åpen, ærlig og ivaretakende dialog med pårørende er en viktig oppgave. Tips til hjelp i dialog med pårørende: (verdighetsenteret)
 • Besøksrestriksjon og smittevernstiltak gjør beboerne ekstra sårbare for ensomhet, forvirring og uro. Ivareta kontaktbehov med pårørende og andre, eventuelt med digital/telefonisk hjelp
 • Tungpusthet er et vanlig og potensielt dramatisk symptom ved COVID-19, som kan være vanskelig å lindre
  • Alle pasienter med COVID-19 skal VED DIAGNOSE ha ordinert både morfin og midazolam som lindrende behovsmedisiner mot tungpunst. Ved rask forverring av tilstand (ila. minutter / timer) er intravenøs (iv) tilgang å foretrekke, dersom praktisk gjennomførbart
  • Ha lav terskel for rådføring om lindring
 • Sykehjemsleger i Bergen Kommune kan ringe Sunniva avdeling for lindrende behandling, 55 97 94 00 (kl 0-24), eller kontakte teamoverlege

 

Dyspné

 • Ved lett til moderat dyspne
  • Ved samtidig SpO2 < 90 gis oksygen (se Behandling av respirasjonssvikt)
  • Bruk av vifte anbefales ikke under et dråpesmitteregime
  • Dersom oksygen ikke lindrer godt nok, og pasienten fortsatt tar tabletter, gi Morfin depot (f.eks. Dolcontin®) po. 5 mg x 2, kan titreres opp til maks. 15mg x 2 når pasienten ikke bruker opioider fra før. Husk behovsmedisin (se under)
  • Parenteral fast medisin: 2,5 mg morfin sc hver 4. time eller en kontinuerlig subkutan infusjon (KSCI) med morfin 10 mg /+ midazolam 5 mg/24t
  • Behovsmedisin: morfin 2,5 mg sc./iv, gjenta ved behov etter 30 min dersom sc, etter 10 min dersom iv. Alterner med Midazolam 2,5 mg sc./iv, gjenta ved behov etter 30 min dersom sc., etter 10 min dersom iv.
  • For begge medisiner, vurder dosejustering (dobling av behovsdose) dersom det er behov for tette behovsdoser. Dersom pasienten står på faste opioider eller benzodiazepin, tilpasses behovsdose (til ca. 1/6 av faste døgndose for opioid, og ca. ¼ av døgndose for benzodiazepin, se konverteringstabell for opioider og omregningskalkulator for benzodiazepiner.

 

 • Ved alvorlig dyspne / kvelningskrise (algoritme i lommeformat):
  • Covid-19-pasienter kan raskt kollabere og oppleve kvelning i våken tilstand. Man må da være aggressiv med hensyn på dose og intervall. Målet blir da å lindre og sedere pasienten raskest mulig. Etter at lindring er igangsatt kan man vurdere å seponere oksygen
  • Dersom iv tilgang: Gi startdose 5 mg morfin + 2,5mg midazolam, kan ved manglende effekt trappes opp med 10 min. intervall til 10 mg morfin + 5 mg midazolam, deretter 15 + 7,5-10 mg
  • Dersom kun sc tilgang: Gi startdose 10mg morfin + 5 mg midazolam sc i velsirkulert hud uten ødemer, og etabler om mulig iv tilgang. Kan ved manglende effekt trappes opp med 30 min. intervall til 20 mg morfin + 5 mg midazolam sc, deretter 20 + 7,5-10 mg
  • Dersom effekt gis siste dose inntil hver time sc. Vurder kontinuerlig subkutan infusjon (KSCI) Dersom man ikke kommer i mål med lindringen som skissert over må man vurdere tillegg av Nozinan® og lindrende sedering. I slike tilfeller bør man søke råd fra Sunniva, avdeling for lindrende behandling, 55 97 94 00 (kl. 0-24)

 

Surkling i øvre luftveier (dødsralling)

 • Gi informasjon/forklaring til de pårørende. Pasienten selv er vanligvis ikke plaget av sin surkling
 • Forsøk glycopyrronium (Robinul®) som behovsmedikasjon inntil x 6 /d. Gi startdose 0,4 mg sc, deretter 0,2 mg inntil 1 x / time, maks 1,2 mg / 24 t.
 • Vurder sideleie
 • Seponer væskebehandling
 • Bruk av sug frarådes

 

Uro, angst, terminalt delirium

 • Behandle årsak dersom mulig (smerte/tungpust?)
 • Om mulig, betrygg pasienten på hvor den er, med prat om kjente ting, kjente interesser, musikk
 • Ved mye plager, midazolam sc./iv. startdose 2,5-5 mg mg sc./iv, gjenta ved behov etter 30 min dersom sc., etter 10 min dersom iv.
 • Ved agitert delir hos døende med manglende effekt av midazolam, kan man legge til haloperidol 2mg, gjentas ved behov etter 2 timer inntil x 4
 • Ved behov for mer enn 4 doser i døgnet vurder bruken av kontinuerlig subkutan infusjon (KSCI=Smertepumper, finnes på de fleste kommunale korttidssykehjem i Bergen)
 • Dersom man ikke kommer i mål med lindringen som skissert her må man vurdere tillegg av Nozinan® og lindrende sedering. I slike tilfeller bør man søke råd fra Sunniva, avdeling for lindrende behandling, 55 97 94 00 (kl. 0-24)

 

Smerter

 • Fortsett med det pasienten er vant til å bruke, og juster dosen etter behov
 • Som smertestillende til døende pasienter som ikke bruker opioid fra før anbefales startdose Morfin 2,5 mg sc./iv., gjenta ved behov etter 30 min dersom sc., etter 10 min dersom iv.
 • Vurder doseøkning (dobling av behovsdose) dersom tette behovsdoser. Dersom pasienten står på faste opioider, tilpasses behovsdose til ca. 1/6 av faste døgndose opioid
 • Ved behov for mer enn 4 doser i døgnet vurder smertepumpe
 • Se konverteringstabell for ekvianalgetiske doser av opioider fra UNN
 • La eventuelle smerteplaster sitte på i døende fase, og legg til annen parenteral smertelindring

 

Feber

 • Paracetamol 500 – 1000 mg po / supp x 4/d
 • Eventuelt nedkjøling med omslag
 • Bruk av vifte anbefales ikke under et dråpesmitteregime

 

Hoste

 • Etylmorfin (Cosylan®) mikstur 5-10 ml po x 3-4 /d.
 • Når pasienten ikke lenger kan svelge brukes morfin 1-2,5 mg sc. evt. i kombinasjon med midazolam 1-2,5 mg sc. inntil x 6 / d. Dosene tilpasses dersom pasienten bruker opioider eller benzodiazepin fra før. Behovsdose er ca. 1/6 av faste døgndose

Opphevelse av isolasjon for beboere 

Våre anbefalinger baseres på retningslinjene fra FHI og kan bli justert underveis i pandemien

 

 • Isolasjonstid for beboere med covid-19 i sykehjem:

   

  • For beboere uten symptomer, eller med lett forkjølelse (uten feber og/eller hoste), uavhengig av vaksinasjonsstatus
   • 4 døgn

   

  • For beboere som har feber/ hoste/influensalignende symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus
   • Minimum 4 døgn. Avisolering forutsetter minst 24 timers feberfrihet og klinisk bedring

   

  • For beboere med alvorlige symptomer, inkludert respirasjonssvikt, og for dem med kjent immunsvikt, uavhengig av vaksinasjonsstatus
   • Minimum 10 døgn, tidspunkt for avisolering skal diskuteres med teamoverlege

Vurdering av sykehusinnleggelse 

Sykehusinnleggelse ved påvist eller mistenkt COVID-19 må vurderes individuelt og helhetlig, der nytte av sykehusbehandling veies mot belastningen av en innleggelse, og pasientens antatte eller uttrykte ønske tas hensyn til

 • Oppdater beslutningsskjema i GBD
 • Involver pasienten og de pårørende i den grad det er mulig. Pasientens ønske må tillegges vekt, men ingen kan kreve nytteløs behandling. Det hender også at pasienten ikke ønsker innleggelse på sykehus, selv om det tilbys
 • Det anbefales at alle sykehusinnleggelser fra sykehjem i Bergen Kommune under pandemien konfereres med sykehuslege. HDS tlf. 55978500, HUS tlf. 55975000

 

Få sykehjemsbeboere med fast plass vil ha nytte av respiratorbehandling og en fraråder i utgangspunktet innleggelse for disse. Enkelte av dem kan likevel ha nytte av (kortvarig) non-invasiv ventilasjonsstøtte. I slike tilfeller skal det alltid diskuteres med teamoverlege, eventuelt også vakthavende infeksjonsmedisiner på HUS eller medisinsk bakvakt ved HDS.

 

Noen pasienter med rehabiliterings-eller korttidsplass kan være aktuelle for innleggelse, både med tanke på non-invasiv ventilasjonsstøtte og respiratorbehandling

 • Clinical frailty scale er et skåringsverktøy for å gradere skrøpelighet hos eldre. Skåring er basert på pasientens vanlige tilstand minst 14 dager før aktuell sykdom, og ment som beslutningstøtte utover alder og komorbiditet
  • Pasienter som ikke er begrenset av sykdom ved daglige aktiviteter (CFS 1-3), kan ha nytte av respiratorbehandling
  • Ved CFS 4-5 og dersom en er i tvil bør en diskutere med erfaren kollega, og konferere med sykehus om nytten av innleggelse
  • Pasienter som må ha hjelp til alle aktiviteter og stell (CFS 6-9) vil neppe ha nytte av respiratorbehandling, og er som hovedregel ikke aktuelle for non-invasiv ventilasjonsstøtte
  • CFS ligger som eget skjema i journalsystemet GBD
 • Hos dem som vurderes til å kunne ha nytte av en sykehusinnleggelse og intensivbehandling, er graden av respirasjonssvikt det viktigste kriteriet for innleggelsesbehov
  • Oksygenmetning
   • ≤90% (på romluft) er WHO-anbefalt grense for alvorlig pneumoni ved COVID-19
   • NB! Eldre har ofte lavere oksygenmetning til vanlig og må vurderes individuelt. Oksygenmetning < 90% hos tidligere lungefriske og < 85 % hos pasienter med kronisk respirasjonssvikt kan være veiledende
  • CRB-65 score kan være til hjelp, der hvert kriterium gir 1 poeng
   • C; Konfusjon, R; RF >30, B; syst.BT< 90 eller diast.BT≤60, 65; alder over 65
    • Score 0 og 1 indikerer mild pneumoni
    • Score 2 indikerer moderat alvorlig pneumoni
    • Score 3-4 indikerer alvorlig pneumoni
   • NB! CRB-65-skår må brukes med skjønn. Husk at mange sykehjemspasienter i utgangspunktet ofte har en CRB-65 skår på 1-2 poeng på grunn av høy alder og kjent kognitiv svikt

Dokumentasjon for leger i Bergen Kommune 

Fyll ut følgende skjema i GBD ved mistenkt eller påvist COVID-19

 • COVID-19 Screening og COVID-19 Prøveresultat
 • Clinical Frailty Scale
 • CRB-65
 • Oppdatert beslutningsskjema i GBD
  • Indikasjon for hjertelungeredning, respiratorbehandling eller non-invasiv ventilasjonsstøtte?
  • Indikasjon for behandling av eventuelle bakterielle superinfeksjoner?
  • Kun indikasjon for lindrende behandling?

 

Oppfølging av pasienter med påvist COVID-19 som ikke skal innlegges i sykehus

 • NEWS utføres minst én gang per døgn
 • Om det er vanskelig å utføre enkelte målinger (f.eks. blodtrykk) på grunn av manglende samarbeid; prioriter telling av respirasjonsfrekvens og måling av sp02
 • Husk å forordne
  • lindrende medikamenter ved diagnosetidspunkt
  • tromboseprofylakse til dem som fyller kriteriene for dette
 • Anfør om lindrende behandling gis subkutant eller intravenøst

 

Bruk skjemaet Sykehusinnleggelse ved beslutning om innleggelse

 • Journalfør alle symptomer forenlig med COVID-19 gjennom sykdomsforløpet i infeksjonsregistreringsskjema