Septisk sjokk team

16.08.2017Versjon 1.2

Definisjon 

Pasienter som ankommer akutt mottak og fyller kriteriene på septisk sjokk:

 1. Mistanke om eller verifisert infeksjon
 2. MAP < 65
 3. Laktat ≥ 2 mmol/l

Til tross for adekvat initial væskeresucitering

Gjeldende prosedyre 

Septisk sjokk-team i Akuttmottak – tilkalling, medlemmer og oppgaver

A. Når skal alarmen utløses?

 

 • Når pasient i Akuttmottak har sannsynlig septisk sjokk eller tilsvarende, dvs. ved:
  • Sannsynlig infeksjon og hypotensjon med MAP <65 og laktat > 2 og hvor dette ikke bedres raskt med væske intravenøst
  • Sepsispasient med annen kritisk organsvikt som tilsier akutt intensivbehandling.

B. Hvem avgjør at teamet skal tilkalles?

 

 • Mottakende avdelingslege, medisinsk A-vakt eller Mottakslege

 

C. Hvordan utløses team-tilkalling?

 

 • Beskjed gis til koordinator i Akuttmottak som utløser innkallingen ved en gruppe-tilkalling. Det vil stå «sepsis» i displayet på calling/telefon.

 

D. Hvem tilkalles?

 

 1. Medisinsk A-vakt (personsøker 9-2535, har ansvar for at medisinsk B-vakt (personsøker 9-2536) kontaktes og overtar hvis A-vakt opptatt)
 2. Intensivlege (personsøker 9-2548)
 3. Vaktleder Akuttmottak, som innkaller sykepleier 2 (sykepleier 1 er allerede med pasienten)
 4. Mottakslege (Tlf. 7-7911). Sikrer at teamet er fulltallig og bistår hvis avdelingsspesifikk lege ikke er til stede og ellers ved behov
 5. Tilkalles ved behov (med vanlig vaktcalling):
  • Avdelingsspesifikke leger (forvakt/bakvakt), f.eks. fra Kir. Klinikk el. Øre-nese-hals-avdelingen. Tilkalles hvis ikke allerede er hos pasienten.
  • Infeksjonsbakvakt (personsøker 9-3720, hverdag kl. 8-20, helg 9-16) ved medisinske pasienter eller mistanke om nekrotiserende fasciitt, eller ben- /leddinfeksjon
  • Anestesisykepleier
  • Sykepleier 3 fra Akuttmottak
  • Radiograf (for rtg. thorax)
  • Radiolog (for ultralyd eller CT)

 

E. Kan team-medlemmer få supplerende informasjon før oppmøte?

 

Supplerende informasjon om pasienten kan innhentes av teammedlem. Kontakt koordinator i Akuttmottak, tlf. 7-2530. Koordinator oppgir tlf.-/calling-nr. til lege/sykepleier som er hos pasienten og som kan gi mer informasjon.

F. Hvem er teamleder?

 

 1. Medisinsk A-vakt (personsøker 9-2535) ved indremedisinske pasienter, spørsmål om nekrotiserende fasciitt, ben- og leddfokus eller pasienter med uavklart avdelingstilhørighet.
 2. Medisinsk B-vakt (personsøker 9-2536) hvis A-vakt er opptatt.
 3. Intensivlege (personsøker 9-2548) ved sepsis som krever akutt kirurgi/drenasje eller innlegges i kirurgisk enhet (unntak er nekrotisende fasciitt eller ben-/leddinfeksjon, da disse vanligvis innlegges Med. Avd.). Intensivlege leder kun teamet og representerer ikke moderavdeling.

Medisinsk A-vakt deltar da kun hvis behov.

 

G. Oppgaver og ansvar

 

 1. Teamleder (Medisinsk A-vakt, B-vakt el. Intensivlege (se over))

 • Er ansvarlig for mottak, undersøkelse, behandling og oppfølging inntil pasienten forlater akuttmottaket og plan er lagt. Leder teamet og delegerer oppgaver.
 • Avgjør behov for tilkalling av ytterligere spesialister
 • I samarbeid med de andre legene i teamet bestemmes supplerende diagnostikk, antibiotikavalg, organstøttende behandling, plassering av pasienten og evt. behandlings-begrensinger
 1. Intensivlege
 • Vurderer respirasjon og behov for intubasjon.
 • Er ansvarlig for at tilstrekkelig med venøse tilganger og evt. arteriekran etableres.
 • Avgjør behov for tilkalling av anestesisykepleier
  • Samarbeider med andre leger i teamet om strategi for utredning, behandling og plassering.
  • Avgjør hvor pasienten skal ligge hvis det er behov for intensivplass, veiledet av overordnet instruks for bruk av intensivplasser.
 1. Sykepleier 1
  • Tar blodprøver (sepsis-status, inkl. blodkulturer)
  • Gir oksygen
  • Har medansvar for to i. v. tilganger.
  • Gir intravenøs væske og evt. vasopressor
  • Gir antibiotika
  • Legger inn blærekateter
  • Finner utstyr til mikrobiologisk prøvetaking ved behov
  • Assisterer ved andre prosedyrer
  • Tilkaller annet personell etter instruks fra teamleder
  • Følger pasienten til mottakende enhet, SOP el. røntgen,
  • Forbereder transport fra Akuttmottak med hensyn til transportabelt skop, O2- kolbe og i.v stativ.
  • Melder pasient til sengepost hvis pasienten går til SOP.

 

 1. Sykepleier 2
  • Fører kurve, inkl. vitale mål i akuttjournal minst hvert 15. min.
  • Blir delegert oppgaver og assisterer sykepleier 1
  • Henting av utstyr, væsker etc.
 2. andre
 • Mottakslege
  • Sikrer at teamet er fulltallig og bistår hvis avdelingslege ikke er til stede og ellers ved behov
 • Avdelingsspesifikk lege (forvakt/bakvakt)
  • Representerer moderavdeling og tar opp innkomstjournal
  • Samarbeider med legene i septisk sjokk teamet om strategi for utredning, behandling og plassering.
  • Avgjør for kirurgiske pasienter, evt. i samråd med vaktteam på egen avdeling og legene i septisk sjokk teamet, om og når det skal gjøres kirurgi.