Rutineprøver

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Klinisk-kjemiske prøver 

Blodprøver

I DIPS er det satt sammen en del standard analysepakker (Innkomst, Vanlige prøver, Forenklete prøver), men blodprøvetaking må individualiseres. Hos intensivpasienter taes vanligvis blodprøver kl.06, slik at svar foreligger til previsitten.

 

Lege angir i Beskjedfeltet i elektronisk kurve når og hvilke blodprøver som skal taes, og hvilke prøver som eventuelt skal taes ut over vanlig rutine (f.eks. daglig CK og myoglobin i forløpet av muskelskade). Særlig litt ut i forløpet kan det være fornuftig om sykepleier tar opp spørsmål om hvorvidt plan for prøvetaking kan forenkles.

 

Hos småbarn skjer ofte blodprøvetaking ifm. anestesi  til sårstell. Det kan da før sårstellet være lurt å avklare om antall analyser bør begrenses og også på forhånd ha bestilt og skrevet ut tilhørende etiketter til merking av prøveglassene. Blodprøvetaking hos småbarn og prøvevolum er også beskrevet i Intensivs prosedyre Blodprøver til baby/barn .

 

Husk at en vanlig årsak til feilanalysering er at glass merkes med etikett med en annen pasients navn. Spesielt viktig er det å sjekke at prøveglass ifm. blod-bestilling er korrekt merket.

 

Urinprøver (større skader)

Daglig: urin-stix (særlig pH og glukose) hver morgen.

 

Døgnurin (mandag, onsdag og fredag): dU-Na, dU-K, dU-karbamid og dU-kreatinin. Husk også å oppgi totalt urinvolum det døgnet urin er samlet fra.

Bakteriologiske prøver 

Sårsekret

For nye pasienter tas det ved innkomst etter rengjøring av sårflater en eller flere screening-prøver. Remisse merkes da «Ny brannskadepasient»; prøvematerialet vil da bli screenet på VRE, MRSA og ESBL, i tillegg til undersøkelse på vanlige patogener.

 

Prøve fra sår tas på vattpensel etter at sårområdene er rengjort  (vanligvis ikke mer enn to-tre prøver) ved:

  • Første sårstell etter kirurgi
  • Sårstell med mistanke om sårinfeksjon

 

Rektalpensel

Rektalpensel tatt ved innkomst undersøkes på VRE og ESBL.

 

Blodkultur

Taes ved større skader ved innkomst, men vanligvis likevel ikke hos pasienter som overflyttes innen et døgn etter skade. For øvrig ved mistanke om sepsis. HUSK å oppgi klokkeslett, og legg gjerne inn en merknad om hvordan prøve er tatt (for eksempel «prøve tatt ved direkte punksjon i høyre lyske», eller «blod trukket fra nytt SVK»).

 

Hos voksne pasienter: blod både på aerob flaske og på anaerob blodkulturflaske.

 

Hos mindre barn: bare aerob flaske; hos spedbarn (spesial-)flaske (p.t. gul kork).

 

Blodkultur bør så langt mulig tas ved separat innstikk, gjennom intakt hud og etter skikkelig desinfeksjon av innstikksted med Klorhexidin sprit. Ved mistanke om kateter-sepsis vil det kunne være nyttig å ta blodkultur både fra perifer vene og gjennom sentralt vene-kateter (kast i så fall ikke før prøvetaking den væsken som står i vene-kateteret).

 

Andre bakteriologisk prøver (urin, steril børste)

Tas vanligvis kun på særlig indikasjon.