Brannskadeberedskap og internasjonalt samarbeid

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

De fleste ulykker med brannofre har heldigvis bare en eller noen få samtidig tilskadekomne.

 

Behandling av mer utbredte brannskader er svært ressurskrevende, gjerne med behov for langvarig intensivbehandling,  omfattende sårstell og revisjoner, og ofte med mange operasjoner spredt over et langt tidsrom.

 

Ved mange samtidig tilskadekomne kan det være behov for et internasjonalt samarbeid, slik at brannskadde pasienter eventuelt kan behandles i et naboland. Tidligere har ved et fåtall tilfelle norske pasienter med brannskade vært flyttet til de to svenske spesialavdelinger for brannskadebehandling (Uppsala og Linköping).

 

Også i Sverige og Danmark er kapasiteten for samtidig behandling av mange brannskadde begrenset. Overlege Stian Almeland ved Brannskadeavdelingen har vært sentral i et omfattende, fortsatt pågående arbeid om en felles europeisk strategi og formelt planverk for katastrofer med et høyt antall brannskadde.