Bronkoskopi

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Harald Mellem


Indikasjoner 

Diagnostisk

 • Mistanke om tumor pulm.
 • Mikrobiologisk diagnostikk, især ved respiratorbehandling.
 • Utredning av lungeinfiltrater av ukjent årsak, hemoptyse, recurrensparese, kronisk hoste.
 • Diagnostikk av lesjoner i mediastinum
 • Ved abscess, empyem og manglende terapieffekt ved pulmonale infeksjoner.

 

Terapeutisk

 • Opphenting av sekret som gir stenose/atelektase av større luftveier, for eksempel ved respiratorbehandling eller postoperativt.
 • Opphenting av fremmedlegemer. Ved ønske om stivt bronkoskop: kontakt ØNH-avdelingen.
 • Opprensing etter større aspirasjoner (tidligst mulig).
 • Ved vanskelig intubasjon og tubeplassering.
 • Bronkialventilering av lungeemfysem
 • Stenting av tumor/stenoser.
 • Laserbehandling av endobronkial tumor.

Kontraindikasjoner 

 • Alvorlig respirasjonssvikt, sterkt redusert lungefunksjon eller alvorlig luftveisobstruksjon der bronkoskopi ikke kan forventes å bedre prognosen.
 • Når man mistenker at det kan være vanskelig å opprettholde adekvat ventilasjon under bronkoskopi bør man vurdere intubering på forhånd.
 • Alvorlig og ustabil kardiovaskulær tilstand.
 • Alvorlig astma.
 • Alvorlig generell blødningstendens.

Forberedelser 

Rekvirering

Pasienten henvises til Lungemedisinsk poliklinikk.

Hvis det haster, kan tid for undersøkelsen avtales direkte med vakthavende lungelege. Ved inneliggende pasient må kopi av lab.ark og kurve medfølge pasienten.

Dersom det er planlagt transbronkiale biopsier, skal blødningsanamnese og blødningsstatus (INR, Cephotest, trc, Hb) foreligge.

 

Forberedelse av pasienten

Pasienten skal faste i minst fire timer.

Pasienter som bruker antikoagulasjonsbehandling med Marevan bør ha INR< 1,8, spesielt viktig ved biopsitagning. Under heparinbehandling gis ikke heparin kvelden før og samme morgen.

ASA behøver vanligvis ikke å seponeres. Plavix (klopidogrel seponeres 7 dager før evt. bronkoskopi med biopsi).

 

Se for øvrig retningslinjer for seponering av andre antikoagulantia (Efient, Brilique, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) før biopsi.

 

Pasienten bør ikke kjøre bil samme dag etter undersøkelsen hvis han/hun har fått sedasjon.

Gjennomføring 

Elektiv undersøkelse på poliklinikken

Undersøkelsen utføres vanligvis poliklinisk etter lokalbedøvelse på våken pasient. Premedikasjon gis etter at pasienten er kommet til poliklinikken. Sedasjon (Rapifen/Alfentanil vanligst p.t.) intravenøst gis ved behov under undersøkelsen.

 

Pasienten monitoreres med oksymetri, evt. EKG under undersøkelsen.

 

Pasienten skal observeres fastende i 2 timer etter undersøkelsen.

 

På stue på sengepost

Ved behov kan undersøkelsen gjøres på stue, for eksempel ved behov for isolat. Man må ha sug og oksymetri tilgjengelig på stuen. Mulighet for oksygentilførsel.

 

Hvis pasienten er under overtrykksventilasjon, tilkalles anestesilege for å ta ansvar for ventilasjon under prosedyren. Tubediameter under 7,5 mm tilsier ekstra påpasselighet, evt. bruk av tynnere bronkoskop. Husk å oppgi tubediameter ved bestilling av bronkoskopi.

 

Prøvetaking

Skylleprøve til mikrobiologisk undersøkelse, bakt, mycobakt, sopp, Pneumocystis jirovecii, cytologi og evt. andre undersøkelser. Bronkialbiopsi tas av synlige lesjoner.

 

Ved BAL føres bronkoskopet ut i innkilt posisjon og man skyller med 100-150 ml væske. Det kan da undersøkes på cellepopulasjoner og annet.

 

Transbronkial lungebiopsi kan tas ved diffust utbredte fortetninger. Biopsitang føres da ut i lungevevet under røntgen gjennomlysning.

 

Transbronkial nåleaspirat tas av lymfeknuter eller andre lesjoner som ligger i nær relasjon til bronkialtreet. Dette gjøres ultralydveiledet (EBUS), men også ofte uten ultralyd, men veiledet av CT-bildene. EBUS-bronkoskopi krever dypere sedering og gjøres vanligvis på operasjonsstue.

Komplikasjoner 

Sjelden ved vanlig bronkoskopi uten transbronkial biopsitaking (0,1 %). Ved biopsitaking er de vanligste komplikasjonene pneumothorax og blødning (1-5 %). Sjeldnere sees arytmier, bronkospasme, vasovagale reaksjoner, feber. Kvalme og oppkast er hyppigere. Larynxspasme kan opptre.