Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

ADAMTS13-aktivitet, P

23.05.2024Versjon 0.5

Bakgrunn 

ADAMTS13 (“A Disintegrin And Metalloprotease with a ThromboSpondin type 1 motif, member 13”) er et enzym som har en svært viktig antitrombotisk funksjon. Enzymet spalter lange multimerer av von Willebrand faktor (ULvWF) til normalt store molekyler av von Willebrand faktor (vWf). ADAMTS13 produseres hovedsakelig i leveren. Små mengder av ADAMTS13 kan også produseres i endotel, podocytter i nyreglomeruli og i trombocytter (1).

 

I mikrosirkulasjonen kan uspaltet ULvWF innta en åpen form som effektivt vil binde trombocytter og aktivere dem. Resultatet vil bli trombocyttaggregering og trombedannelse. En betydelig reduksjon i mengden eller funksjonen av ADAMTS13 kjennetegner den alvorlige sykdommen trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Ved TTP vil den svært lave aktiviteten av ADAMTS13-enzymet resultere i opphopning av ULvWF med påfølgende multiple trombedannelser i mikrosirkulasjonen. Massivt trombocyttforbruk i dannelse av multiple tromber vil forårsake trombocytopeni. Samtidig vil det oppstå mikroangiopatisk hemolytisk anemi, grunnet mekanisk skade av erytrocytter som fanges av trombene. Trombene kan tette mikrosirkulasjon og forårsake iskemibetinget organskade der hjernen og nyrene er blant de mest utsatte organene (2). Klinikken ved TTP er mangfoldig og vil være vanskelig å skille fra andre sykdommer med trombotisk mikroangiopatisk patogenese. Måling av ADAMTS13-aktivitet brukes til å skille TTP fra andre trombotiske mikroangiopatier (1).

 

TTP kan være ervervet eller medfødt (arvelig). Globalt er den ervervede formen den vanligste formen og skyldes som oftest tilstedeværelse av autoantistoffer mot ADAMTS13 (1,3). Autoantistoffene hemmer ADAMTS13-enzymaktivitet eller øker eliminasjon av ADAMTS13 fra sirkulasjonen. For detaljert omtale om ervervet TTP se ADAMTS13-antistoff, IgG. Den arvelige formen, tidligere kjent som Upshaw-Schulman syndrom, skyldes mutasjoner i ADAMTS13-genet. Mutasjonene fører til svært lav ADAMTS13-aktivitet. For detaljert omtale om arvelig TTP se ADAMTS13-gentest.

 

I helseregion Midt-Norge er det påvist 15 ganger høyere forekomst av arvelig TTP enn det som er beskrevet i internasjonal litteratur, og her er den arvelige formen hyppigere enn den ervervede (4).

Indikasjoner 

Diagnostikk og oppfølging av trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP); som regel sammen med undersøkelse av ADAMTS13-antistoff (3).

Prøvetakingsrutiner 

I Norge er det foreløpig (2024) kun avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital i Trondheim som utfører denne analysen.

 

Forventet svartid

Inntil 10 dagers svartid må påregnes. Ved behov for raskere svar må analyseseksjon kontaktes på telefon 72573167. Henvendelser etter ordinær arbeidstid skal gå til vakthavende lege på telefon 72573181. Hvis det er behov for rask telefonisk prøvesvarformidling, skal et direkte telefonnummer oppgis på rekvisisjon.

 

Pasientforberedelse

Ved diagnostikk i forbindelse med akutt anfall bør prøven tas før første plasmaferese eller plasmainfusjon. Hvis behandlingen likevel er igangsatt før prøvetaking, bør prøven tas umiddelbart før neste behandling, se under tolking. Hos pasienter i remisjon bør prøven tas minst 1 uke etter avsluttet behandling.

 

Prøvetaking

Prøvetaking (nok til både ADAMTS13-aktivitet og eventuelt ADAMTS13-antistoff): Ta 3 citratrør (blå kork) med minst mulig stase, og sentrifuger disse umiddelbart etter prøvetaking i 10 minutter ved 2200 g (evt. 15 min ved 2000 g). Avpipettér citratplasma over til et sekundærrør (rør uten tilsetning) og la 3 mm bli igjen over blodcellene for å unngå å få med trombocytter. Sentrifuger sekundærrøret med samme program og avpipettér plasma til 3 rør uten tilsetning og som tåler frysing, og la 3 mm plasma bli igjen.

 

For barn, eller ved vanskelig prøvetaking, er 1 delvolum-rør tilstrekkelig. Dette avpipetteres i 2 rør som tåler frysing.


Frys avpipettert plasma umiddelbart ved -40 °C eller kaldere. Prøvene må sendes frosset på tørris til laboratoriet.

Referanseområder 

Kvinner og menn

≥ 82 % (St. Olavs hospital, Trondheim, kromogen ELIZA- metode)

Referansegrensen er 2,5-persentilen i fordelingen av prøveresultater i en referansepopulasjon bestående av 201 friske blodgivere ved St. Olavs hospital, 102 kvinner og 99 menn, undersøkt i 2021. Blodgiverne var i alderen 20-68 år.

Nyfødte kan normalt ha lavere verdier, men beslutningsgrensen for TTP er den samme uansett alder. Referanseområdet er metodeavhengig. Resultatet kan oppgis i %, IE/dl eller IU/mL. Leverandører kan oppgi referanseområde 40-130 % uten kildehenvisning, men de anbefaler at hvert laboratoriet innarbeider sitt eget referanseområde.

Tolkning 

Tolkning

Kun lave verdier har klinisk betydning:

Hos pasienter med trombotisk mikroangiopati tyder verdier under 10 % (alvorlig mangel) på at pasienten har trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), enten ervervet eller medfødt. Aktivitetsnivå 10-20 % er definert som grenseverdi (1,3). Ved grenseverdi vil sannsynligheten for ervervet TTP styrkes hvis det samtidig påvises hemmende antistoffer mot ADAMTS13 eller forhøyet total ADAMTS13-antistoff, IgG. Ny prøve for aktivitetsmåling anbefales hvis aktivitetsnivået er 10-20% uten forhøyet ADAMTS13-antistoff eller ved usikker klinikk (1). Verdier over 20 % medfører lav sannsynlighet for TTP.


For sikker diagnostikk bør den første prøven tas før initiering av plasmainfusjon eller plasmaferese for å unngå interferens av ADAMTS13 fra donorplasma eller fortynning av ADAMTS13-antistoff. Beslutningsgrensene ovenfor er basert på analyse av prøver som er tatt før plasmainfusjon eller plasmaferese. Hvis plasmainfusjon eller plasmaferese er igangsatt, kan aktivitetsmåling og antistoffundersøkelsene likevel ha diagnostisk nytteverdi for ervervet TTP, når prøven er tatt tidlig i det akutte forløpet umiddelbart før den neste plasmainfusjon eller plasmaferese (1).


Moderat lave verdier på grunn av redusert produksjon, økt forbruk eller andre og mer ukjente årsaker kan sees ved noen andre tilstander, som for eksempel sepsis med disseminert intravaskulær koagulasjon (5), levercirrhose og kronisk nyresvikt (6). Nyfødte og gravide i 2. og 3. trimester har normalt litt lavere verdier enn friske kontrollpersoner (6).

Analytisk og biologisk variasjon 

Tallene er variasjonskoeffisienter. Analytisk variasjon er beregnet ut fra analysering av internt kontrollmateriale i aktivitetsnivå 22 % over et tidsrom på måneder med kromogen ELIZA- metode (St. Olavs hospital, Trondheim).

 

Analytisk variasjon 5,1 %
Intraindividuell biologisk variasjon (7) 12,7 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk) 13,7 %

Referanser 

  1. Mackie I et al. International Council for Standardization in Haematology (ICSH) recommendations for laboratory measurement of ADAMTS13. Int J Lab Hematol 2020; 42: 685-696. PMID: 32672897.
  2. RODAK`S Hematology, 5. utgave, kapittel 25 og 40
  3. Zheng XL et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost 2020; 18: 2486-2495. Erratum in: J Thromb Haemost 2021; 19: 1381. PMID: 32914582.
  4. von Krogh AS et al. High prevalence of hereditary thrombotic thrombocytopenic purpura in central Norway: from clinical observation to evidence. J Thromb Haemost. 2016 Jan;14(1):73-82. PMID: 26566785
  5. Ono T et al. Severe secondary deficiency of von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) in patients with sepsis-induced disseminated intravascular coagulation: its correlation with development of renal failure. Blood 2006;107:528-34. PMID: 16189276.
  6. Mannucci PM et al. Changes in health and disease of the metalloprotease that cleaves von Willebrand factor. Blood 2001;98:2730-5. PMID: 11675345.
  7. Kilercik M et al. Biological variations of ADAMTS13 and von Willebrand factor in human adults. Biochem Med (Zagreb). 2014; 24: 138–145. PMID: 24627722