Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Meningitt og encefalitt

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.07.2024Versjon 1.3Forfatter: Else Quist-Paulsen, Regine Barlinn, Grete Birkeland Kro, Veselka Dimova og Andreas Lind.Godkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-01

Indikasjon for prøvetaking 

Pasienter med mistanke om infeksjon i CNS (meningitt/encefalitt).

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk (se Kontakt og åpningstider) for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Hasteprøver og Meningitt og encefalitt hurtigtest

 

Ved symptomer av kort varighet haster det med diagnostikk og spinalpunksjon anbefales på lav terskel.

Se også

Prøvemateriale 

Se Spinalvæske (Prøvetaking og behandling) for mengdeangivelse.

Annet relevant mikrobiologisk materiale:

Standardpakke CNS infeksjon 

Standardpakke ved utredning av akutt CNS infeksjon vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig ved kort sykehistorie. I tillegg til analyser i tabell 1 bør det sendes prøver til Avdeling for medisinsk biokjemi (20+20 dråper).Tabell 1
1ml= 20 dråper

Analyser Mengde Kommentar til analysen
Bakteriell dyrkning og mikroskopi

1 ml

Ved ønske om Meningitt og encefalitt hurtigtest eller Bakterie sekvensering,

ta kontakt med vakthavende mikrobiolog Ullevål (22118828), hhv vakthavende mikrobiolog RH (95782477).
Nevrotrope virus (Herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV), enterovirus) 1 ml Kort sykehistorie
Ekstraglass til evt etterrekveringer
(f eks Borrelia, treponema)
1 ml Fryses

Andre tilgjengelige analyser i CSF 

Ved langvarige plager ( >7 dager) og/ eller om pasienten har reiseanamnese eller risikofaktorer som f. eks. immmunsvikt kan andre analyser være aktuelle, se tabell 2.

 

Tabell 2

1 ml= 20 dråper, 50 μL= 1 dråpe
I enkelte tilfeller kan analyser gjøres på mindre prøvemateriale enn angitt og evt fra eluat på andre PCR analyser. Kontakt laboratoriet.

* Ved ønske om flere av disse analysene, send 2 ml samlet til RH

 

Problemstilling

Aktuelle analyser

Mengde CSF

Kommentar

Tuberkulose

CSF: dyrkning, direkte mikroskopi, Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA

Minst 2 ml, optimalt 4 ml

Spesielt indisert ved reversert glukoseratio og/eller fra endemisk område.

Nevrolues (se Syfilis)

Serum:

 

CSF*

200 μL

*Kun indisert ved erkjent treponematose/positiv syfilisserologi.

Lyme borreliose

Borrelia IgM/IgG og albumin og total-IgG i serum og spinalvæske tatt samme dag for ratiobestemmelse, gjerne supplert med Isoelektrisk fokusering (MBK).

 

Eventuelt:

200 μL

Spesielt aktuelt ved reise i Sør-Norge, Vestfold, Telemark, Sverige og Europa.

Tick-borne encephalitis virus (TBEV) eller skogflått encefalitt-virus

Serum:

 

CSF (ved positiv serologi):

 

Urin:

 

 

Ofte bifasisk forløp med CNS-manifestasjoner etter symptomfri periode. I de fleste tilfeller har pasienten utviklet antistoffer ved debut av CNS symptomer. Ved utredning av encefalitt har TBEV PCR har lav sensitivitet i serum og spinalvæske; suppler alltid med serologi ved klinisk mistanke. Spesielt ved reise til kysten i Sør-Norge, Sverige

Autoimmun encefalitt/

Paraneoplastiske fenomener

Spinalvæske og serum: encefalittantistoffer og/eller paraneoplastiske antistoffer (Immunologisk laboratorium Ullevål, OUS). .

 

Må vurderes hos alle pasienter uten funn av infeksiøse agens. Vurder evt. generell malignitetsutredning

Creutzfelt Jacobs sykdom (prionsyke)

CSF: tauprotein og 14-3-3 protein (Sarstedt 63.504.027) (AHUS)
CSF: RT-QuIC (Folkhälsomyndigheten Sverige).

 

Ved underliggende immunsvikt

JCV (se CNS-affeksjon ved hivinfeksjon)

CSF: JC-virus DNA kvantitering (Rikshospitalet)

 

Cytomegalovirus-infeksjon (CMV)

 

CSF: CMV DNA kvantitering (Rikshospitalet), Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray)

EDTA plasma: CMV DNA kvantitering (Rikshospitalet)

Serum: CMV IgM/IgG (Ullevål)

 

Epstein-Barr-virus-infeksjon (EBV)

CSF: EBV DNA kvantitering (Rikshospitalet)

EDTA fullblod: EBV DNA kvantitering (Rikshospitalet)

Serum: EBV EBNA antistoff (Ullevål)

 

Humant herpesvirus 6 (HHV 6)

CSF: HHV6 DNA (Rikshospitalet), Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray)

EDTA fullblod: HHV6 DNA (Rikshospitalet)

Ved positiv HHV6 i CSF kan hårprøve (med hårrot) sendes med CSF og EDTA fullblod til St Olavs Hospital for PCR analyse mtp kromosomalt integrert HHV 6. Medfødt bærertilstand forekommer hos ca. 1% av befolkningen og da påvises ofte høye virusnivåer.

 

Humant herpesvirus 7 (HHV 7)

EDTA fullblod og CSF: HHV 7 PCR (St Olavs Hospital)

 

Toksoplasmose (se CNS-affeksjon)

CSF: Toxoplasma gondii DNA (Rikshospitalet)

Serum: Toxoplasma gondii IgM/IgG (Ullevål)

 

Kryptokokker (se CNS-affeksjon og Invasiv soppinfeksjon)

CSF: tusjfarging av CSF (Infeksjonsmedisinsk laboratorium).

CSF: dyrking (Ullevål/Rikshospitalet), Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray)

Serum og CSF: Kryptokokk antigen som er mer sensitiv enn FilmArray (Rikshospitalet)

 

Ved aktuell utenlandsreise

Malaria

EDTA fullblod: tykk/tynn dråpe, hurtigtest (Infeksjonsmedisinsk laboratorium, Bygg 11, Ullevål), Malaria DNA (Ullevål)

Ved mistanke om cerebral malaria fra endemisk område

 

Q-feber

Serum: Coxiella serologi (FHI)

 

Vestnilfeber

Serum og CSF: serologi (Folhälsomyndigheten, Stockholm) og Vestnilvirus RNA (Ullevål)

 

Brucellose

 

Serum og CSF: Brucella serologi (FHI)

Blodkultur (Brucella dyrkning; Ullevål, angi mistanke på remisse pga. potensiale for laboratoriesmitte)

 

Japansk encefalitt

Serum og CSF: serologi og PCR (Folkhälsomyndigheten, Stockholm eller Statens Serum Institut, København)

 

Sandfluefeber
(TOSCV, SICV, NAPV, CYPV)

Serum og CSF: Sandfluevirus serologi (Folkhälsomyndigheten, Stockholm)

 

Denguefeber

Serum: serologi IgM/IgG (Ullevål) og Denguevirus RNA (Ullevål)

CSF: Denguevirus RNA (Ullevål)

 

Zikafeber

Serum: ZIKV IgM/IgG (Ullevål)

Serum, spytt, urin og CSF: Zikavirus RNA (Ullevål)

 

Andre, sjeldne årsaker til encefalitt

Covid-19

CSF og serum: PCR (Ullevål). CSF og serum kan vurderes sendt til andre laboratorier mtp intratekal antistoffproduksjon (under utvikling ved bl.a SSI). Husk samtidig serum og CSF IgG og albumin.

 

Influensavirus

Neseprøve: Influensavirus A, B RNA, hurtigtest

CSF: PCR (Ullevål), kun etter avtale med mikrobiolog

 

Parvovirus B19

Serum: Parvovirus B19 IgM /IgG (Ullevål)

EDTA-plasma og CSF: Parvovirus B19 DNA (Rikshospitalet)

 

Morbillivirus

Serum: Morbillivirus IgM/IgG (Ullevål)

CSF: PCR (FHI)

Munnskylleprøve/penselprøve munnsekret: PCR (i sterilt glass/ virusmedium til FHI)

 

Parotittvirus

Serum: parotittvirus IgM/IgG (Ullevål)

Munnskylleprøve/penselprøve munnsekret: PCR (i sterilt glass / virusmedium). Diskuter med mikrobiolog: indikasjon for PCR i CSF?

 

Mycoplasma pneumoniae

Luftveissekret: Mycoplasma pneumoniae DNA

CSF: Mycoplasma DNA (etter avtale med mikrobiolog)

 

 

MPox

Vesikkel innhold: PCR (Ullevål)
Konferer med mikrobiolog hvis positiv.
Spesielt ved utbrudd i risikogrupper.