Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Meningitt og encefalitt

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
24.10.2022Versjon 1.2Forfatter: Else Quist-Paulsen, Regine Barlinn, Grete Birkeland Kro, Veselka Dimova og Andreas Lind.Godkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-01

Indikasjon for prøvetaking 

Pasienter med mistanke om infeksjon i CNS (meningitt/encefalitt).

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk (se Kontakt og åpningstider) for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Hasteprøver og Meningitt og encefalitt hurtigtest

 

Ved symptomer av kort varighet haster det med diagnostikk og spinalpunksjon anbefales på lav terskel.

Se også

Prøvemateriale 

Se Spinalvæske (Prøvetaking og behandling) for mengdeangivelse.

Annet relevant mikrobiologisk materiale:

Standardpakke CNS infeksjon 

Standardpakke ved utredning av akutt CNS infeksjon vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig ved kort sykehistorie. I tillegg til analyser i tabell 1 bør det sendes prøver til avdeling for Medisinsk Biokjemi (20+20 dråper).Tabell 1
1ml= 20 dråper

Analyser Dråper
Ullevål
Dråper
Rikshospitalet
Kommentar til analysen
Bakteriell dyrkning og mikroskopi
Evt PCR
1 ml 1 ml Spesifikk PCR fins for en rekke bakterielle agens (se tabell 2)
Konf vakthavende mikrobiolog
Nevrotrope virus (Herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV), enterovirus) 1 ml 1 ml Vurder samtidig virus PCR i EDTA blod
Ekstraglass til evt etterrekveringer
(f eks Borrelia, treponema)
1 ml 1 ml Fryses

Andre tilgjengelige analyser i CSF 

Ved langvarige plager ( >7 dager) og/ eller om pasienten har reiseanamnese eller risikofaktorer som f. eks. immmunsvikt kan andre analyser være aktuelle, se tabell 2.

 

Tabell 2

1 ml= 20 dråper, 50 μL= 1 dråpe
I enkelte tilfeller kan analyser gjøres på mindre prøvemateriale enn angitt og evt fra eluat på andre PCR analyser. Kontakt laboratoriet.

Analyse Mengde CSF Laboratorium Kommentar til analyse
Isoelektrisk fokusering 1,5 ml Medisinsk biokjemi Viktig ved langvarig infeksjon og ved behov for ratiobestemmelse
Meningitt og encefalitt hurtigtest 200 μL Mikrobiologisk avd Ullevål og Rikshospitalet Se Meningitt og encefalitt hurtigtest.
Kontakt vakthavende mikrobiolog Ullevål/ Rikshospitalet.
Bakterie sekvensering 1 ml Mikrobiologisk avd Ullevål Spesifikk PCR fins for S.pneumoniae, H.influenzae, N.meningitidis, L.monocytogenes, E.coli, Gr B streptokokker, S. aureus.
Angi klinisk mistanke på remisse.
Borreliaantistoffer 200 μL Mikrobiologisk avd Ullevål og Rikshospitalet Serum antistoffer og isoelektrisk fokusering i serum og spinalvæske fra samme dag
B. bugdorferi PCR 0,5 ml Sørlandet sykehus, Kristiansand
M. tuberculosis Minst 2 ml Mikrobiologisk avd Ullevål og Rikshospitalet Mikroskopi, PCR og dyrkning. Ønsker helst 4 ml CSF
T. pallidum antistoffer Minst 200 μL Mikrobiologisk avd Ullevål Ønsker serum antistoffer fra samme dag
T pallidum PCR 200 μL Mikrobiologisk avd Ullevål Lav sensitivitet
HIV kvantitering i CSF 650 μL Mikrobiologisk avd Ullevål Samtidig EDTA plasma til HIV kvantitering i blod
HIV resistenstesting i CSF 400 μL Mikrobiologisk avd Ullevål Samtidig EDTA plasma til resistensbestemmelse i blod
HSV-, VZV- antistoffer 200 μL Mikrobiologisk avd Ullevål Ved sykehistorie >7 dager eller mistanke om infeksiøs vaskulitt. Det må sendes serumprøve tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske til Avdeling for medisinsk biokjemi for bestemmelse av albumin og total IgG.
Adenovirus PCR* 650 μL Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Send samtidig viruskvantitering i EDTA plasma og nasopharynx for PCR diagnostikk
CMV PCR* 800 μL Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Svært sjelden hos immunfriske, send samtidig viruskvantitering i EDTA plasma
EBV PCR* 800 μL Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Svært sjelden hos immunfriske, send samtidig viruskvantitering i EDTA fullblodblod
Humant herpesvirus-6 PCR 650 μL* Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Kvalitativ analyse, send samtidig EDTA fullblod
0,5 ml St Olavs Hospital, Trondheim Semikvantitativ analyse, send samtidig EDTA blod og hår med hårrot.
Kan bidra til å sannsynliggjøre kromosomalt integrert HHV6, konf mikrobiolog
JC-virus* 800 μL Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Sjelden hos immunfriske
Tick-borne encefalitt virus (PCR) 200 μL Folkehelseinsituttet Kun aktuelt tidlig i forløpet
Tick-borne encefalitt virus (antistoff) 50- 100 μL Folkehelseinsituttet Anbefalt antistoff i serum
Arbovirus PCR 200 μL Folkehelseinsituttet Vestnil, Dengue. Send samtidig blod
Arbovirus antistoff

50- 100 μL Folkehelseinsituttet Vestnil, Dengue, Japansk encefalitt; send samtidig serum prøve
Cryptococcus neoformans 200 μL Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Mikroskopi, dyrkning. Inkludert kvantitering om ønskelig
Toxoplasmose PCR* 650 μL Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet Sjelde hos immunfriske
Creutzfelt Jacobs sykdom / Prionsykdom

2 ml

 

 

 

0,5 ml

 

 

Avd. for medisinsk biokjemi, AHUS

 

 

Folkhälsomyndigheten,

Sverige

Tauprotein og 14-3-3 protein. Spesialrør: Sarstedt 63.504.027

 

RT-QuIC (Lenke til FHM)

* Ved ønske om flere av disse analysene, send 2 ml samlet til RH