Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Aspergillus galaktomannan antigen

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
09.11.2023Versjon 1.11Forfatter: Cecilie Torp AndersenGodkjent av: Cecilie Torp AndersenGodkjent dato: 2023-10-03

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om aspergillusinfeksjon hos immunsupprimerte pasienter (eksempel hematologiske pasienter, transplanterte eller pasienter på steroidbehandling.)
 • Screening som ledd i overvåkning av aspergillusinfeksjon hos høyrisikorisikopasienter som ikke står på profylakse.

Prøvemateriale 

Serum uten gel (evt. Bronkialskyllevæske, Spinalvæske).

Minimum: 350 µL.

Prøvemateriale fordelt til sekundærglass bør ikke benyttes pga fare for kontaminering.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Prøvetaking og behandling 

Pga fare for kontaminasjon med soppsporer anbefales det å sende uåpnet prøveglass for analysering

 • Serum: Transporteres og oppbevares forseglet. Holdbarhet for uåpnet prøveglass: 5 døgn i 2-8ºC. Åpnet prøveglass 48 timer ved 2-8ºC. Langtidsoppbevaring i -70 graders fryser
 • Bronkialskyllevæske: Tas i sterilt saltvann. Transporteres i lukket prøveglass. Åpnet prøveglass holdbart i 24 timer ved 2-8ºC. For lengre oppbevaring før testing må BAL-prøver fryses (-20ºC). Må forbehandles, dersom prøvematerialet er seigt.
 • Spinalvæske og andre Sterile væsker kan også undersøkes, disse behandles og vurderes som serum. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at testen kan akkrediteres for dette prøvematerialet og dette utføres kun etter vurdering av ansvarlig lege.
 • Annet luftveismateriale kan analyseres. Behandles og vurderes som BAL. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at testen kan akkrediteres for dette prøvematerialet og dette utføres kun etter vurdering av ansvarlig lege. Analyse utføres derfor av-akkreditert.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Om ikke prøven kan sendes samme dag skal den oppbevares kjølig (2-8 °C) og sendes så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzym immunoassay; EIA-teknikk som påviser Aspergillus galaktomannan antigen ved hjelp av peroksidasemerket monoklonalt antistoff.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Indeks beregnes som en tallverdi som angir ratio i forhold til en intern standard, cut-off 0,5.

Indeks: Angis som tallverdien med tolkning:

 • Negativ (< 0,34)
 • Gråsone (0,34-0,66)
 • Svak positiv (0,67-1,0)
 • Positiv ( >1.0)

Svartid 

 • Analysen utføres 3 ganger pr. uke; fortrinnsvis mandag, tirsdag og fredag
 • Elektronisk svar fortløpende i DIPS, for eksterne rekvirenter sendes skriftlig svar neste hverdag

Tolkning 

For alle prøvematerialer gjelder:

Positivt resultat kan være indikasjon på aktuell Aspergillus infeksjon, men må samholdes med klinikk og annen utredning. Falsk positivt resultat kan forekomme ved forurensning med Aspergillusporer eller tilstedeværelse av kryssragerende epitoper i prøven. Falske negative verdier forekommer hos pasienter på antifungal behandling.

 

Dessuten gjelder:

 • Serum: Ny prøve anbefales for å verifisere positiv prøve. Fall i indeks kan indikere behandlingseffekt under pågående behandling. Falsk negativt resultat er ikke uvanlig hos immunsupprimerte pasienter uten samtidig nøytropeni og undesøkelsen bør da suppleres med aspergillus antistoff og eventuelt undersøkelse av galaktomannan i BAL.
 • Spinalvæske (og andre sterile prøvematerialer): Vurderes som serum.
 • BAL: Positivt resultat i BAL sees ved pulmonal aspergillose, men vil også være positiv ved kontaminert prøve eller ved kolonisering. Postitv resultat i BAL må samholdes med klinikk og annen utredning. En høy positiv indeks i BAL taler sterkt for aktuell infeksjon, hos risikopasienter vil også positive og svakt positive verdier tillegges vekt, mens negativt resultat taler imot invasiv aspergillose.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 16,7 %. Usikkert måleområde 0.34 - 0.66 Index.

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 29.03.23.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.