Kompliserte albueskader (luksasjonsfrakturer)

26.01.2021Versjon 1.0Forfatter: Hege Framnes og Yngvar Krukhaug

Terrible Triade 

Dette er en luksasjon i albuen (posterolateralt) bestående av frakturer (coronoideus og caput radii) og ligament rupturer (LUCL +/- MCL).

 

 

 

Behandling

Disse skadene skal alltid opereres.

 

Tilgang: Kombinert bakre tilgang.

Leie: Ryggleie med armbord + armstøtte over brystet

 

Start med å fiksere coronoideus frakturen, deretter caput radii, så LUCL og til slutt MCL om nødvendig.

 

 

 

Klassifikasjon av coronoidfrakturer:

 

O`Driscoll Regan-Morrey

 

Ved type 1 O´Driscoll eller type 1 Regan-Morrey er oftest kapselen løsnet fra ulna, og denne må festes til ulna. Det er enklest å få dette til med å lage to borrekanaler fra dorsalt på ulna og anterior slik at disse ender like distalt for det avsprengte coronoidfragmentet. Kapselen festes med fiber wire, og trådene tres gjennom borrekanalene og knytes på dorsalsiden av ulna. Benanker kan også brukes, men er ofte teknisk mer krevende, spesielt dersom caput radii ikke skal erstattes av protese.

Ved type 2 og type 3 frakturer henger kapselen fast i det avsprengte coronoidfragmentet, og fragmentet festes med skruer og eventuelt plate.

 

 

 

Når capsel/coronoid er reparert, repareres caput radii. Dersom caput ikke kan reponeres og fikseres som en stabil enhet bør protese vurderes.

 

 

 

Klassifikasjon av caput radii frakturer (Modifisert Mason):

 

 

Type I Udislokert eller lite dislokert fraktur < 2 mm dislokasjon i leddflaten
Type II Marginal fraktur med dislokasjon > 2 mm inklusive vinkling > 30 grader og nedpressing
Type III Komminutt fraktur som involverer hele leddflaten
Type IV Fraktur med ledsagende albueluksasjon

 

Ved terrible Triade skal ALLTID caput radii reponeres og fikseres. Dersom dette ikke er mulig skal det erstattes av caput radii protese. Det er ALDRI aktuelt å fjerne caput radii, da dette vil føre til instabilitet og kronisk luksasjon.

 

LUCL er i de aller fleste tilfellene avulsert fra utspringet på humerus. Dette festes enklest med suturanker.

 

Dersom det fortsatt er instabilitet bør MCL også festes med suturanker.

 

Når de ovenfor nevnte momentene er utført vil nesten alle albuer ha blitt stabile, men helt unntaksvis lykkes man ikke i å oppnå stabilitet. Da bør man sette på en hengslet ektern fiksatør.

 

Etterbehandling

Mobilisering så raskt som mulig, helst innen 2-3 dager postoperativt.

Ingen belastning første 6 uker.

Hovedproblemet med disse skadene er stivhet, og ikke instabilitet.

Kontroll på poliklinikken med røntgen etter 6 uker.

Fysioterapi fra dag 1.

Trans-olecranonfrakturer 

Dette er en olecranonfraktur hvor proximale olecranon står på plass i leddet, mens den distale delen/ distale delen av leddet er luksert. Helt motsatt av hva som er tilfellet ved en olecranonfraktur hvor albuen står i ledd, og proximale del av olecranon er luksert. Ulikt olecranonfrakturer har disse albueskadene betydelig potensiale for sekveler.

 

Klassifikasjon av olecranonfrakturer

 

 

 

Type III frakturene er de som defineres som trans-olecranonfrakturer. Disse frakturene forekommer ofte i sammen med skader på caput radii. Ved disse skadene er normalt LUCL og MCL uskadet, slik at albuen er stabil når frakturen er reparert og fiksert.

 

Behandling:

Osteosyntese med proksimal ulnaplate/olecranonplate. Denne kan suppleres med tråd-cerclage og små skruer og plater ved behov.

 

NB! Pinner og cerclage har ingen plass i behandlingen av disse frakturene

 

Etterbehandling: Mobiliseres fra første dag/ så snart smerten tillater det. Ingen belastning første 6 uker.

Kontroll ot pol med røntgen etter 6 uker.

Trans-olecranonfrakturer med Monteggiadislokasjon 

Ringklassifikasjon

 

Type I

Apex anterior av ulna-frakturen med anterolateral dislokasjon av radiohumeralleddet og PRUJ

 

Type II

Metafysær buckle-fraktur med anterolateral radiohumeralledds-luksasjon (barn)

 

Type III

Apex posterior av ulna-frakturen med posterior luksasjon av radiohumeralleddet

 

 

 Ligamentene i albuen er intakte ved disse skadene.

 

Behandling: Osteosyntese med proksimal ulna plate/olecranon og skruer. Dette kan suppleres med tråd-cerclage og små skruer og plater. Dersom det er samtidig fraktur i caput radii behandles dette enten med osteosyntese eller protese. Reseksjon av caput radii er ikke anbefalt.

 

NB! Pinner og cerclage har ingen plass i behandlingen av disse frakturene

 

Etterbehandling: Mobiliseres fra første dag/ så snart smerten tillater det. Ingen belastning første 6 uker.

Kontroll ot pol med røntgen etter 6 uker.